• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  SPOJENÁ ŠKOLA TILGNEROVA 14, 841 04 BRATISLAVA

    

   VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

    

   RIADENIE A ORGANIZÁCIA ŠKD

    

   Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť školy, riadi riaditeľ školy.

   Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD organizuje vedúca MZ.

   Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku do ŠKD

    

   PREVÁDZKA ŠKD

     

   1. Prevádzka ŠKD je celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov, denne od 6,30 – 18,00h

    

   1. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

    

    

   PRIHLASOVANIE DETÍ DO ŠKD

    

   Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom do 30. 6. predchádzajúceho školského roka (spresnenie do 15. 9.) príslušného školského roka. Pre deti zapísané do prvého ročníka sa určuje termín odovzdania prihlášok pri zápise (spresnenie do 15.9). príslušného školského roka.

   O zaradení do ŠKD, resp. jeho vyradení rozhoduje zástupca pre I. stupeň po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou a rodičmi dieťaťa.

   Deti sa zaraďujú do ŠDK podľa svojich kmeňových tried, resp. ročníka, ktorý navštevujú.

                                                 

   DOCHÁDZKA DETÍ

    

   Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmová činnosť mimo ŠKD je uvedená v žiadosti o prijatie do ŠKD. (v osobnom spise dieťaťa). Prípadné zmeny v dochádzke o spôsobe odchodu je rodič povinný oznámiť vychovávateľke písomne. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí, alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.

   Aby sa nenarušila výchovno – vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je uvedené v osobnom spise dieťaťa uvoľnené z ŠKD na základe písomného oznámenia rodičov, alebo si môže prísť pre dieťa po naobedovaní do 14,00h. Inak až po 15,00h.

   Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD, a to písomne. Dieťa, ktoré nemá zaplatený poplatok je možné vyradiť zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich detí.

   Vychovávateľka uvoľní dieťa len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.

   Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí zodpovedá zákonný zástupca.

    

    

   VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

    

   Výchovno-vzdelávacia činnosti v školskom klube je zameraná na  pravidelné striedanie oddychovej, záujmovej, rekreačnej činnosti s činnosťou súvisiacou s prípravou na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. Výchovno - vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci vychovávateľky, ktoré sú povinne dodržiavať Výchovný program ŠKD a plán práce, ktorý je vypracovaný vedúcou MZ a tvorí dodatok Vnútorného poriadku školy.

   Deťom sa umožňuje účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

   V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, hrami, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto prispievať k ich správnemu telesnému vývoju.

   V čase určenom na  prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov a dohody s rodičmi vypracujú úlohy, opakujú a utvrdzujú učivo rôznymi didaktickými hrami.

   V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia . Vstupné hradia rodičia.

   Súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Detí  prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú, správne stolujú, za čo zodpovedajú vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach. Stravné lístky resp. odhlášky  zabezpečujú rodičia.

   Na činnosť ŠKD sa využívajú prostriedky vyzbierané z mesačných poplatkov zákonných zástupcov detí,  prostriedky Rady rodičov, predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť.

    

   Použitie mobilného telefónu je obmedzené na výnimočné a odôvodené prípady a len so súhlasom vychovávateľky. Dieťa má mobilný telefón počas výchovno-vzdelávacej činnosti vypnutý, nosí ho len na vlastnú zodpovednosť.

    

   Harmonogram činnosti v ŠKD

    

   6,30 - 7.40 h 

   Ranný klub detí - príchod detí do ŠKD, hry, čítanie, kreslenie, príprava na vyučovanie.

   7,55 - 11,40, 12,35, 13.30 h.

   Vyučovanie (podľa počtu hodín – 4, 5, 6 vyuč. hodín) do  16,15 h v jednotlivých oddeleniach.

   Po vyučovaní preberanie detí od učiteľov.

   Príprava na obed, hygiena, obed, dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, nenáročné činnosti.

   Odpočinková činnosť (čítanie, ukľudňujúce hry a činnosti,rozhovory na rôzne témy).

   Rekreačná činnosť - pobyt a pohyb vonku – môže byť zameraný aj na niektorú zo záujmových činností  

   Záujmová činnosť: esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická), telovýchovná, pracovno-technická, spoločenskovedná (dopravná, zdravotná,...), prírodovedno–environmentálna.

   Príprava na vyučovanie – individuálne vypracovávanie domácich úloh, dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania.

   16,15 – 18,00 h

   Nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru, odovzdávanie detí rodičom.

   Odpočinková činnosť – záujmová činnosť

   Po obede do 14:00 hod

   Pobyt vonku, vychádzky a iné aktivity

    Od 14:00  - 15:00 hod

   Príprava na vyučovanie

   Od 15:30  - 16:15 hod

   Záverečný školský klub detí

   Od 16:15 – 18:00 hod

    

   Sú možné časové odchýlky napr. dlhší pobyt vonku (letné obdobie). Iné aktivity vynímajúce sa z harmonogramu budú vopred oznámené rodičom.

    

    

   STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

    

   Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ alebo zastupujúci učiteľ.

    

   Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje presun detí delenej  kmeňovej triedy do príslušného oddelenia vyučujúci z poslednej hodiny.

   Počas konania popoludňajších  krúžkov vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti.

   Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

   V prípade úrazu poskytne vychovávateľka, resp. zastupujúci učiteľ prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, zapíše záznam o úraze, upovedomí rodičov.

   • Nosenie drahých  a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
   • Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
   • Deti majú mať svoje osobné veci označené pre prípad odcudzenia.
   • Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci  s rodičmi na sekretariáte školy.

                                                                

   PRÍSPEVOK NA ÚHRADU ZA POBYT V ŠKD

    

   Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ na základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – MÚ Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25.6.2019.

   Príspevok v školskom roku 2019/2020 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v klube detí, vyplývajúci z § 10 Vyhlášky č. 28/1995 Z. z., je na Spojenej škole Tilgnerovej 14 stanovený na 20 eur na mesiac. Číslo účtu: 8617877001, kód banky: 5600. IBAN: SK0656000000008617877001. Tento príspevok musí byť uhradený  do 10. dňa v mesiaci.

   Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

   Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie preplatku.

   Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení príspevku.

   Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa zo ŠKD.

   Školský poriadok ŠKD je záväzný pre všetky deti navštevujúce ŠKD. Porušenie Školského poriadku ŠKD je dôvodom na výchovné opatrenie.

    

    

   RNDr. Dana Ihnaťová

   Riaditeľka školy