•  

   Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

    

   Podmienky a kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii pre školský rok 2021/2022

    

   V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určujem podmienky na štúdium na gymnáziu na Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava.

    

   Kód gymnázia: 710147663

   Kód študijného odboru: 7902 J 74

    

   V školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii s počtom žiakov 30.

    

   Prijímacie skúšky je povinný/á vykonať každý/á žiak/žiačka, ktorý/á zaregistruje prihlášku na Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava do 16. apríla 2021.

   Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná najneskôr 5 dní pred konaním skúšok na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

   Termín prijímacej skúšky: 1. termín: 5. mája 2021

                                                      2. termín: 12. mája 2021

                                                             

   Forma, organizácia a dĺžka prijímacích skúšok:

    

   ·        Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry – 50 minút

   ·        Písomná skúška z matematiky – 50 minút

   ·        Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov – 20 minút

    

   Rozsah prijímacej skúšky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. (viď okruh tém)

    

   Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

    

   Uchádzač/uchádzačka úspešne vykonal/a prijímaciu skúšku, ak dosiahol/a minimálne 25 bodov z matematiky a súčasne aj minimálne 25 bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Ak uchádzač/uchádzačka získal/a menej ako 25 bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry, prípadne z oboch predmetov znamená to, že nevyhovel/a požiadavkám prijímacej skúšky.

    

   Kritéria na prijatie:

    

   Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa do celkového hodnotenia započítava:

    

   ·        Počet bodov, ktoré získal/a na teste na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov

   ·        Za prospech zo ZŠ – priemer 1,00 = 10 bodov, priemer do 1,5 = 5 bodov

   (priemer do 1,5 sa počíta z povinných vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním - hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, etická výchova, svet práce, technika a zároveň žiak nesmie mať známku 3 zo žiadneho predmetu, ani nesmie mať zníženú známku zo správania)

   deviataci: 8. ročník – prvý polrok

   ôsmaci: 7. ročník – prvý polrok

   ·        Za umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného kola z predmetových olympiád (olympiáda z ANJ, NEJ, SJL, BIO, GEO, CHEM, MAT, FYZ, DEJ) za školský rok 2019/2020, resp. 2020/2021 = 5 bodov

   ·        Za umiestnenie na 1. – 3. mieste na úrovni kraja a vyšších kôl za školský rok 2019/2020, resp. 2020/2021 = 10 bodov.

                Umiestnenie musí byť doložené originálom diplomu resp. osvedčenia o umiestnení najneskôr deň pred prijímacími pohovormi.

   Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač/uchádzačka získať:

   ·        Slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov

   ·        Matematika = 50 bodov

   ·        Test všeobecných jazykových a študijných predpokladov = 20 bodov

   ·        Za prospech = 10 bodov

   ·        Za umiestnenie na olympiáde = 20 bodov

   ·        Spolu = 150 bodov

    

   V prípade, že viacerí žiaci budú rovnako vyhovovať podmienkam prijímacieho konania, budú postupne uplatnené tieto kritériá:

   1.      V zmysle § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý/á uchádzač/uchádzačka, ktorý/á má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

   a) Ak je žiak zdravotne znevýhodnený, nesmie jeho porucha ovplyvňovať osvojovanie cudzieho jazyka.

   Ďalej bude prednostne prijatý/á uchádzač/ka, ktorý/á:

   2.      Dosiahol/a vyšší počet bodov v teste na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov.

   3.      Dosiahol/a vyšší počet bodov v matematike.

   4.      Dosiahol/a vyšší počet bodov v slovenskom jazyku a literatúre.

    

   Neúčasť na prijímacích skúškach (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba oznámiť telefonicky a písomné potvrdenie od lekára treba doručiť najneskôr nasledujúci deň po prijímacích pohovoroch na riaditeľstvo školy.

   Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia podľa získaných bodov.

   Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do 3 pracovných dní po termíne prijímacích pohovorov na hlavnom vchode školy a na stránke školy.

    

   Zápis prijatých uchádzačov:

            Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy v úradných hodinách najneskôr do 5 dní od rozhodnutia o prijatí.

   Pri zápise je potrebné predložiť:

   ·        rozhodnutie o prijatí na štúdium

   ·        preukaz totožnosti zákonného zástupcu

   ·        zápisný lístok.

    

   Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše do určeného termínu je rozhodnutie, podľa ktorého bol prijatý na štúdium neplatné.

    

   Bratislava, 25.2.2021                                         RNDr. Dana Ihnaťová

                                                                                      riaditeľka