• Projekt NATUR-Edu

   05.11.2019 13:13

   Projekt NATUR-Edu

   Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

   Obdobie realizácie: 2015 – 2017

   Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.

   Aktivity projektu NATUR-Edu boli zamerané na poznávanie, pozorovanie a monitoring výskytu vybraných druhov fauny a flóry, ako aj na vytvorenie alternatívnych úkrytov pre netopiere a vtáky, náhradných biotopov pre rastliny a zavedenie nových informačno-komunikačných technológií a postupov do výučby a výchovy mimo vyučovania. Jednotlivé aktivity boli realizované žiakmi rôznych vekových kategórií - od tým najmladších, ktorí sa prostredníctvom tvorivých aktivít mali možnosť bližšie zoznámiť so životom netopierov, cez starších žiakov prvého stupňa, ktorí absolvovali sériu interaktívnych prednášok zameraných na ochranu fauny a flóry v mestskom prostredí až po žiakov 2. a 3. stupňa, ktorí sa podieľali na výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel, príprave a výsadbe ohrozeného druhu kukučky vencovej, a zapojili sa aj do mapovania drevín v areáli školy. Do dvoch búdok a jedného kŕmidla boli nainštalované kamery, prostredníctvom ktorých je možné sledovať aktivitu vtákov bez toho, aby ich správanie bolo ovplyvnené prítomnosťou človeka. Výsledky mapovania drevín v areáli školy boli využité pri tvorbe informačného panela, inštalovaného na školskom dvore, kde údaje, na ňom uvedené, sú prostredníctvom QR kódov prepojené s doplnkovými informáciami a úlohami pre žiakov. Na posilnenie potravnej ponuky pre vtákov boli v areáli školy vysadené viaceré domáce druhy drevín (drieň, oskoruša a lieska). Učitelia našej školy mali možnosť v rámci vzdelávacej exkurzie a záverečného workshopu, ktoré boli organizované v priebehu realizácie projektu, navštíviť viaceré centrá environmentálnej výchovy v Českej republike aj u nás a načerpať tak nové podnety a inšpiráciu na aktivity využiteľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Celkove možno konštatovať, že projekt NATUR-Edu prehĺbil spoluprácu našich učiteľov s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa bude rozvíjať a pokračovať aj naďalej.

   Aktivitu vtákov na kŕmidle a v búdkach môžete sledovať na:

   https://www.youtube.com/watch?v=pT4i93Fkcgo


   YOUTUBE VTÁČIE BÚDKY