• História školy

    • Stručný výber z 50-ročnej histórie Tilgnerky

      

     1. septembra 1970 sa na novom sídlisku Karlova Ves – Rovnice, na Tilgnerovej ulici č. 14, začalo vyučovanie v novej 22-triednej základnej deväťročnej škole.

     Škola sa od začiatku svojho vzniku orientovala na vyučovanie cudzích jazykov. Od 3. ročníka základnej školy sa vo výberových triedach (žiaci robili prijímacie skúšky) vyučoval anglický jazyk. Od 5. ročníka so vo všetkých triedach vyučoval ruský jazyk. Popri Puškinovom pamätníku, čo bola súťaž žiakov v ruskom jazyku, sa od roku 1975 na škole organizoval aj Shakespearov pamätník.

     Dobré meno školy šírili aj žiaci, ktorí sa umiestňovali na popredných miestach v prírodovedných olympiádach. V bratislavskom Večerníku sa často písalo o „tilgnerákoch“, pretože nielen organizovali športové súťaže, ale veľmi často ich žiaci z Tilgnerky aj vyhrávali.

     Už vyše tridsať rokov je pred našou školou pomník Fraňa Kráľa, ktorý bol slávnostne odhalený pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín spisovateľa. Škola po ňom chvíľu niesla názov a mala Pamätnú izbu F. Kráľa.

     Od školského roka 1990/1991 sa na škole začal vyučovať anglický jazyk vo všetkých triedach od prvého ročníka ZŠ.

     Osemročné gymnázium na Tilgnerke bolo zaradené do siete škôl od 1.9.1992. Jeho spustenie bolo súčasťou dvanásťročného experimentálneho projektu, v ktorom išlo o prepojenie vyučovania anglického jazyka od prvého ročníka ZŠ na osemročné gymnázium s ukončením maturitnou skúškou. Na projekte gestorsky spolupracovala Katedra anglistiky a amerikanistiky FIFUK, odbornú garanciu mala Prof. PhDr. Eva Tandlichová, PhD.

     Výsledky našich žiakov v celoslovenskom  hodnotení Monitoru 2000 z anglického jazyka, (umiestnili sa na 3. mieste) ukázali kvalitu projektu.

     Prví absolventi gymnázia, podľa úspešnosti prijatia na VŠ, sa umiestnili na štvrtom mieste na Slovensku.

     *Denník Sme, 24.7.2001 hodnotených bolo 182 gymnázií. Poradie: 1. Súkromné bulharské gymnázium 100%,   2. Gymnázium J. Hronca 96,93 %,  3. Gymnázium Košice 96,77 %. 4. Tilgnerova 95,92 %.

     *Sme, 20.4.2007 v hodnotení úspešnosti za roky 2004 až 2006 sme sa zo 189 vyhodnotených gymnázií umiestnili na 10 mieste (v prvej desiatke boli 4 bratislavské gymnáziá).

     *Hospodárske noviny, 2.7.2008, Bratislavský kraj: 1. Škola pre mimoriadne nadané deti Teplická, 2. ZŠ a G s vyučovacím jazykom maďarským, 3. Spojená škola-gymnázium, Tilgnerova 14

     * Portál ZŠ a SŠ INEKO – hodnotenie za roky 2008 - 2012 Bratislavský kraj, v ktorom boli zahrnuté maturitné výsledky, mimoriadne výsledky žiakov, umiestnenie absolventov na VŠ, nezamestnanosť absolventov sme sa umiestnili na piatom mieste.

     *Sme, 8.2.20013: hodnotenie podľa maturít v šk. r. 2011/2012 v Bratislavskom kraji sa umiestnili naši absolventi na 5 mieste.

     Za 13 rokov nekleslo percento úspešnosti absolventov v prijatí na VŠ pod 90 %.

      

     V školskom roku 1996/1997 sme nadstavbou rozšírili školu o 8 tried a 2 učiteľské kabinety. O rok neskôr najstarší žiaci gymnázia zorganizovali pre všetkých žiakov školy spolu s učiteľmi telesnej výchovy POT (Prvá Olympiáda Tilgnerova). Celoročné medzitriedne športové súťaže uzatvára  1.  júna školský športový deň. POT (pokračovanie olympiády Tilgnerova) trvá do dnešných dní.

      28. februára 1998 sa uskutočnil prvý ročník reprezentačného plesu Tilgnerky, cieľom ktorého bolo, aby sa stretli učitelia s rodičmi a priateľmi školy a spolu sa radovali zo života. Výťažok z plesu (predaj kvetov) bol príjmom Združenia rodičov a použije sa pre žiakov školy. Počas 20 rokov sme mali na plese týchto hostí: Oldo Hlaváček, Maťo Ďurinda, Iveta Bartošová, Daniel Hulka, Michal David, Maxim Turbulenc, Helena Vondráčková, Ilona Csáková, Helena Zeťová, Dalibor Janda, Věra Špinarová, Sisa Sklovská, Kmeťo band, Beáta Dubasová, Peter Nagy, Pavol Hammel, Fragile, Samuel Tomeček, Peter Cmorík... Uskutočnilo sa 20. ročníkov plesu. Nástupcom tohto plesu sa stal Ples študentov Tilgnerky.

      Za aktívnu účasť a vynikajúce výsledky v športových súťažiach sme v roku 2001 od Slovenskej asociácie športu získali titul, na ktorý sme veľmi hrdí: škola roka. Stalo sa tradíciou na škole, že rôznych športových aktivít a súťaží sa zúčastňuje pravidelne veľa žiakov a často sú veľmi úspešní. Napríklad: Majstrovstvá Slovenska SŠ  2. miesto, v atletickej súťaži O pohár dekana FTVŠ UK v okresných i krajských kolách sa umiestňujú od prvého po desiate miesto. Futbal a florbal hrajú na škole dievčatá i chlapci, pričom chlapci sa prebojovali až do celoslovenského kola... Vestibul našej školy je plný našich športových úspechov.

      

      3. novembra 2004 sme začali vyučovať na elokovanom pracovisku, ktoré vzniklo úpravou bývalej materskej školy na Fadruszovej ulici. Zrekonštruované priestory slúžia iba našim malým prváčikom, ktorý si takto lepšie zvykajú na budúcu ,,veľkú školu“- 

      

     Školský časopis, s občasnými prestávkami, vychádza od roku 1986. Prvý názov Tilgneráčik sa udržal dodnes, ale je už len pre žiakov prvého stupňa. V roku 1997 začali svoj časopis pod názvom Holubník – Neperiodikum pod lavicou, vydávať vtedy naši najstarší Tilgneráci – prví absolventi. Od roku 2004 vychádzal pod názvom NO! LIMITY. V súťaži stredoškolských časopisov v roku 2007  získali redaktori časopisu Diplom Štúrovo pero. Rok 2008 bol pre náš školský časopis úspešnejší. V súťaži Štúrovo pero sa Tilgneráčik i NO! LIMITY umiestnili na 3. mieste. V celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS, ktorý organizovala Matica Slovenská získal Tilgneráčik 1. miesto. Školský časopis NO! Limity  po krátkej odmlke začal vychádzať od roku  2014 a premenoval sa na Tilgnerku. Postupne sa vybudovala nová redakcia, ktorá v súťaži šk. časopisov Život našimi očami v šk.roku 2018/19 vyhrala 1. miesto! Od roku 2020/21 je časopis plnofarebný a vychádza aj počas pandémie COVID 19. Práve 1. číslo šk.roka 2020/21 bolo venované 50. výročiu našej ZŠ.

      

     Naši učitelia sa aktívne zapájajú do priebežného vzdelávania  a zvyšujú si kvalifikáciu. Škola má školského psychológa a asistentov pre žiakov so špeciálnymi potrebami.

      

     Bilingválne (slovensko-anglické) gymnázium  začalo svoju činnosť 1. 9. 2013. Otvorili sme jednu triedu prvého ročníka. Učebný plán a školský vzdelávací program sme pripravili v spolupráci s FiF UK, Katedrou anglistiky a amerikanistiky a Prírodovedeckou fakultou UK.

     Medzinárodné projekty:

     • Comenius- IKT vo výučbe cudzích jazykov (Slovensko,Taliansko,Holandsko,Španielsko)
     • Comenius – Umenie z hĺbky srdca (Poľsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko)
     • Comenius – Odo mňa k nám – sociálne učenie (Rakúsko, Slovensko, Taliansko, Maďarsko)
     • Medzinárodný festival tolerancie (Česko, Slovensko, Švédsko, Holandsko, USA)
     • Teacher Training Educate Slovakia v spolupráci  s Prírodovedeckou fakultou UK  a španielskou univerzitou.
     • Comenius – Potraviny v Európe, farbivá a konzervačné látky (Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko)
     • Comenius – Handcrafts reflect culture (Turecko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Portugalsko)
     • Comenius -  Friendship of the Dances (Slovensko, Turecko, Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko)
     • EKOprojekt AQUAWIS – Univerzita Duisburg- Essen Nemecko+ Prírodovedecká fakulta UK + SŠ Tilgnerova
     • Scuola Media – Foggia(Taliansko) – Bratislava
     • Život v povodí Dunaja – Bratislava – Ulm (Rakúsko)
     • Životné prostredie a kvalita života Bratislava – Berlín –Hubmolt gymnazium
     • Medzinárodná konferencia Berlín – rok Einsteina – zástupcovia škôl členských štátov EU – referát nášho žiaka na konferencii
     • Záložka do knihy – česko-slovenský projekt, ktorý spája slovenské a české školy

     Slovensko

     • Detský ombudsman – Verejný ochranca práv
     • Iniciatíva za digitálnu školu – spolupráca s PrF UK
     • Ekológia in vivo – ochrana ohrozených vtákov a netopierov + PrF UK
     • Organizácia krajského kola biologickej olympiády pre SŠ + PrF UK
     • Organizácia okresného kola olympiády AJ pre SŠ
     • Objavujeme a bádame so SAV – Botanický ústav
     • OP Vzdelávanie EUF – Objavujeme svet okolo nás – tvorba interaktívneho edukačného obsahu pre fyziku, chémiu a biológiu + PrF UK + F MFInf UK
     • Modrá Tilgnerka – v projekte „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“  Úrad vlády SR

      

     Spolupráca so strednými a vysokými školami:

     • Pedagogická akadémia – súvislá prax študentiek v ŠKD
     • Prírodovedecká fakulta UK (chémia, biológia, geografia)
     • Fakulta elektrotechniky a informatiky SVŠT (fyzika)
     • Fakulta M F Inf UK (fyzika)
     • Pedagogická fakulta UK
     • Fakulta telesnej výchovy a športu UK

     Študenti týchto fakúlt vykonávajú na našej škole pedagogickú prax. Naši učitelia organizujú spolu s pracovníkmi uvedených VŠ prácu našich žiakov v laboratóriách VŠ.

      

     Informácie o výsledkoch k celoslovenskému  testovaniu MONITOR 9 nájdete tu:

     https://tilgnerka.edupage.org/a/o-skole?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9Mw%3D%3D

     Informácie o výsledkoch k celoslovenskému  testovaniu MONITOR 5 nájdete tu:

     https://tilgnerka.edupage.org/a/o-skole?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9Mw%3D%3D

      

     Ďalšie úspechy a aktivity:

     23. októbra 2006 sme získali certifikát a sme zapísaní v Knihe slovenských rekordov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiakom podarilo nakresliť a skompletizovať maxileporelo, ktoré malo 1 214 listov a jeho dĺžka dosiahla 360 metrov a 558 centimetrov. Dovtedajší slovenský rekord sme prekonali o 748 ilustrovaných listov!

     Žiaci sa každoročne zúčastňujú olympiád: anglická, nemecká, geografická, biologická, matematická, chemická, dejepisná, olympiáda slovenského jazyka. Úspešne reprezentujú školu v súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Rozprávkové vretienko,  Štúrovo pero, zapájajú sa do SOČ.

     Napríklad v roku 1993 a 1996: prvé miesto v celoštátnej súťaži Rozprávkové vretienko, druhé miesto v celoštátnej súťaži so zahraničnou účasťou, v Olympiáde mladých (1997). V roku 2000, prvé miesto v celoslovenskej súťaži Eseje 2000. V školskom roku 2003/2004 žiaci našej školy vyzbierali a darovali deťom detského domova Studienka  34 530 slovenských korún. Na Technickej olympiáde (2008)  3V, aplikovaná informatika: 4. miesto SR za vytvorenie knižničnej databázy pre našu školskú knižnicu. Odysea mysle (2009) – národné kolo 2. miesto, postup do európskeho kola, e-Twining – spolupráca škôl EU – Malta v projekte Noemova archa – 1. miesto Slovensko, e-Twining – národný certifikát kvality v 2011 za projekt Travel Buddy, v roku 2012 žiaci získali v celoslovenskej súťaži v písaní poviedok v AJ tretie miesto, Shakespearov memoriál – 1. miesto na Slovensku, súťaž Junior Internet – cena dekana Fakulty informatiky a informačných technológií, e-Twining 2012 Lisabon – Cena za medzinárodné porozumenie – projekt Medzikultúrny dialóg v rozprávke, v 2013 First Lego League – celoslovenská súťaž v programovaní robotov prvé a druhé miesto, Fullova ruža, celoslovenská grafická súťaž – druhé a tretie miesto, Mlynár, matematická súťaž – 2. miesto na Slovensku.

     V súťaži o európsku cenu e-Twinning 2013 sme získali Mevlanovu cenu za medzinárodné porozumenie v projekte „Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“. V apríli 2014 kolektív Tilgnerákov – „Márnosť šedivá“ na celoštátnej súťaži Prezentiáda  získal s pomedzi 12-tich tímov zo Slovenska prvé miesto.

     2014 - prvé miesto v národnom kole Mladí prekladatelia, kombinácia angličtina-slovenčina získala naša žiačka. Reprezentovala Slovensko na stretnutí víťazov národných kôl v Bruseli. Súťaže mladých prekladateľov EU sa zúčastnilo 28 štátov EU. 1. miesto v celoslovenskej súťaží v informatike iBobor. Celoslovenká grafická súťaž Fullova ruža – 2. a 3. miesto za ZŠ a 3. miesto za našu SŠ.

     2015 - Krajské kolo biologickej olympiády - kategória C, 1. miesto – na celoslovenskom kole vybojované 5.miesto, žiak sekunda A. Krajské kolo chemickej olypiády  - kategória C – žiak tercie A, 3. miesto. Cena poroty v geografickej  súťaži Zápisník Cestovateľa.

     2016 - Zdravú výživu a zdravý životný štýl na škole podporujeme aj cez akcie ako Food revolution Day. Žiak kvinty A získal  3. miesto v celobratislavskej   súťaži: Poznáš Bratislavu.

     2017 trojčlenný tím z III.Ab získal 1. miesto česko-slovenskej súťaži v Brne za svoj príspevok k téme vody.

     V stredu 5. 9. 2018 sa konalo spomienkové podujatie Čítanie mien obetí holokaustu 2018 pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Súčasťou bolo aj vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Susedia, na ktorých sa nezabúda. Žiačka oktávy A sa umiestnila na 2. mieste. 

     Dňa 26.10.2018  sme si na Tilgnerke pripomenuli 100. výročie ČSR a to pokusom o vytvorenie slovenského rekordu - 1. slovenská ručne písaná a kreslená encyklopédia s názvom 100. výročie ČSR!

     2018  -  Shakespeare Memorial 2. miesto Krajské kolo, Medz. súťaž Genius Olympiad – 2. miesto, Biologická olympiáda kat. C celoslovenské kolo 3. miesto, Biologická olympiáda kat. A - 3. miesto-postup na medz. súťaž USA, Strojnícka olympiáda – celoslov. kolo 2. miesto, Informatika – SOČ – kraj. kolo 2. miesto, Hviezdoslavov Kubín -celosl. kolo 2. miesto, Olympiáda SJaL - celosl. kolo 3. miesto, Šachový turnaj – celosl. kolo 1. miesto  a iné.

     2018 -  trojčlenný tím žiakov IV.Ab  a Oktávy A získal 1. miesto a prestížny Pohár dekana strojárskej olympiáde Grand Prix, ktorú vyhlasuje dekan STU v Bratislave.  Vyhrali 1. miesto v celoslovenskej súťaži v okruhu Silvertone.

     2019  - B. Thurza z 1.Ab získal 2. miesto v súťaži programátorov v kategórii Junior Web - mladší žiaci.

     2019 -  bol rok mimoriadne úspešný na súťaž SOČ, kde naši žiaci získali v informatike v celoslovenskom kole 3 x 4. miesto a za biológiu 2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 5 x 3. miesto. V Krajskom kole Biologickej olympiády kategória A to bolo 1. aj 2. miesto.

     2019 sme znova obhájili aj víťazstvo  na súťaži Beh Devínskou kobylou. Medzinárodný festival Mobilfest zasa priniesol 3. miesto.  2.miesto sme získali na krajskom kole Cenu Dekana FTVŠ UK – atletika, ale aj mnoho iných športových úspechov.

     2019 – študent oktávy A účasť na medzinárodnej toxikologickej konferencii – EUROTOX v Helsinkách. Ocenenie poroty na výtvarnej súťaži v Šanghaji – žiačka 4.C.

     2020  -  úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Šanghaji   žiačka z 5.C, ako aj 6. miesto v atletickej súťaži Zlatá tretra v Ostrave, 1. miesto Krajské kolo SOČ biológia žiak oktávy A.

      

     Zapojili sme sa aj do rôznych projektov na rozvoj školy z fondov EÚ, napr. Modrá Tilgnerka, Objavuj svet okolo nás, a od r. 2019 Zvyšovanie kvality vzdelávania.

     Naša škola privíta každý rok významnú osobnosť slovenského kultúrneho života na besede, napr. Sajfa (2011), v r. 2019 moderátorskú dvojicu Adelu Banášovú a Viktora Vinczeho či moderátora Juniora alias Milana Zimnýkovala, ale aj režiséra Juraja Karáska, ktorý žiakom predstavil seriál krátkych filmov Moje povstanie v r. 2014. Rovnako nechýbajú osobnosti športového života, napr. Juraj Volko (2018), ako aj vedci a výskumníci, napr. doc. Mrva (2009),  RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD., MUDr. Š. Laššan a iní.(2018 – 2019), doc. Kamenický (2010).

     Čítanie a záujem o knihy podporujeme aj besedami so spisovateľmi, napríklad s J. Šebestom (2015), I. Brežnou (2016),  J. Rezníkom (2015, 2017) Petrou N. Džerengovou (2017) či Danielom Hevierom (2018), ktorý aj odučil  ukážkové hodiny slovenského jazyka pre našich učiteľov. Literárne diela na tzv. čitateľský denník na 3. stupni naši žiaci spoznávajú pravidelnými návštevami Slovenského národného divadla, Radošinského divadla a iných divadiel, ale aj literárnymi kvízmi s D. Nagyom, napr. aj na udalosti Noc v škole (2009).

     V šk. roku 2018/2019 začalo vysielať šk. rádio Tilgnerka, ktoré každý piatok spríjemňuje žiakom veľkú prestávku, ale prináša aj rôzne súťaže zamerané na čitateľskú, finančnú či prírodovednú gramotnosť.

     Verejnosť sa môže o našej škole dozvedieť z miestnych Karloveských novín, kam prispievame článkom o aktivitách našej školy každý mesiac, ale aj z celoslovenského denníka Pravda či  časopisu Rodina, odkiaľ sme oslovení na rôzne témy, napr. vyučovanie slovenčiny  či krúžky na škole.

     Organizujeme aj predaj  handmade ručných výrobkov žiakov tzv. Valentínsku burzu, ktorej výťažok každý rok venujeme inému útulku.

     Prvý stupeň pripravuje pre našich žiakov neuveriteľné množstvo akcií cez karnevaly, športové dni, Deň  jablka, Hot-dog párty, Chemická šou, Prvácka pasovačka, pomoc pri migrácii ropúch, ale hlavne sa ako škola profilujeme cez projekt  Starší mladším, keď  si študenti z rôznych ročníkov a rôznych predmetov pripravia zaujímavú vzdelávaciu aktivitu, napr. o roku 1989, o  slovanských zvykoch a obyčajoch, napr. vynášanie Moreny, alebo o vláde Márie Terézie, ktoré starší žiaci prezentujú mladším žiakom, či o zvieratách a rastlinách a chemické pokusy.

     Na prepojenie dejepisu s bežným životom poukázala celoškolská súťaž Poznáš Slovensko 2020, kde sa žiaci zapojili svojimi projektami a 3D modelmi o pamiatkach Slovenka. Každý rok organizujeme rôzne besedy s historikmi a inštitúciami ako Dokumentačné stredisko holokaustu, Ústav pamäti národa či HÚ SAV, aby sme žiakom priblížili dôležitosť poznania  minulosti. Podobne máme Deň s chémiou či prednášky z biológie a geografie zamerané na enviromentálne  a iné témy. Rovnako využívame aj divadelné predstavenia (napr. Tiso, Dubček, Holokaust, Sissi) na priblíženie minulosti našim žiakom zážitkovou formou.

     Rovnako podporujeme u žiakov dobrovoľníctvo cez aktivity UNICEF a Ligu proti rakovine, ale aj Dni dobrovoľníctva či finančnou zbierkou pre školu v Nepále.  Mimoriadne populárna je u nás aj DOFE – cena vojvodu z Edinburgu, ako aj simulované študentské parlamentné voľby. Nechýbajú školy v prírode, lyžiarske a snowboardové kurzy či kurzy ochrany a zdravia života, ako aj jazykový pobyt v Anglicku na zdokonalenie jazyka či rôzne tematické vzdelávacie exkurzie, napr. CERN, Osvienčim, Krakow, Londýn, Paríž, Viedeň.

     Prvákov na ZŠ vítame  Prváckou pasovačkou, prvákov na SŠ zasa imatrikuláciami.  Našu školu si môžete pozrieť počas dní otvorených dverí, keď sa môžete zapojiť aj do nášho bežného vyučovania. Informácie o škole sprostredkúvajú dve reklamné televízie vo vestibule školy, ale aj školská kronika, ktorú vedieme od vzniku školy.

     Na Tilgnerke  máme bohatú ponuku krúžkov, v ktorých rozvíjame talenty našich žiakov a ich voľný čas. Rovnako organizujeme mnoho poznávacích exkurzií, návštev rôznych múzeí i galérií a akcií, kde prepájame praktické a teoretické vyučovanie. Organizujeme aj celoslovenský Debatný turnaj či Anglickú olympiádu. O úspechoch za každý predmet sa viac dozviete na stránke školy v sekcii Predmety.

     Najlepší žiaci sú od r. 2015 pozývaní v júni na Raňajky s riaditeľkou, kde sú ocenení za svoje aktivity a ich prínos pre našu školu. V r. 2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia Zrodila sa hviezda, ktorá rekapitulovala 25 rokov gymnázia. Spoluprácu s rodičmi, žiakmi i ostatnými priateľmi školy najlepšie vidieť na akciách ako Chutí Tilgnerka či Vianočných trhoch, kde sa stretáva celá naša komunita, vďaka ktorej je Tilgnerka tak výnimočnou a skvelou školou v duchu Škola priateľská deťom.

      

     Detailné info o každoročných úspechoch školy nájdete v Správe o V-V výsledkoch:

     https://tilgnerka.edupage.org/a/o-skole?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9Mw%3D%3D