• Kritériá

    • Spojená škola,  Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

     Základná škola a Gymnázium, www.tilgnerka.edupage.org

     K r i t é r i á

     prijímacieho konania pre žiakov 5. ročníka ZŠ do

     1. ročníka osemročného gymnázia – šk. r. 2020/2021

      

     V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu (26 žiakov) 1. ročníka osemročného štúdia.

     Zameranie: Rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk je jazyk nemecký.

     Prijímacie skúšky z dvoch profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika) je povinný/á vykonať každý žiak/čka, ktorý/á má riadne zaregistrovanú prihlášku.

     Pre žiakov SŠ Tilgnerova pripraví prihlášky výchovná poradkyňa p. Rácová.

     Zákonný zástupca maloletého podáva prihlášku riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020

     Tlačivo prihlášky na strednú školu pošle mailom zákonným zástupcom uchádzača výchovná poradkyňa školy, ktorú uchádzač/ka navštevuje. Na prihláške treba uviesť termín prijímacej skúšky.

     Termíny prijímacej skúšky:

     1.    termín:     15. jún 2020

     2.    termín:     18. jún 2020


     Obsah prijímacej skúšky rešpektuje vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 odboru vzdelávania pre 1. - 4. ročník základnej školy.

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     Písomná skúška: 60 minút

     A)    Diktát  (uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov :10 (za každú chybu sa strháva 1 bod)

     B)     Vedomostný test ( uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 40

      

     Test zahŕňa aj otázky zamerané na čítanie s porozumením a pravopis.


      Zvuková rovina jazyka a pravopis

     -  abeceda, hlásky, slabiky, slová, delenie hlások podľa dĺžky, tvrdosti/mäkkosti, znelosti, slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ

     -  dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky

     -  bodka, otáznik, výkričník

     -  melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia, želacia)

     -  priama reč, uvádzacia veta

     -  výslovnosť a a výskyt ä

     -  spodobovanie

     -  vybrané slová

     -  rozdeľovanie slov na slabiky, rozdeľovanie predponových slov

     -  pravidlo o rytmickom krátení

      

      Významová/lexikálna rovina jazyka

      

     -  slovo

     synonymá, antonymá

     -  slovníky - pravopisný, synonymický, frazeologický

     -  tvorenie slov odvodzovaním – predpona, odvodené slovo

     -  ustálené slovné spojenie

     -  príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie

      

     Tvarová/morfologická rovina jazyka

      

     -  skloňovanie

     -  pád – pádové otázky

     -  podstatné mená - všeobecné , vlastné, gramatické kategórie (rod, číslo, pád)

     -  prídavné mená - rod, číslo, pád

     -  zámená - osobné - základné, privlastňovacie

     -  číslovky – základné, radové

     -  slovesá - tykanie/vykanie , časovanie osoba číslo, čas, neurčitok, sloveso byť

     -  príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

      

     Syntaktická/skladobná rovina jazyka

     -  veta - jednoduchá veta

     -  vety podľa obsahu – oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia

     -  slovosled

     Sloh

     -  zdvorilostná komunikácia - blahoželanie – ústne/písomne,

     -  pohľadnica, súkromný list – adresa, oslovenie

     -  osnova, nadpis, odsek

     -  rozprávanie –  jednoduché rozprávanie, úvod, jadro, záver, časová postupnosť v rozprávaní

     -  opis –predmetu, obrázka/ilustrácie, opis osoby

     -  umelecký, vecný text

     -  útvary: krátke správy – SMS, email, oznámenie, správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, interview

     -  poznámky/konspekt, koncept ,kľúčové slová

     -  diskusia, debata, názor

      

     Literatúra

     -  autor – spisovateľ – poslucháč, čitateľ – divák, kniha, knižnica, časopis, noviny, rozhlas, televízia, film, text, ilustrácia

     -  poézia, próza,

     -  divadelná hra, bábkové divadlo- bábka

     -  literatúra pre deti, náučná literatúra, encyklopédia

     -  komiks, bájka, báseň, pieseň- ľudová pieseň, hádanka, vyčítanka

     -  rozprávky – ľudová, autorská

     -  povesť

     -  dej, hlavná myšlienka

     -  literárna postava – hlavná, vedľajšia

     -  nadpis, odsek, kapitola

     -  verš, strofa, rým

     -  dialóg

     -  umelecké prostriedky - prirovnanie, zdrobnenina

      

     (Vypracované v súlade so ŠVP ISCED 1)

      

     MATEMATIKA – 60 MINÚT

      Písomná skúška: 60 minút

      Uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 50

      

     - rozklad čísla

     - číselný rad

     - jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné číslo, štvorciferné číslo

     - jednotky, desiatky, stovky, tisícky

     - párne a nepárne číslo

     - pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, symbolov, čísel, obrázkov

     - doplnenie čísel, znakov, symbolov do postupnosti

     - číselná os

     - zaokrúhľovanie čísla

       - vzostupný a zostupný číselný rad

     - nerovnice (na propedeutickej úrovni)

       - slovné úlohy na porovnávanie charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako

       - sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel

       - činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel

       - sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie

       - zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so zátvorkami

       - počítanie úloh so zátvorkami

       - rovnice (na propedeutickej úrovni)

       - slovné úlohy, zložené slovné úlohy

     - čítanie textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola správnosti riešenia, odpoveď

       - geometrické modely zlomkov

       - priama úmernosť (na propedeutickej úrovni)

       - matematizácia reálnej situácie

     - istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie

     - kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden pravidlo vytvárania postupnosti

     - premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km) zmiešané jednotky dĺžky

     - premena zmiešaných jednotiek dĺžky

     - jednotky času: hodina, minúta, sekunda premena jednotiek času

     - bod, úsečka, priamka, polpriamka

     - mnohouholník, označenie mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...)

     - protiľahlé a susedné strany

     - uhlopriečka vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán

     - kruh, kružnica

     - časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: polomer (r), priemer (d, ø), stred (S)

     - dĺžka strany trojuholníka, štvorca a obdĺžnika rysovanie ľubovoľného trojuholníka

     - vrchol a strana trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka

     - rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky jeho strán

     - obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka

     - vrchol, hrana a stena kocky

     - stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby s vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek)

     - rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)

     - zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, tiež, zároveň, alebo (na propedeutickej úrovni)

     - pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)

     - pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)

     - slovné úlohy na výrokovú logiku nepriamo sformulované úlohy

     - slovné úlohy s kombinatorickou  motiváciou

     - časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj

     - doplniť do tabuľky chýbajúce údaje

     - orientovať sa v stĺpcovom grafe

     - dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu

     - stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda aplikačné úlohy

     - numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti

      

     Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači písomnou formou z dvoch profilových predmetov – zo slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a z matematiky (60 minút) v rozsahu učebných osnov pre 1. až 4. ročník základnej školy.

      

     Hodnotenie úspešnosti:

     A.  Písomná skúška zo SJL – max. 50 bodov

     B.  Písomná skúška z MAT – max. 50 bodov

     Podmienkou na úspešné zloženie prijímacej skúšky je získanie minimálne 25 bodov zo slovenského jazyka a literatúry  a minimálne 25 bodov z matematiky.

     C.  Za umiestnenie v olympiádach: olympiáda v ANJ, olympiáda zo SJL, olympiáda z MAT

           a súťažiach z vybraných povinných predmetov: Pytagoriáda a Hviezdoslavov Kubín

           budú pridelené body:

     Okresné kolo:                                   Krajské kolo:

           1. miesto       6 bodov                       1. miesto        8 bodov

           2. miesto       5 bodov                       2. miesto        7 bodov

           3. miesto       4 body                         3. miesto        6 bodov

     Ak bol uchádzač/ka úspešný/á vo viacerých súťažiach, započíta sa jedna súťaž, ktorá je najvyššie bodovo ohodnotená.

     Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia najneskôr v deň  prijímacieho konania.

     Uchádzači budú prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky podľa poradia určeného súčtom získaných bodov (A+B+C). Zo vzniknutého poradia bude prijatých prvých 26 uchádzačov.

     V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, prednostne bude prijatý/á  žiak/žiačka v tomto poradí:

          1. so ZPS (predloží rozhodnutie príslušnej LPK o schopnosti študovať zvolený odbor)

          2. s lepším výsledkom z písomnej skúšky z matematiky

          3. s lepším výsledkom z písomnej skúšky zo slovenského jazyka

         4. s lepším študijným priemerom na základnej škole na polročnom vysvedčení piateho ročníka. Zohľadňujú sa známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, dejepis, geografia, biológia.

      

     Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 24. júna 2020 na webovej stránke školy a na dverách pri hlavnom vchode.

     Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa číselných kódov. Číselný kód bude uvedený na pozvánke na prijímacie pohovory.

     Prípadnú neúčasť žiaka/žiačky, na prijímacích skúškach z vážnych rodinných dôvodov alebo ochorenia (doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), ospravedlní jeho zákonný zástupca najneskôr do 8,15 h. ráno v deň prijímacích pohovorov.

              Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú žiaci zaradení do výsledného poradia podľa počtu získaných bodov.

             Riaditeľ školy najneskôr do 24. júna 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí poštou.

                Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (príloha). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

                  Riaditeľ školy do 30. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy alebo na výveske školy. Riaditeľ školy do 7. júla 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

                  Riaditeľ školy najneskôr do 7. júla 2020 zverejní 100 % naplnenosť.

      

      

     V Bratislave, dňa 29.5.2020                                                      RNDr. Dana Ihnaťová

                                                                                                             riaditeľka školy

      

      

     Príloha: Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_-_nenastupeni_na_studium.pdf