• Pokyny na vyplňovanie a potvrdzovanie prihlášky na vysokú školu.

    

   1. Zakúpiť prihlášku „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske-prvý stupeň“ v predajni ŠEVTu (NC Saratov v Dúbravke, Aupark...) alebo vytlačiť elektronickú prihlášku (po vyplnení v systéme AIS).

    

   1. Vyplniť prihlášku podľa vysvedčení (viď vyplnený vzor), priemer známok napísať ceruzkou, zaokrúhliť na dve desatinné miesta (1,246=1,25; 1,244=1,24). Vyplňuje sa 1. a 2. strana prihlášky, podľa uvedeného vzoru. Žiaci, ktorí absolvovali časť štúdia v zahraničí, uvádzajú v prihláške známky iba z našej školy. Ak si vysoká škola žiada známky zo štúdia aj v zahraničí, potom je potrebná ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie s príslušným ročníkom strednej školy v SR.

    

   1. Priniesť prihlášku p. Rácovej na kontrolu a potvrdenie. Ak si podávate viac prihlášok treba ich doniesť spolu naraz.

    

   1. Po potvrdení prihlášky v škole (kontrola, podpis a pečiatka školy) nezabudnúť priložiť životopis, nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku, lekárske potvrdenie (ak ho žiada VŠ) a podpis a dátum na 3. strane prihlášky.

    

   1. Pre prípadné podávanie ďalšej prihlášky urobiť si kópiu skontrolovanej druhej strany prihlášky (strana so známkami).

    

   1. Potvrdenú a riadne vyplnenú prihlášku poslať na adresu VŠ (rozhoduje pečiatka pošty) alebo osobne odniesť na študijné oddelenie VŠ.

    

   1. Termíny podávania prihlášok:
   • november, december - vysoké školy, ktoré vyžadujú talentovú skúšku: VŠMU, VŠVU, niektoré odbory na Pedagogickej fakulte, Fakulta architektúry STU, Drevárska fakulta vo Zvolene, Akadémia umení v BB..
   • od februára - ostatné vysoké školy

    

      

                Pokyny na vyplňovanie a potvrdz. prihlášky VŠ.pdf

            Vyplnená prihláška na VŠ.docx