• Deň otvorených dverí – online

     

    Milí rodičia a študenti,

     

    nakoľko nám pandemická situácia nedovoľuje uskutočniť Deň otvorených dverí pre bilingválne a osemročné štúdium prezenčne, chceme Vám aspoň takouto cestou prezentovať naše gymnázium.

     

    Na Spojenej škole, Tilgnerova 14, máme dva typy gymnaziálneho štúdia:  osemročné gymnázium – pre deti, ktoré ukončili 5. ročník ZŠ, a päťročné anglické bilingválne gymnázium  - pre žiakov končiacich 8. ročník, 9. ročník ZŠ alebo tercie a kvarty osemročných gymnázií.

     

     

    Bilingválne gymnázium

     

    Program bilingválneho štúdia je rozdelený na 5 rokov, pričom v prvom ročníku sa zameriava na intenzívnu jazykovú prípravu študentov, t.j. rozvoj všetkých piatich jazykových zručností: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu, kompozíciu a konverzáciu v anglickom jazyku. V ďalších ročníkoch študentom pribúdajú ďalšie predmety vyučované v anglickom jazyku. Predmety stabilne vyučované len v anglickom jazyku sú prírodné vedy, globálne problémy, umenie a kultúra, etická výchova a britské a americké štúdiá. Operatívne sa snažíme zabezpečovať aj vyučovanie iných predmetov v anglickom jazyku, napr. geografie a dejepisu podľa kvalifikačného zabezpečenia. Vyučovanie odborných predmetov realizujú učitelia kvalifikovaní po odbornej aj jazykovej stránke. Škola má medzi svojimi zamestnancami aj native speakra, ktorý zabezpečuje hlavne vyučovanie konverzácií v anglickom jazyku a predmetu Globálne problémy.

     

    Predmet Prírodné vedy s týždennou dotáciou 2 hodiny v prvom ročníku a 3 hodiny počas ďalších ročníkov spája informácie z oblasti fyziky, biológie, chémie. Ďalší predmet Globálne problémy s týždennou dotáciou 2 - 3 hodiny obsahovo prepája a prehlbuje vedomosti z histórie, environmentalistiky, súčasných globálnych problémov, sociálnych vzťahov.

     

    Cieľom anglického bilingválneho programu je pripraviť našich absolventov na maturitné skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 s možnosťou vykonať zároveň aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2 alebo C1 a pripraviť ich na štúdium na zahraničných, ako aj slovenských univerzitách, preto sú  odborné predmety vyučované aj v slovenskom jazyku, aby mohli uspieť aj na prijímacích pohovoroch na našich školách.

        

    Prijímacia skúška na bilingválne štúdium pozostáva z troch častí: slovenský jazyk, matematika a test všeobecných študijných predpokladov. Ukážky si môžete pozrieť na nasledovných linkoch:

     

    SJL - ukážka     SJL - riešenie     MAT - ukážka     MAT - riešenie     Test VŠP - ukážka     Test VŠP - riešenie

     

    Viac informácií o prijímacích kritériách nájdete tu.

     

     

    Osemročné gymnázium

    Program osemročného gymnázia je, ako názov uvádza, rozdelený do ôsmich rokov štúdia. Je zameraný na štúdium cudzích jazykov, a to anglického a nemeckého jazyka. Popritom však nezaostáva ani štúdium prírodovedných predmetov, ktoré majú tiež vyššiu týždennú dotáciu, ako je odporúčané v Štátnom vzdelávacom programe.

    Cieľom osemročného gymnázia je pripraviť študentov na maturitné skúšky a štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Úroveň výučby cudzích jazykov je  veľmi vysoká -  mnohí študenti  v záverečnom ročníku štúdia úspešne absolvujú medzinárodné jazykové skúšky.

    Prijímacia skúška na osemročné gymnázium sa skladá z matematiky a slovenského jazyka. Ukážky si môžete pozrieť na nasledovných linkoch:

    SJL - ukážka     SJL - riešenie     MAT - ukážka     MAT - riešenie

    Naši študenti sa úspešne zapájajú do mnohých súťaží a predmetových olympiád, ako aj  rôznych projektov. Pri výučbe spolupracujeme s jednotlivými fakultami VŠ a prepájame teóriu s praxou. O našej škole sa dozviete viac na našej stránke v sekcii Predmety/Aktuality/O škole.

    Viac informácií o prijímacích kritériách nájdete tu.