Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Partneri


 • 20. 3. 2018 Prvé číslo šk.časopisu Tilgnerka - októbrové - kuk prvecislo17-18nove(1).pdf
  Druhé číslo - decembrové ...kuk na pdf ...december_2017cislo2.pdf
  Tretie číslo - marcové ... kuk na hotovo-marec2verzia.pdf
 • Vážení rodičia,

  zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční:

  v piatok 2O. apríla 2018 v čase od 15,00 do 18.00 h

  a

  v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 do 12,00 h

  v hlavnej budove školy na Tilgnerovej ulici č. 14, Bratislava.

  Dňa 27.2. 2018 bolo schválené VZN č. 1 / 2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. (Viac na stránke www.karlovaves.sk v časti miestne zastupiteľstvo – všeobecne záväzné nariadenia.)

 • Vážení rodičia, záujemcovia o štúdium na bilingválnom Gymnáziu

  • Oznamujeme Vám, že termín prijímacieho konania do prvého ročníka bilingválneho gymnázia pre školský rok 2018/2019 presúvame na štvrtok 5. apríla 2018.
  • K rozhodnutiu sme pristúpili v zmysle § 66 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. pretože v rovnakom termíne, t.j. 26. marca 2018 boli vypísané prijímacie skúšky na dvoch gymnáziách štvrtého bratislavského obvodu.
  • Všetkých uchádzačom o štúdium na Tilgnerke prajeme veľa šťastia.
 • Dobrá správa o našej bývalej študentke - Anete Abrahámovej:

  Vážená paní ředitelko, dovoluji si Vám poslat zprávu o vaši bývalé studentce Anete Abrahamove, kterou jste i Vy učila. Aneta studuje v posledním ročníku na univerzitě v Indianapolis v USA, kterou úspěšně reprezentuje i v golfu. Její zařazeni mezi top 100 studentů univerzity je i zásluhou získaných znalostí na Vašem gymnáziu.
  S pozdravem V. Abrahamová

  http://www.iupuijags.com/news/2018/2/27/GEN_02272018_top-100-2018aspx.aspx

 • 1. miesto a postup do krajského kola...

  27.2. sa konalo vo V-klube okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy IV. kategórie, Hviezdolsavov Kubín.

  Nina Olešová zo Sexty A, ktorá nás reprezentovala, získala 1. miesto v prednese prózy. Zároveň postúpila do krajského kola súťaže.

  Taktiež Michal Hrušovský, žiak Sexty B, ktorý súťažil za dramatický krúžok, ktorý navštevuje, sa umiestnil na 2. mieste v prednese poézie.

  Aj takýchto šikovných študentov a recitátorov má naša Tilgnerka!

 • Dňa 27.2. naši žiaci David Butaš (Kv.A) a Evan Jankovych (9.B) po vynikajúcich výkonoch zvíťazili na krajskom kole v bedmintone a postúpili tak na školské majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme a držíme palce!

 • Štvorica našich žiakov – Zuzana Mačicová, Martin Miadok, Adam Grečner zo septimy A a Lucia Oravcová, IV. A biligválna sa zúčastnila na strojárskej olympiáde Grand Prix, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty STU v Bratislave. Ich vedomosti z fyziky, angličtiny, ale aj tímový duch boli tak skvelé, že sa prepracovali na 1. miesto v celoslovenskej súťaži v okruhu Silverstone! Gratulujeme!

 • Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2017/2018

 • Dňa 15.2.2018 sme sa so žiakmi kvarty A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave. Dozvedeli sme sa, čo je metrológia, oboznámili sa s národnými etalónmi - napríklad dĺžky, pH, látkového množstva. Už vieme, na akom princípe funguje meranie alkoholu v krvi a mnohé iné zaujímavosti z chémie. Vedeli ste, že v našej Karlovke máme takúto významnú inštitúciu? Ďakujeme za sprevádzanie a pútavý výklad pracovníkom SMÚ.

  Mgr. Ľ. Palušková, RNDr. H. Vicenová

 • Na prezeranie live streamu, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

  Projekt NATUR-Edu

  Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

  Obdobie realizácie: 2015 – 2017

  Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.

 • Spojená škola Tilgnerova 14 zrealizovala projekt „Pohybom ku zdraviu“ (POKUZ) vďaka individuálnej dotácie, ktorú nám poskytol Bratislavský samosprávny kraj vo výške 3000,- EUR. Cieľom projektu bolo zakúpiť náčinie a náradie pre vybudovanie posilňovne v pripravenom priestore pri telocvični Spojenej školy Tilgnerova 14. Náradie a náčinie bolo zakúpené v súlade s individuálnymi položkami rozpočtu schváleného Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 2999,69 EUR. Zakúpením náradia a náčinia pre posilňovňu boli vytvorené podmienky na realizáciu špeciálnych cvičení pre žiakov, študentov aj zamestnancov Spojenej školy Tilgnerova 14. Vybudovaním posilňovne boli vytvorené lepšie podmienky na podporu ďalšieho rozvoja športu a aktívneho trávenia voľného času a tým aj podmienky pre zlepšenie celkovej fyzickej kondície, svalovej sily a flexibility žiakov a študentov Spojenej školy.

 • Dňa 12. 12. 2017 sa v Bratislavskom vodárenskom múzeu uskutočnil siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť, v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí žiakov o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

 • Dňa 4.12.2017, v predvečer mikulášskych prekvapení, si Tilgnerka pripomenula 25. výročie vzniku osemročného gymnázia.

  Slávnostná akadémia s názvom...A zrodila sa hviezda, bola venovaná študentom, učiteľom, rodičom a pozvaným hosťom. Slávnostný program bol plný spevu, tanca, fotografií, krásnych spomienok a nostalgie.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom!

 • V pondelok 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády, v ktorej si zmerali sily žiaci 2. stupňa v kategóriách F, E, D, C podľa ročníkov. Test pozostával z 3 častí: monotematická časť predpísaná organizátorom, prebraté učivo príslušného ročníka a otázky z regionálnych dejín Karlovej Vsi. Spolu mal test 100 bodov, časovo trval 90 minút. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal minimálne 60 bodov.

  Vyhodnotenie sa sa konalo v stredu 13.12.2017 v jedálni. Ocenené boli prvé a druhé miesta v každej kategórii. Žiaci získali diplomy a vecné ceny, ako aj postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Gratulujeme!