• História školy

    •  

     Stručný výber zo 45-ročnej histórie Tilgnerky

      

     1. septembra 1970 sa na novom sídlisku Karlova Ves – Rovnice, na Tilgnerovej ulici č. 14, začalo vyučovanie v novej 22-triednej základnej deväťročnej škole.

     Škola sa od začiatku svojho vzniku orientovala na vyučovanie cudzích jazykov. Od tretieho ročníka základnej školy sa vo výberových triedach (žiaci robili prijímacie skúšky) vyučoval anglický jazyk. Od piateho ročníka so vo všetkých triedach vyučoval ruský jazyk. Popri Puškinovom pamätníku, čo bola súťaž žiakov v ruskom jazyku, sa od roku 1975 na škole organizoval aj Shakespearov pamätník.

     Dobré meno školy šírili aj žiaci, ktorí sa umiestňovali na popredných miestach v prírodovedných olympiádach. V bratislavskom Večerníku sa často písalo o „tilgnerákoch“, pretože nielen organizovali športové súťaže, ale veľmi často ich žiaci z Tilgnerky aj vyhrávali.

     Už vyše tridsať rokov je pred našou školou pomník Fraňa Kráľa, ktorý bol slávnostne odhalený pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín spisovateľa.

     Od školského roka 1990/1991 sa na škole začal vyučovať anglický jazyk vo všetkých triedach od prvého ročníka ZŠ.

     Osemročné gymnázium na Tilgnerke bolo zaradené do siete škôl od 1.9.1992. Jeho spustenie bolo súčasťou dvanásťročného experimentálneho projektu, v ktorom išlo o prepojenie vyučovania anglického jazyka od prvého ročníka ZŠ na osemročné gymnázium s ukončením maturitnou skúškou. Na projekte gestorsky spolupracovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FIFUK, odbornú garanciu mala Prof. PhDr. Eva Tandlichová, PhD.

     Výsledky našich žiakov v celoslovenskom  hodnotení Monitoru 2000 z anglického jazyka, (umiestnili sa na 3. mieste) ukázali kvalitu projektu.

     Prví absolventi gymnázia, podľa úspešnosti prijatia na VŠ, sa umiestnili na štvrtom mieste na Slovensku.

     *Denník Sme, 24.7.2001 hodnotených bolo 182 gymnázií. Poradie: 1.Súkromné bulharské gymnázium 100%,   2. Gymnázium J. Hronca 96,93 %,  3.Gymnázium Košice 96,77 %. 4.Tilgnerova 95,92 %.

     *Sme, 20.4.2007 v hodnotení úspešnosti za roky 2004 až 2006 sme sa z 189 vyhodnotených gymnázií umiestnili na 10 mieste (v prvej desiatke boli 4 bratislavské gymnáziá).

     *Hospodárske noviny, 2.7.2008, Bratislavský kraj: 1. Škola pre mimoriadne nadané deti Teplická, 2. ZŠ a G s vyučovacím jazykom maďarským, 3. Spojená škola-gymnázium, Tilgnerova 14

     * Portál ZŠ a SŠ INEKO – hodnotenie za roky 2008-2012 Bratislavský kraj, v ktorom boli zahrnuté maturitné výsledky, mimoriadne výsledky žiakov, umiestnenie absolventov na VŠ, nezamestnanosť absolventov sme sa umiestnili na piatom mieste.

     *Sme, 8.2.20013: hodnotenie podľa maturít v šk. r. 2011/2012 v Bratislavskom kraji sa umiestnili naši absolventi na 5 mieste.

     Za 13 rokov nekleslo percento úspešnosti absolventov v prijatí na VŠ pod 90 %. (pozri tabuľku)

      

     V školskom roku 1996/1997 sme nadstavbou rozšírili školu o 8 tried a 2 učiteľské kabinety. O rok neskôr najstarší žiaci gymnázia zorganizovali pre všetkých žiakov školy spolu s učiteľmi telesnej výchovy POT (Prvá Olympiáda Tilgnerova). Celoročné medzitriedne športové súťaže uzatvára 1. júna školský športový deň. POT (pokračovanie olympiády Tilgnerova) trvá do dnešných dní.

      

     28. februára 1998 sa uskutočnil prvý ročník reprezentačného plesu Tilgnerky, cieľom ktorého bolo a je, aby sa stretli učitelia s rodičmi a priateľmi školy a spolu sa radovali zo života. Výťažok z plesu (predaj kvetov) je príjmom Združenia rodičov a použije sa pre žiakov školy. Počas 18 rokov sme mali na plese týchto hostí: Oldo Hlaváček, Maťo Ďurinda, Iveta Bartošová, Daniel Hulka, Michal David, Maxim Turbulenc, Helena Vondráčková, Ilona Csáková, Helena Zeťová, Dalibor Janda, Věra Špinarová, Sisa Sklovská, Kmeťo band, Beáta Dubasová, Peter Nagy, Pavol Hammel, Fragile, Samuel Tomeček...

      

     Za aktívnu účasť a vynikajúce výsledky v športových súťažiach sme v roku 2001 od Slovenskej asociácie športu získali titul, na ktorý sme veľmi hrdí: škola roka. Stalo sa tradíciou na škole, že rôznych športových aktivít a súťaží sa zúčastňuje pravidelne veľa žiakov a často sú veľmi úspešní. Napríklad: Majstrovstvá Slovenska SŠ  2.miesto, v atletickej súťaži O pohár dekana FTVŠ UK v okresných i krajských kolách sa umiestňujú od prvého po desiate miesto. Futbal a florbal hrajú na škole dievčatá i chlapci, pričom chlapci sa prebojovali až do celoslovenského kola...

      

     3. novembra 2004 sme začali vyučovať na elokovanom pracovisku, ktoré vzniklo úpravou bývalej materskej školy na Fadruszovej ulici. Zrekonštruované priestory slúžia iba našim malým prváčikom. Je im tam veľmi dobre a pekne si to užívajú. Príjemný štart do začiatku školskej dochádzky.

      

     23. októbra 2006 sme získali certifikát a sme zapísaní v Knihe slovenských rekordov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiakom podarilo nakresliť a skompletizovať maxileporelo, ktoré malo 1 214 listov a jeho dĺžka dosiahla 360 metrov a 558 centimetrov. Dovtedajší slovenský rekord sme prekonali o 748 ilustrovaných listov!!!

      

     Žiaci sa každoročne zúčastňujú olympiád: anglická, nemecká, geografická, biologická, matematická, chemická, dejepisná, olympiáda slovenského jazyka. Úspešne reprezentujú školu v súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Rozprávkové vretienko,  zapájajú sa do SOČ. Napríklad v roku 1993 a 1996: prvé miesto v celoštátnej súťaži Rozprávkové vretienko, druhé miesto v celoštátnej súťaži so zahraničnou účasťou, v Olympiáde mladých (1997). V roku 2000, prvé miesto v celoslovenskej súťaži Eseje 2000. V školskom roku 2003/2004 žiaci našej školy vyzbierali a darovali deťom detského domova Studienka  34.530 slovenských korún. Na Technickej olympiáde (2008)  3V, aplikovaná informatika: 4. miesto SR za vytvorenie knižničnej databázy pre našu školskú knižnicu. Odysea mysle (2009) – národné kolo 2. miesto, postup do európskeho kola, e-Twining – spolupráca škôl EU – Malta v projekte Noemova archa – 1. miesto Slovensko, e-Twining – národný certifikát kvality v 2011 za projekt Travel Buddy, v roku 2012 žiaci získali v celoslovenskej súťaži v písaní poviedok v AJ tretie miesto, Shakespearov memoriál – 1. miesto na Slovensku, súťaž Junior Internet – cena dekana Fakulty informatiky a informačných technológií, e-Twining 2012 Lisabon – Cena za medzinárodné porozumenie – projekt Medzikultúrny dialóg v rozprávke, v 2013 First Lego League – celoslovenská súťaž v programovaní robotov prvé a druhé miesto, Fullova ruža, celoslovenská grafická súťaž – druhé a tretie miesto, Mlynár, matematická súťaž – 2. miesto na Slovensku.

     V súťaži o európsku cenu e-Twinning 2013 sme získali Mevlanovu cenu za medzinárodné porozumenie v projekte „Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“. V apríli 2014 kolektív Tilgnerákov – „Márnosť šedivá“ na celoštátnej súťaži Prezentácia získal s pomedzi 12-tich tímov zo Slovenska prvé miesto.

     2014 - prvé miesto v národnom kole Mladí prekladatelia, kombinácia angličtina-slovenčina získala naša žiačka. Reprezentovala Slovensko na stretnutí víťazov národných kôl v Bruseli. Súťaže mladých prekladateľov EU sa zúčastnilo 28 štátov EU.

      

     Školský časopis, s občasnými prestávkami, vychádza od roku 1986. Prvý názov Tilgneráčik sa udržal dodnes, ale je už len pre žiakov prvého stupňa. V roku 1997 začali svoj časopis pod názvom Holubník – Neperiodikum pod lavicou, vydávať vtedy naši najstarší Tilgneráci – prví absolventi. Od roku 2004 vychádzal pod názvom NO! LIMITY. V súťaži stredoškolských časopisov v roku 2007  získali redaktori časopisu Diplom Štúrovo pero. Rok 2008 bol pre náš školský časopis úspešnejší. V súťaži Štúrovo pero sa Tilgneráčik i NO! LIMITY umiestnili na 3. mieste. V celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS, ktorý organizovala Matica Slovenská získal Tilgneráčik 1. miesto. Školské časopisy: Tilgneráčik a Tilgnerka po dlhšej prestávke opäť vychádzajú ako štvrťročníky.

      

     Bilingválne (slovensko-anglické) gymnázium  začalo svoju činnosť 1.9.2013. Otvorili sme jednu triedu prvého ročníka. Učebný plán a školský vzdelávací program sme pripravili v spolupráci s FiF UK, Katedrou anglistiky a amerikanistiky a Prírodovedeckou fakultou UK.

     Medzinárodné projekty:

     • Comenius- IKT vo výučbe cudzích jazykov (Slovensko,Taliansko,Holandsko,Španielsko)
     • Comenius – Umenie z hĺbky srdca (Poľsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko)
     • Comenius – Odo mňa k nám – sociálne učenie (Rakúsko, Slovensko, Taliansko, Maďarsko)
     • Medzinárodný festival tolerancie (Česko, Slovensko, Švédsko, Holandsko, USA)
     • Teacher Training Educate Slovakia v spolupráci  s Prírodovedeckou fakultou UK  a španielskou univerzitou.
     • Comenius – Potraviny v Európe, farbivá a konzervačné látky (Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko)
     • Comenius – Handcrafts reflect culture (Turecko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Portugalsko)
     • Comenius -  Friendship of the Dances (Slovensko, Turecko, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko)
     • EKOprojekt AQUAWIS – Univerzita Duisburg- Essen Nemecko+ Prírodovedecká fakulta UK + SŠ Tilgnerova
     • Scuola Media – Foggia(Taliansko) – Bratislava
     • Život v povodí Dunaja – Bratislava – Ulm (Rakúsko)
     • Životné prostredie a kvalita života Bratislava – Berlín –Hubmolt gymnazium
     • Medzinárodná konferencia Berlín – rok Einsteina – zástupcovia škôl členských štátov EU – referát nášho žiaka na konferencii
     • Záložka do knihy – česko-slovenský projekt, ktorý spája slovenské a české školy

     Slovensko

     • Detský ombudsman – Verejný ochranca práv
     • Iniciatíva za digitálnu školu – spolupráca s PrF UK
     • Ekológia in vivo – ochrana ohrozených vtákov a netopierov + PrF UK
     • Organizácia krajského kola biologickej olympiády pre SŠ + PrF UK
     • Organizácia okresného kola olympiády AJ pre SŠ
     • Objavujeme a bádame so SAV – Botanický ústav
     • OP Vzdelávanie EUF – Objavujeme svet okolo nás – tvorba interaktívneho edukačného obsahu pre fyziku, chémiu a biológiu + PrF UK + F MFInf UK
     • Modrá Tilgnerka – v projekte „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“  Úrad vlády SR

     Spolupráca so strednými a vysokými školami:

     • Pedagogická akadémia – súvislá prax študentiek v ŠKD
     • Prírodovedecká fakulta UK (chémia, biológia, geografia)
     • Fakulta elektrotechniky a informatiky SVŠT (fyzika)
     • Fakulta M F Inf UK (fyzika)
     • Pedagogická fakulta UK
     • Fakulta telesnej výchovy a športu UK

     Študenti týchto fakúlt vykonávajú na našej škole pedagogickú prax. Naši učitelia organizujú spolu s pracovníkmi uvedených VŠ prácu našich žiakov v laboratóriách VŠ.

     Prehľad umiestnenia absolventov  G -SŠ Tilgnerova 14, BA - príloha        
                          
     Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
     Počet absolventov 66 59 60 67 60 59 64 84 82 59
     Zahraničné VŠ 4 7 7 12 6 16 13 14 13 12
     VŠ- ekon. 27 16 17 16 17 14 15 14 16 18
     VŠ-prír. 8 3 7 3 2 3 5 4 7 5
     VŠ-medic. 3 4 1 2 5 4 6 8 2 4
     VŠ-právo 9 8 7 7 8 5 5 6 6 1
     VŠ-techn. 7 9 11 10 11 9 7 25 11 6
     VŠ - humanit. 6 6 2 13 3 5 5 4 16 5
     VŠ - pedag. 1 2 2 0 2 1 3 0 3 0
     VŠ – umel. 0 0 2 0 1 1 0 3 2 1
     FTVŠ 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
     Akad. PZ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
     Nehlásili sa na VŠ  0 1 2 0 1 1 4 0 2 3
     Neprijatí 1 2 2 2 0 1 1 6 4 3
     Úspešnosť  (Ú) % 98,5 96,6 96,6 97 100 98,3 98,3 92,86 92,68 94,91
     priemerná  %  Ú                   96,59