• Kritériá

    • Spojená škola,  Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

     Základná škola a Gymnázium, www.tilgnerka.edupage.org

      

     K r i t é r i á

     prijímacieho konania pre žiakov 5. ročníka ZŠ do

     1. ročníka osemročného gymnázia – šk. r. 2021/2022

      

     V školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu (30 žiakov) 1. ročníka osemročného štúdia.

     Zameranie: Rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk je jazyk nemecký.

     Prijímacie skúšky z dvoch profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika) je povinný/á vykonať každý žiak/čka, ktorý/á má riadne zaregistrovanú prihlášku.

     Pre žiakov SŠ Tilgnerova pripraví prihlášky výchovná poradkyňa p. Rácová.

     Zákonný zástupca maloletého podáva prihlášku riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje do 8. apríla 2021.

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021.

     Tlačivo prihlášky na strednú školu vydá zákonným zástupcom uchádzača výchovná poradkyňa školy, ktorú uchádzač/ka navštevuje. Na prihláške treba uviesť termín prijímacej skúšky. 

     Termíny prijímacej skúšky:    3.- 4. máj 2021

                                                                10.-11. máj 2021 

      

     Obsah prijímacej skúšky rešpektuje vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 2 odboru vzdelávania pre 5. ročník  základnej školy.

      

     Slovenský jazyk a literatúra

     Písomná skúška: 60 minút

     1. Diktát  (uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 10 (za každú chybu sa strháva 1 bod)
     2. Vedomostný test ( uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 40

     Test zahŕňa aj otázky zamerané na čítanie s porozumením a pravopis.

      

     Zvuková rovina jazyka a pravopis

     • hlásky, slabiky, slová, delenie hlások podľa dĺžky,  tvrdosti/mäkkosti, znelosti, slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
     • dĺžeň, mäkčeň, vokáň
     • bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka, bodkočiarka, úvodzovky
     • melódia vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, zvolacia, želacia)
     • priama reč, uvádzacia veta
     • výslovnosť
     • spodobovanie
     • vybrané slová
     • rozdeľovanie slov na slabiky, rozdeľovanie predponových slov
     • prestávka, sila hlasu, tempo, hlavný slovný prízvuk, dôraz
     • pravidlo o rytmickom krátení

      

     Významová/lexikálna rovina jazyka

     • slovo, slovná zásoba
     • spisovný jazyk – nárečia
     • synonymá, antonymá
     • slovníky - pravopisný, synonymický, frazeologický
     • tvorenie slov odvodzovaním – predpona, odvodené slovo
     • ustálené slovné spojenie/frazeologizmus
     • príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie

      

     Tvarová/morfologická rovina jazyka

     • skloňovanie
     • pád – pádové otázky
     • podstatné mená - všeobecné, vlastné, životné, neživotné, gramatické kategórie (rod, číslo, pád), vzory
     • prídavné mená - akostné- vzťahové, stupňovanie, rod, číslo, pád, vzor pekný, cudzí
     • zámená - osobné - základné, privlastňovacie
     • číslovky – základné, radové
     • slovesá - tykanie/vykanie , časovanie osoba číslo, čas, neurčitok, sloveso byť
     • príslovky
     • predložky, väzba s pádom

      

     Syntaktická/skladobná rovina jazyka

     • veta- jednoduchá veta
     • vety podľa obsahu – oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia
     • slovosled

      

     Sloh

     • zdvorilostná komunikácia -pozdrav, oslovenie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, poďakovanie, ospravedlnenie,  vyjadriť súhlas/nesúhlas, blahoželanie – ústne/písomne,
     • adresa, adresa odosielateľa, adresát, pohľadnica, súkromný list
     • tvorba otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor,  začiatok a koniec telefonického rozhovoru,
     • osnova, nápis, nadpis, odsek
     • rozprávanie –  jednoduché rozprávanie, úvod, jadro, záver, časová postupnosť v rozprávaní, rozprávanie s prvkami opisu
     • opis –predmetu, obrázka/ilustrácie, opis osoby, opis pracovného postupu
     • umelecký, vecný text
     • útvary: krátke správy – SMS, email, oznámenie, správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, interview
     • poznámky/konspekt, koncept ,kľúčové slová, hlavná myšlienka, téma
     • diskusia, debata, názor

     Literatúra

     • autor – spisovateľ – poslucháč, čitateľ – divák, herec, režisér, scenárista, dramaturg, kniha, knižnica, časopis, noviny, rozhlas, televízia, film, text, ilustrácia, scenár
     • poézia, próza,
     • divadelná hra, bábkové divadlo- bábka
     • literatúra pre deti, náučná literatúra, encyklopédia
     • komiks, bájka, báseň, pieseň- ľudová pieseň, hádanka, vyčítanka
     • rozprávky – ľudová, autorská, televízna, filmová
     • legenda
     • povesť – ľudová, autorská
     • dej, hlavná myšlienka, téma
     • literárna postava – hlavná, vedľajšia
     • rozprávač
     • nadpis, odsek, kapitola
     • verš, strofa, rým, rytmus, refrén
     • dialóg
     • umelecké prostriedky - prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia/zosobnenie, epiteton
     • nonsens

      

     (Vypracované v súlade so ŠVP)

      

     MATEMATIKA

     Písomná skúška: 60 MINÚT

          Uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 50

     • prirodzené číslo, cifra, číslica
     • rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, ..., susedné čísla, párne, nepárne čísla
     • číselná os, vzdialenosť na číselnej osi
     • znaky <, >, =, usporiadanie vzostupné a zostupné,
     • zaokrúhľovanie nadol, nahor a zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky, ...
     • rímske číslice
     • propedeutika desatinných čísel (napr. model eurá a centy):
      • porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel,
      • zaokrúhľovanie nadol na..., zaokrúhľovanie nahor na... zaokrúhľovanie na...,
      • sčítanie a odčítanie desatinných čísel (ako navzájom opačné operácie)
      • násobenie desatinného čísla číslom 10, 100, 1000,
      • súvis s prirodzenými číslami
     • propedeutika zlomkov (zlomok ako časť celku), slovné úlohy
     • počtové výkony (operácie) – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
     • činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, zvyšok pri delení viac, menej, rovnako, polovica, tretina, štvrtina, ...
     • poradie počtových výkonov, úloha zátvoriek
     • propedeutika záporných čísel
     • nerovnice (na propedeutickej úrovni)
     • rovnice (na propedeutickej úrovni)
     • slovné úlohy, zložené slovné úlohy
     • čítanie textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola správnosti riešenia, odpoveď
     • propedeutika zlomkov (zlomok ako časť celku)
     • propedeutika pomeru, priamej a nepriamej úmernosti (slovné úlohy)
     • matematizácia reálnej situácie
     • istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
     • kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden pravidlo vytvárania postupnosti
     • zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, tiež, zároveň, alebo (na propedeutickej úrovni)
     • pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)
     • pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)
     • slovné úlohy na výrokovú logiku nepriamo sformulované úlohy
     • slovné úlohy s kombinatorickou  motiváciou
     • tabuľka, diagram, graf
     • časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
     • doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
     • orientovať sa v stĺpcovom grafe
     • dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu
     • stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda aplikačné úlohy
     • numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
     • jednotky času: hodina, minúta, sekunda premena jednotiek času
     • bod, úsečka, priamka, polpriamka
     • mnohouholník, označenie mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...)
     • protiľahlé a susedné strany
     • uhlopriečka vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
     • kruh, kružnica
     • časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: polomer (r), priemer (d, ø), stred (S)
     • trojuholník a jeho vrcholy a strany, trojuholníková nerovnosť
     • štvoruholník a jeho vrcholy, strany a uhlopriečky, štvorec, obdĺžnik, päťuholník
     • rysovanie ľubovoľného trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
     • pravítko, kružidlo, rovnobežky, kolmica, päta kolmice, rovnobežník, susedné strany, protiľahlé strany, vodováha, olovnica
     • dĺžka úsečky, dĺžka strany trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, obvod,
     • jednotky dĺžky – m, dm, cm, mm, km
     • štvorcová sieť, obsah, propedeutika jednotiek obsahu cm2, mm2 v štvorcovej sieti
     • kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa
     • kocka, kváder, stena, vrchol a hrana kocky a kvádra náčrt, nákres, plán, kódovanie
     • vrchol, hrana a stena kocky
     • stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby s vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek)
     • rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)

      

     Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači písomnou formou z dvoch profilových predmetov – zo slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a z matematiky (60 minút) v rozsahu učebných osnov pre 1. až 5. ročník základnej školy.

      

     Hodnotenie úspešnosti:

          A.  Písomná skúška zo SJL – max. 50 bodov

          B.  Písomná skúška z MAT – max. 50 bodov 

     Podmienkou na úspešné zloženie prijímacej skúšky je získanie minimálne 25 bodov zo slovenského jazyka a literatúry  a minimálne 25 bodov z matematiky. 

         C.  Za umiestnenie v olympiádach: olympiáda v ANJ, olympiáda zo SJL, olympiáda z MAT

              a súťažiach z vybraných povinných predmetov: Pytagoriáda a Hviezdoslavov Kubín

              budú pridelené body: 

     Okresné kolo:                                   Krajské kolo:

           1. miesto       6 bodov                       1. miesto        8 bodov

           2. miesto       5 bodov                       2. miesto        7 bodov

           3. miesto       4 body                          3. miesto        6 bodov

     Ak bol uchádzač/ka úspešný/á vo viacerých súťažiach, započíta sa jedna súťaž, ktorá je najvyššie bodovo ohodnotená.

     Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia najneskôr v deň  prijímacieho konania.

     Uchádzači budú prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky podľa poradia určeného súčtom získaných bodov (A+B+C). Zo vzniknutého poradia bude prijatých prvých 26 uchádzačov.

     V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, prednostne bude prijatý/á  žiak/žiačka v tomto poradí:

          1. so ZPS (predloží rozhodnutie príslušnej LPK o schopnosti študovať zvolený odbor)

          2. s lepším výsledkom z písomnej skúšky z matematiky

          3. s lepším výsledkom z písomnej skúšky zo slovenského jazyka

       4. s lepším študijným priemerom na základnej škole na polročnom vysvedčení piateho ročníka. Zohľadňujú sa známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, dejepis, geografia, biológia.

      

     Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.

     Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa číselných kódov. Číselný kód bude uvedený na pozvánke na prijímacie pohovory.

     Prípadnú neúčasť žiaka/žiačky, na prijímacích skúškach z vážnych rodinných dôvodov alebo ochorenia (doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), ospravedlní jeho zákonný zástupca najneskôr do 8,15 h. ráno v deň prijímacích pohovorov.

     Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú žiaci zaradení do výsledného poradia podľa počtu získaných bodov.

     Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač/ka nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol/a prijatý/á na štúdium na gymnáziu je neplatné.