• spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

    

   Kód gymnázia: 710147663

   Kód študijného odboru: 7902 J 74

                

   Rozsah prijímacej skúšky:  podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

   Bilingválne (slovensko-anglické) gymnázium  -  Okruh tém na prijímaciu skúšku vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

    

   MATEMATIKA

    

   Prirodzené a desatinné čísla

   • prirodzené číslo, cifra, číslica
   • rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, ...,
   • párne, nepárne čísla
   • desatinné číslo, celá časť desatinného čísla, desatinná časť desatinného čísla, desatinná čiarka, desatiny, stotiny, tisíciny, ..., rád číslice v desatinnom čísle
   • číselná os, vzdialenosť na číselnej osi
   • znaky <, >, =, usporiadanie vzostupné a zostupné,
   • zaokrúhľovanie nadol, nahor a zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky, ..., desatiny, stotiny, ...
   • rímske číslice
   • počtové výkony (operácie) – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
   • sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
   • činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, zvyšok pri delení
   • poradie počtových výkonov
   • aritmetický priemer
   • slovné úlohy

    

   Deliteľnosť prirodzených čísel

   • znaky deliteľnosti prirodzených čísel
   • prvočíslo a zložené číslo
   • rozklad na prvočinitele
   • spoločný deliteľ, najväčší spoločný deliteľ
   • spoločný násobok, najmenší spoločný násobok
   • slovné úlohy

    

   Zlomky

   • celok, zlomok ako časť z celku
   • znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným diagramom)
   • znázornenie zlomkov na číselnej osi
   • zlomok ako číslo
   • zlomková čiara, čitateľ a menovateľ zlomku
   • rovnosť zlomkov
   • krátenie (zjednodušovanie) zlomkov, rozširovanie zlomkov
   • základný tvar zlomku
   • zmiešané číslo
   • porovnávanie zlomkov ( >, <, = )
   • sčitovanie zlomkov, odčitovanie zlomkov, násobenie zlomkov, delenie zlomkov
   • zlomková časť z celku
   • prevrátený zlomok
   • desatinný zlomok, periodické číslo, perióda, periodický rozvoj
   • racionálne číslo

    

   Kladné a záporné čísla, racionálne čísla

   • číselná os
   • kladné a záporné číslo, celé číslo
   • navzájom opačné čísla
   • kladné a záporné desatinné číslo
   • absolútna hodnota čísla
   • usporiadanie čísel
   • porovnanie čísel
   • pojem racionálneho čísla
   • súčet, rozdiel, súčin a podiel celých, desatinných a racionálnych čísel

    

   Pomer, priama a nepriama úmernosť

   • pomer, prevrátený pomer, postupný pomer ako skrátený zápis jednoduchých pomerov, rozdeľovanie celku v danom pomere
   • plán, mapa, mierka plánu a mapy priama a nepriama
   • úmernosť trojčlenka (jednoduchá, zložená)
   • tabuľka priamej a nepriamej úmernosti
   • kontextové úlohy na priamu a nepriamu úmernosť, pomer a mierku

    

   Percentá

   • percento (%), základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent
   • vzťah medzi zlomkami, desatinnými číslami a percentami
   • promile (‰)
   • kruhový diagram, stĺpcový diagram
   • istina, úrok, jednoduché úrokovanie, úroková miera, pôžička, úver, vklad
   • štatistické údaje, tabuľka, graf, diagram
   • slovné úlohy

    

   Premenná, výraz

   • číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných výrazov
   • nerovná sa, je rôzne od, znaky =, ≠
   • hodnota číselného výrazu
   • výraz s premennou (algebrický výraz)
   • dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné
   • koeficient, premenná, člen s premennou, číslo (člen bez premennej)
   • neznáma veličina vo vzorci
   • vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca
   • vynímanie pred zátvorku

    

   Rovnice, slovné úlohy

   • rovnica
   • riešenie lineárnych rovníc
   • slovné úlohy

    

   Uhol

   • uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a minúta, uhlomer
   • ramená uhla, vrchol uhla
   • os uhla a jej vlastnosti
   • porovnávanie uhlov
   • priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol väčší ako priamy uhol
   • sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov
   • vrcholový uhol, susedný uhol
   • súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti

    

   Premena jednotiek

   • Premena jednotiek dĺžky – km, m, dm, cm, mm
   • Premena jednotiek hmotnosti t, q, kg, dag, g, mg
   • Premena jednotiek obsahu – km2, m2, dm2, cm2,mm2, ha, a
   • Premena jednotiek objemu – km3, m3, dm3, cm3, mm3, hl, l, dl, cl, ml
   • Slovné úlohy s využitím premeny jednotiek

    

   Štvorec a obdĺžnik

   • rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, mnohouholník, obsah, výmera, plocha, jednotka štvorcovej siete
   • obsah a obvod štvorca
   • obsah a obvod obdĺžnika
   • slovné úlohy

    

   Trojuholník

   • trojuholník, základné prvky trojuholníka (vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie uhly)
   • ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý trojuholník
   • náčrt, konštrukcia
   • zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, sus, usu
   • konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, sus, usu
   • trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c > b, b + c > a
   • rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, ramená, základňa, hlavný vrchol rovnoramenného trojuholníka
   • vlastnosti rovnoramenného a rovnostranného trojuholníka (veľkosť strán, veľkosť uhlov); pravidelný šesťuholník
   • výška trojuholníka (priamka, úsečka, dĺžka úsečky), päta výšky, priesečník výšok trojuholníka
   • obsah a obvod trojuholníka
   • slovné úlohy

    

   Štvoruholník, rovnobežník, lichobežník

   • rovnobežnosť, rovnobežné priamky (rovnobežky), rôznobežky, priečka, rovnobežky preťaté priečkou
   • štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, lichobežník a ich základné vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku)
   • strany, veľkosti strán, vnútorné uhly rovnobežníka (štvoruholníka), dve výšky rovnobežníka, uhlopriečky, priesečník uhlopriečok rovnobežníka, vlastnosti rovnobežníka
   • súčet vnútorných uhlov štvoruholníka
   • základňa lichobežníka, rameno lichobežníka, výška lichobežníka, všeobecný lichobežník, pravouhlý lichobežník, rovnoramenný lichobežník
   • konštrukcia rovnobežníka a lichobežníka
   • obvod a obsah rovnobežníka (kosoštvorca, kosodĺžnika), lichobežníka
   • slovné úlohy

    

   Kruh, kružnica

   • Kružnica, kruh, medzikružie, stred kruhu (kružnice)
   • polomer a priemer kruhu (kružnice) a ich vzťah
   • vzájomná poloha kružnice a priamky
   • sečnica, nesečnica, dotyčnica ku kružnici, tetiva, ich vlastnosti, vzdialenosť stredu kružnice od tetivy
   • Tálesova kružnica
   • kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový výsek, kruhový odsek
   • obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice

    

   Kocka, kváder, hranol

   • voľné rovnobežné premietanie, perspektíva
   • kocka, kváder, viditeľné a neviditeľné hrany
   • teleso, jednoduché a zložené teleso
   • nárys, bokorys, pôdorys
   • sieť kvádra, sieť kocky, ...
   • povrch kocky a kvádra
   • objem kocky a kvádra
   • priestorová predstavivosť a úlohy na jej rozvoj
   • hranol - vrcholy, hrany, steny
   • hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, štvorboký, šesťboký, ...)
   • sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti
   • povrch, objem, vzorce na ich výpočet
   • slovné úlohy

    

   Kombinatorika

   • usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez opakovania)
   • dáta, údaje, tabuľka, diagram
   • kontextové úlohy s kombinatorickou motiváciou
   • propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky (zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov)
   • objav podstaty daného systému vo vypisovaní možností
   • systematické vypisovanie možností, rôzne spôsoby vypisovania možností
   • počet usporiadaní, počet možností
   • úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počet z oblasti hier, športu a z rôznych oblastí života
   • propedeutika základných modelov kombinatoriky

    

    

    

   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    

    

   Zvuková rovina jazyka a pravopis

   • abeceda , písmená: malé, veľké, písané, tlačené, hlásky, slabiky, slová
   • delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé) spoluhlásky (tvrdé, mäkké, obojaké) dvojhlásky
   • dĺžeň, mäkčeň, vokáň,  bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka spojovník, pomlčka
   • melódia vety (veta oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia,volacia, želacia)
   • pravopis, bodkočiarka, úvodzovky
   • priama reč, uvádzacia veta, slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ
   • výslovnosť - splývavá/viazaná výslovnosť, výslovnosť a výskyt ä
   • výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích slovách
   • spodobovanie - znelé – neznelé; znelé nepárové (zvučné) spoluhlásky
   • vybrané slová
   • rozdeľovanie slov na slabiky
   • rozdeľovanie predponových slov, slabičné a neslabičné predpony
   • prestávka, sila hlasu, tempo, hlavný slovný prízvuk
   • dôraz, vsuvka, oslovenie, prístavok
   • pravidlo o rytmickom krátení, interpunkč znamienka

    

   Významová/lexikálna rovina

   • Slovo, slovná zásoba, spisovný jazyk – nár ečia
   • spisovné slová nespisovné slová, slangové slová, nár ečové slová, neutrálne slová citovo zafarbené (expresívne) slová, domáce slováslová cudzieho pôvodu, nové slová, zastarané slová, historizmy, archaizmy, odborné slová
   • jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, slovníky - pravopisný, synonymický, výkladový, cudzích slov, frazeologický,
   • tvorenie slov odvodzovaním – predpona, prípona, slovotvorný základ, tvorenie slov - základové slovo,
   • odvodené slovo, skladanie, zložené slová, spôsoby obohacovania slonej zásoby – tvorenie slov, preberanie slov,
   • skratky, nepriame pomenovania (metafora), jednoslovné a viacslovné pomenovania
   • ustálené slovné spojenie/frazeologizmus, príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie

    

   Tvarová/morfologická rovina jazyka

   • slovné druhy, skloňovanie, pád pádové otázky
   • podstatné mená, ohybný slovný druh, všeobecné vlastné, konkrétne abstraktné,  ži votné – neživotné

              rod - mužský, ženský, stredný,číslo - jednotné, množné

            pád - nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, instrumental, vokatív

             vzor - chlap, hrdina dub, stroj, ž ena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysved čenie, dievča

   • pomnož - rod pomnožných podstatných mien
   • podstatné mená mužského rodu zvieracie, n ivotné zakon čené na -r, -l
   • cudzie nesklonné podstatné mená
   • skloň ovanie podstatného mena pani
   • prídavné mená - ohybný slovný druh, akostné, stupň ovanie, vzťahové, privlastň ovacie, privlastň ovacie: druhové, vzor - pekný, cudzí, páví, matkin, otcov
   • zámená - ohybný slovný druh, skloň ovanie, základný tvar, delenie zámen: osobné základné a privlastňovacie, opytovacie, ukazovacie
   • číslovky - ohybný slovný druh, skloň ovanie, rod, číslo, pád, delenie čísloviek: ur čité a  neur čité, základné, radové, násobné
   • slovesá - ohybný slovný druh, tykanie/vykanie, časovanie, osoba 1., 2., 3., číslo, čas - minulý, prítomný, budúci; zvratné a nezvratné, neurčitok, sloveso byť, jednoduchý a zložený tvar, plnovýznamové – neplnovýznamové; spôsob: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací, vid: dokonavý a nedokonavý
   • príslovky – druhy prísloviek (miesta, času, spôsobu, príčiny), stupňovanie prísloviek, neohybný slovný druh,
   • predložky – neohybný slovný druh, väzba s pádom, vokalizácia
   • častice – neohybný slovný druh,
   • citoslovcia – neohybný slovný druh

    

   Syntaktická/skladobná rovina

   • jednoduchá veta – holá, rozvitá, rozvitá s viacnásobným vetným členom
   • vety podľa obsahu – oznamovacia, opytovaci, rozkazovacia, želacia, zvolacia
   • hlavné vetné členy – podmet – vyjadrený/nevyjadrený, prísudok – slovesný/nesloevsný/slovesno-menný, vetný základ
   • dvojčlenná veta – slovesná/neslovesná – úplná/neúplná, jednočlenné veta
   • slovosled, interpunkcia

    

   SLOH

   • Pozdrav, oslovenie,predstavenie sa – privítanie, rozlúčenie,prosba/želanie, poďakovanie, ospravedlnenie ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas/nesúhlas, blahoželanie ústne/písomne, adresa, adresa odosielateľa
   • adresát, pohľadnica, súkromný list ústne/písomne
   • tvorba otázok (žiadosť o informáciu), rozhovor, začiatok a koniec telefonického rozhovoru, osnova, nápis, nadpis,
   • odsek, rozprávanie ústne,  jednoduché rozprávanie ústne/písomne, úvod, jadro, záver, časová postupnosť v rozprávaní
   • rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomne
   • rozprávanie s využitím priamej r i (1. osoba, 3. osoba) ústne a písomne
   • vnútorná kompozícia: úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie
   • opis ústne/písomne  predmetu, obrázk a/ilustrácie, osoby, pracovného postupu, statický opis, dynamický opis,
   • umelecký opis, charakteristika,umelecký a vecný text, krátke správy - SMS, e-mail, oznámenie,
   • správa, pozvánka,vizitka,kľúčové slová,ťah, koncept , reprodukcia ústna, inzerát, reklama , artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika, postoj
   • cielený rozhovor (interview), hlavná myšlienka, téma, pointa, prihláška
   • diskusia, argument, dokazovanie, protiargument ,, dôkaz, debata,názor, odosielateľ/vysielateľ, prijímateľ,
   • komunikač situácia, efektívna komunikácia,  asertívna komunikácia
   • dialóg, projekt, tabuľka, názo, hlavička, riadok, stĺpec, graf

    

   Všeobecné pojmy - literatúra

   • autor spisovateľ poslucháč, čitateľ divák, herec, r ežisér, scenárista, dramaturg, kniha, knižnica, časopis, noviny,
   • rozhlas,  televízia, film, text, ilustrácia, scenár, poézia, próza, divadelná hra, bábkové divadlo – bábka,
   • literatúra pre deti, náuč literatúra, encyklopedia, umelecká literatúra, dobrodruž literatúra, literatúra faktu
   • vedecko-fantastická literatúra
   • literárne druhy – epika, lyrika
   • lyrika: prírodná lyrika, ľúbostná lyrika

    

   Literárne žánre:

   • komiks, bájka, báseň, pieseň – ľudová a populárna pieseň, hádanka, vyčítanka, príslovie, porekadlo, pranostika, rozprávka – ľudová a autorská rozprávka, televízna, filmová, rozhlsasová hra, báj, legenda, poviedka, modlitba, román -detektívny román, dobrodružromán , biografický román, historický román, dievčenský román, román vo forme denníka,
   • ľudová povesť, autorská povesť, balada, anekdota

    

   Štruktúra diela:

   • dej, hlavná myšlienka, téma, literárna postava, hlavná literárna postava, vedľajšia literárna postava
   • kompozícia literárneho diela
   • nadpis, odsek, kapitola, diel, verš, strofa
   • vnútorná kompozícia literárneho diela: úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie

    

   Štylizácia textu:

   • Dialóg, monológ, prirovnanie, zdrobnenina, personifikácia/zosobnenie, metafora, epiteton,
   • básnická otázka, nonsens

    

   Metrika:

   • Rým – združený, striedavý, obkročný, prerývaný,
   • rytmus, verš, voľný verš, refrén

    

    

   Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov  - nevyžaduje špeciálnu prípravu