Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

 

· Zápis sa koná od 7. apríla do 17. apríla 2021 bez osobnej prítomnosti dieťaťa, elektronickou formou prostredníctvom online prihlášky. Prihláška je generovaná systémom ascEduPage.

 

· Zákonný zástupca vyplní údaje do online prihlášky a odošle ju kliknutím na políčko „ODOSLAŤ“. Prihláška sa neodošle, pokiaľ niektorý z povinných údajov nebude vypísaný.

V takom prípade je potrebné sa vrátiť na vyznačené prázdne políčko a chýbajúci údaj doplniť.

 

· Upozornenie na zmenu postupu pri odklade povinnej školskej dochádzky:

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodol o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, je nutné, aby zákonný zástupca uviedol túto skutočnosť v online prihláške do poznámky.

Taktiež, ak je pravdepodobné pri povinnom zápise dieťaťa , že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť a zákonný zástupca uvažuje o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, uvedie danú skutočnosť v online prihláške do poznámky .

 

· Po úspešnom odoslaní online prihlášky (formulára) zákonní zástupcovia dostanú na emailové adresy, ktoré uviedli v prihláške, potvrdzujúci email a prihlášku vo formáte pdf.

Prihlášku nie je potrebné vytlačíť, škola bude mať prihlášky vytlačené, pripravené na overenie a podpis oboch zákonných zástupcov.

RNDr. Dana Ihnaťová

Riaditeľka Spojenej školy, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: