• Informácie školskej knižnice

    • Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

      

      

     K N I Ž N I Č N Ý   A   V Ý P O Ž I Č N Ý    P O R I A D O K

      

      

     V zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o knižniciach“) a v súlade so zriaďovacou listinou č. 3/2006 zo dňa 1. 9. 2006 vydávam tento knižničný a výpožičný poriadok Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava.

      

     Výpožičné hodiny v Školskej knižnici:

     pondelok: 13:00 - 14:00

     streda: 11:40 - 12:10

     štvrtok: 12:40 - 13:10

      

     Časť I

     Všeobecné ustanovenia

      

     Článok 1

      

     Úvodné ustanovenia

      

     1. Školská knižnica Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je povinná v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach vypracovať a sprístupniť knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižničné služby.

      

     2. Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

      

      

     Časť II

     Knižničný poriadok

      

     Článok 2

      

     Poslanie a úlohy knižnice

      

     1. Knižnica je odborným, študijným, čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy (ďalej len „používatelia“).

      

     2. Knižnica poskytovaním knižničných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje

      

          a) uspokojovanie kultúrnych, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

          b) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

      

     3. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

      

          a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,

          b) poskytuje knižničné služby používateľom knižnice,

          c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

          d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

          e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

          f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

          g) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

          h) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

      

     Článok 3

      

     Knižničný fond

      

     1. Knižnica buduje univerzálny fond knižničných dokumentov v tlačenej i netlačenej forme, ktorý odborne spracováva, ochraňuje a sprístupňuje svojim používateľom.

      

     2. Knižničný fond je majetkom školy. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

      

     Článok 4

      

     Knižničné služby

      

     1. Poskytovanie knižničných služieb je záväzkový právny vzťah.

      

     2. Knižnica poskytuje používateľom knižničné služby:

      

          a) výpožičky knižničných dokumentov v knižnici,

          b) predlžovanie výpožičiek,

          c) ústne faktografické a bibliografické informácie,

          d) konzultačná služba,

          e) príprava pomôcok pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti.

          f) propagačná služba.

      

     3. Základné služby sú poskytované bezplatne.

      

      

     Článok 5

      

     Používateľ knižničných služieb

      

     1. Osoba sa stáva používateľom knižnice po registrácii a vydaní preukazu používateľa.

      

     2. Podpisom vyplnenej prihlášky alebo evidenčného listu a získaním preukazu používateľa sa používateľ zaväzuje plniť ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa zákonný zástupca potvrdzuje, že preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené knižnici maloletou osobou.

      

     3. Používateľ je povinný chrániť majetok knižnice, zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice. V knižnici nie je povolené používanie mobilných telefónov.

      

     4. Ak používateľ nedodržiava ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a ostatné nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižničné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

      

     5. Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky a návrhy na prácu v knižnici.

      

      

     Článok 6

      

     Preukaz používateľa knižnice

      

     1.Používateľovi

      

          a) do 15 rokov: sa preukaz vydá po podpísaní prihlášky za používateľa knižnice jeho zákonným zástupcom.

          b) nad 15 rokov: sa preukaz vydá po predložení občianskeho preukazu.

      

     2. Preukaz sa vystavuje pri prvej návšteve knižnice na obdobie jedného roka, s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto lehoty.

      

     3. Používateľ je povinný poskytnúť knižnici potrebné osobné údaje, svojím podpisom vyjadruje súhlas s ich použitím. Knižnica zabezpečí ich ochranu v súlade s platnou legislatívou.

      

     4. Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať knižničný fond a knižničné služby.

      

     5. Preukaz používateľa je neprenosný.

      

     6. Majiteľ preukazu zodpovedá za jeho zneužitie, a to aj vtedy, ak ho stratil a stratu ihneď knižnici neoznámil.

      

     7. Zmenu mena, bydliska, e-mailovej adresy alebo telefónu je používateľ povinný oznámiť knižnici. V opačnom prípade hradí všetky výdavky, ktoré vzniknú zisťovaním týchto skutočností.

      

      

     Článok 7

      

     Ochrana osobných údajov používateľa

      

     1. Knižnica je prevádzkovateľom knižničného systému podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Osobným údajom je podľa § 3 zákona údaj, týkajúci sa konkrétnej osoby, ktorej identitu možno zistiť z osobných údajov priamo alebo nepriamo. V podmienkach knižnice sú to predovšetkým adresné a identifikačné údaje používateľa alebo údaje o jeho výpožičkách alebo iných transakciách. Osobné údaje sú spracovávané školským knihovníkom manuálnym a automatizovaným spôsobom.

      

     2. Účel spracovania osobných údajov používateľa

      

          a) poskytovanie knižničných služieb používateľom;

          b) vedenie presnej evidencie o všetkých transakciách realizovaných vo vzťahu k používateľovi;

          c) naplnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o knižniciach, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.

      

     3. Knižnica spracováva nasledovné osobné údaje používateľa

      

          a) základné identifikačné údaje používateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo osobného dokladu, ktorým bola overená totožnosť používateľa a správnosť identifikačných údajov;

          b) ďalšie kontaktné údaje používateľa: akademický titul, prechodná alebo kontaktná adresa, e-mail, telefón;

          c) služobné údaje: poznámky, údaje o poslaných upomienkach, priestupkoch a zákazoch používateľa, ktoré ovplyvňujú podmienky predĺženia alebo zrušenia preukazu používateľa.

      

     4. Spôsob spracovania a uloženia osobných údajov používateľa

      

          a) na originálnych tlačivách: prihláška za používateľa, evidenčný list používateľa;

          b) v počítačovej databáze: databáza používateľov knižnice budovaná knižničným systémom obsahuje všetky identifikačné údaje používateľa z evidenčných tlačív, vrátane služobných údajov a informácií o výpožičkách používateľa.

      

     5. Školský knihovník je povinný

      

          a) spracovávať osobné údaje výhradne v rámci svojej pracovnej náplne a úloh, ktoré stanovil riaditeľ školy;

          b) dbať na správnosť spracovávaných osobných údajov a overovať ich podľa dokladov na to určených;

          c) vystríhať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu tretej osoby k osobným údajom používateľov knižnice;

          d) bezprostredne hlásiť riaditeľovi školy každú sťažnosť, ktorú používateľ podá ústne alebo písomne v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov;

          e) zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach aj po skončení pracovného pomeru v škole.

      

     6. Školskému knihovníkovi nie je dovolené umožniť nahliadnutie nepovolaným osobám do písomností a databázy, ak obsahujú osobné údaje používateľov.

      

     7. Ak používateľ požiada o ukončenie spracovania svojich osobných údajov alebo ukončenie štúdia poskytovaného školou a nemá žiadny záväzok voči knižnici, knižnica považuje zmluvný vzťah za ukončený a osobné údaje zlikviduje

      

          a) skartáciou originálnych tlačív: prihlášky za používateľa, evidenčného listu v súlade s interným predpisom o skartácií materiálov školy;

          b) vymazaním záznamu o používateľovi v knižničnom systéme knižnice.

      

     8. Ak používateľ zistí, že došlo k porušeniu povinností zo strany knižnice, má právo žiadať o okamžitú nápravu.

      

      

      

      

      

     Časť III

     Výpožičný poriadok

      

     Článok 8

      

     Zásady požičiavania

      

     1. Používateľ je oprávnený využívať knižničné služby knižnice po predložení platného preukazu používateľa.

      

     2. Knižnica pripraví a požičia používateľovi žiadaný knižničný dokument v čase, ktorý je primeraný jej prevádzkovým možnostiam.

      

     3. Prevzatie knižničného dokumentu používateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom. Svojím podpisom sa používateľ zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.

      

     4. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Používateľ do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie knižničné dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný knižničný dokument prezrieť a zistené nedostatky ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť nový dokument. Ak knižnica požičiava poškodený knižničný dokument, urobí o tom záznam pri výpožičke.

      

     5. Používateľ zodpovedá za vypožičaný knižničný dokument a nesmie ho požičiavať ďalším osobám.

      

     Článok 9

      

     Výpožičné pravidlá

      

     1. Používateľ môže mať súčasne vypožičané 2 knižničné dokumenty na dobu 30 kalendárnych dní.

      

     2. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch so súhlasom používateľa stanoviť aj kratšiu výpožičnú lehotu.

      

     3. Používateľ si môže požičať z každého titulu 1 exemplár.

      

     4. Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, písomne alebo elektronicky.

      

     5. Žiaci, ktorí končia štúdium poskytované školou, a zamestnanci školy pri rozviazaní pracovného pomeru sú povinní vyrovnať si svoje záväzky.

      

     Článok 10

      

     Vymáhanie nevrátených výpožičiek

      

     1. Používateľ je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote.

      

     2. Po prekročení výpožičnej lehoty je používateľ upomínaný prvýkrát, po ďalších 30 kalendárnych dňoch je upomínaný druhýkrát. V prípade, že používateľ ani po druhej upomienke do 15 kalendárnych dní nevráti dokument, dostane riaditeľskú upomienku.

      

     3. Knižnica nemusí posielať prvú a druhú upomienku poštou. Riaditeľskú upomienku posiela poštou doporučene.

      

     4. Ak používateľ uvedie v prihláške alebo evidenčnom liste svoju e-mailovú adresu, knižnica mu (resp. zákonnému zástupcovi) posiela prvú i druhú upomienku elektronicky.

      

     5. Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty. Pri riaditeľskej upomienke používateľ je povinný zaplatiť aj príslušné poštové poplatky.

      

     6. Po bezvýslednom upomínaní sa používateľovi pozastavuje poskytovanie všetkých knižničných služieb a voči používateľovi sa príjmu opatrenia v zmysle Vnútorného poriadku školy
     Tilgnerova 14.

      

     Článok 11

      

     Poškodenie, strata a náhrada vypožičaného knižničného dokumentu

      

     1. Používateľ je povinný okamžite oznámiť stratu alebo poškodenie požičaného knižničného dokumentu.

      

     2. O spôsobe náhrady škody rozhoduje knižnica na základe kritérií: odborná a finančná hodnota knižničného dokumentu, počet exemplárov, využívanie knižničného dokumentu, a to podľa nasledujúcich priorít

      

          a) zaobstaranie toho istého diela rovnakého alebo novšieho vydania,

          b) zaobstaranie iného konkrétneho dokumentu,

          c) zabezpečenie vyhotovenia viazanej fotokópie strateného dokumentu,

          d) finančná náhrada.

      

     3. Náhradu musí používateľ zabezpečiť v dohodnutej lehote.

      

     4. Pri určovaní finančnej náhrady knižnica vychádza nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty knižničného dokumentu v čase straty alebo poškodenia.

      

      

     Časť IV

     Záverečné ustanovenia

      

     Článok 12

      

     Účinnosť

      

     1. Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku povoľuje riaditeľ školy alebo ním poverený školský knihovník.

     2. Zmeny údajov v knižničnom a výpožičnom poriadku sa vykonávajú jeho dodatkom.

     3. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2010.

      

      

      

      

     V Bratislave, dňa 1. septembra  2010

      

      

     Riaditeľka školy: PhDr. Alena Turčanová                

                          

                                                                            Školské knihovníčky: PaedDr. Dana Lapšanská

                                                                                                         Mgr. Soňa Benčová