• Vážení rodičia a priatelia školy,

  • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   Jednou z priorít na najbližšie roky je pre SŠ Tilgnerova revitalizácia jej školského dvora, ktorý z mnohých dôvodov takmer 30 rokov chátra. Na podnet rodičov a študentov školy sa Rada školy a ZRPŠ už niekoľko rokov snažia tento stav zvrátiť. Cieľom nás všetkých je, aby sa dnešný stav zmenil na stav, ktorý poznajú deti v iných školách. Aby naše deti  mohli plnohodnotne tráviť čas športom a hrou, hodiny telesnej výchovy a pobyt v školskom klube a najmä, aby sa na SŠ Tilgnerova vrátili aktivity a krúžky, za ktorými dnes musíme s deťmi cestovať do iných mestských častí.

   Rada školy a ZRPŠ aktívne komunikuje s miestnym úradom Karlova Ves, ktorý je zriaďovateľom školy, ako aj s Magistrátom mesta Bratislava, ktorý je zodpovedný za pozemky pod jeho areálom. Rada školy zabezpečila geodetické zameranie areálu a architektonickú štúdiu revitalizácie a bude sa snažiť kompetentných presvedčiť, aby projekt zrealizovali čo najskôr v plnom rozsahu, aj keď cena takéhoto projektu nie je nezanedbateľná. Doterajšie náklady boli pokryté darom od Férovej nadácie O2 Slovakia. Pred nami však ostáva investícia v hodnote okolo 350.000€. Veríme, že práve príspevky nás, rodičov, vďaka 2 % z daní z príjmov do tohto projektu budú impulzom pre zástupcov samosprávy, aby našli model financovania tohto projektu a prispeli tak nielen ku kvalite vzdelávania na škole, ale aj k zvýšeniu životnej úrovne v tejto časti Karlovej Vsi pre nás všetkých. Nikto to za nás neurobí, preto ukážme, že nám záleží na prostredí a podmienkach, v ktorých vyrastajú naše deti.  

   Dnešný stav                                                  Návrh                                              Ako by to mohlo vyzerať...

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov základnej školy Tilgnerova 14, Bratislava
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30842590
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov základnej školy Tilgnerova 14, Bratislava
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30842590
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov základnej školy Tilgnerova 14, Bratislava
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30842590
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.