• Prázdniny - úradné hodiny

     • Úradné hodiny počas prázdnin: streda 9:00 hod - 12:00 hod

     • Grant - rekonštrukcia športoviska na Tilgnerke

     • Vážení rodičia,

      dovoľte, aby sme Vás s potešením informovali, že Spojená škola Tilgnerova získala grant hlavného mesta Bratislavy vo výške 80 000€ na revitalizáciu športovísk na školskom dvore školy.

      V tomto grante sme sa uchádzali o 150 000€, ktorými by sme mohli zafinancovať prvú fázu obnovy školského dvora - inštaláciu multifunkčného ihriska a workout zóny. Aj keď sa nám zo schválenej sumy nepodarí pokryť náklady ani na ihrisko, sme aj za túto sumu vďační.

      Získané prostriedky z grantu je vhodné preinvestovať ešte v tomto roku, preto nás všetkých čaká veľa práce.

      V prípade úspešnej realizácie prvej etapy sa budeme následne venovať naplánovanej druhej fáze, a to inštalácii atletickej dráhy, ktorú si rodičia, učitelia a žiaci školy veľmi želajú.

      Pevne veríme, že tento malý úspech bude impulzom pre rodičov zo SŠ Tilgnerova, ako i obyvateľov tejto časti Karlovej Vsi, aby sme v tomto projekte pokračovali a čo najskôr sa tešili z plnohodnotného športoviska.

      V mene rodičov z Rady školy, ZRPŠ, ako aj žiakov a učiteľov z Tilgnerky, by sme Vás radi poprosili o podporu a darovanie Vašich 2 % z daní, ktoré je ešte stále možné poukázať na Združenie rodičov Základnej školy Tilgnerova.

      Ďakujeme!

     • Darujte 2%

     • Tlačivo na darovanie 2% nájdete tu. Návod ako postupovať nájdete tu. Ďakujeme.

     • Prijímacie pohovory do osemročného gymnázia

     • Vzhľadom na 100% naplnenosť triedy sa neuskutoční 2. kolo prijímacích pohovorov.

     • ZABEZPEČENIE ZÁKLADNÝCH HYGIENICKÝCH OPATRENÍ POČAS VYUČOVANIA OD 22.6.2020

      1. Zákonný zástupca alebo žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď priložený link). Tlačivo je potrebné priniesť už vyplnené.
      2. Ruší sa ranné meranie teploty žiakov.
      3. Dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupoch do budovy je naďalej povinná. Vstup do budovy je povolený len s rúškom.
      4. Žiak a zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do Spojenej školy a pri odchode zo Spojenej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). 
      5. Dezinfekcia priestorov školy bude zabezpečená počas celého dňa – pravidelné dezinfikovanie priestorov toaliet, školskej jedálne, tried, zvýšená dezinfekcia lavíc, kľučiek, stolov v jedálni, počítačov v IT učebniach. Každá trieda má k dispozícii dezinfekčný prostriedok, prostriedky na dezinfekciu rúk – mydlo, gél a jednorazové papierové utierky.
      6. Vstup do školy je zabezpečený pre jednotlivé triedy I. stupňa a piatakov cez 4 vstupy v čase od 7.30 hod. do 8.00 hod.,  ostatní žiaci vstupujú do školy podľa rozpisu (rozpis poslali triedni učitelia).  Zo školy sa bude odchádzať len hlavným vchodom.
      7. Vstup do školy na Fadruszovej ulici bude v čase od 30 hod do 8.00 hod. hlavným vchodom. Žiaci 2.C budú vstupovať vchodom zo školského dvora.
      8. Činnosť ŠKD bude aj naďalej prebiehať v nezmenenom režime do 16.00 hod.
      9. Stravovanie v školskej jedálni  je zabezpečené  pre žiakov 1. - ročníka ZŠ a prímy-kvarty OGY, ktorí sa zúčastňujú vyučovania a pre žiakov, ktorí budú v škole podľa rozpisu.
      10. Dozor na chodbách počas vyučovania budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci
      11. Školský bufet bude počas júnového vyučovania zatvorený.
      12. Podrobné informácie týkajúce sa prevádzky školy a vyučovania zabezpečia triedni učitelia mailom alebo cez EduPage.

       

      V Bratislave, dňa 17.6.2020                                RNDr. Dana Ihnaťová

                                                                                      riaditeľka školy

     • Školský časopis Tilgnerka číslo 3 je už v obehu!

     • Školský časopis Tilgnerka číslo 3 je už v obehu! Mapuje dianie na našej škole aj počas pandémie COVID-19! Prečítať si ho môžete aj tu v pdf!

      Tilgnerka 2020-06 Číslo 3.pdf

     • Projekt: Zvýšenie kvality vzdelávania

     • Naša škola sa zapojila do projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania v Spojenej škole - Gymnáziu Tilgnerova 14 v Bratislave. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     • Predĺženie platnosti ISIC karty

     • Vážení rodičia,

      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC. Postup nájdete v priloženom dokumente. 

      List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf​​​​​​​