• http://ibot.sav.sk/Objavujeme a bádame so Slovenskou Akadémiou Vied

   Prírodné vedy majú pre vzdelanie veľký význam. Pomáhajú rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému, a tým aj k sebe samým. Práve preto na podporu vyučovania prírodopisu a biológie ako aj predmetov úzko s nimi súvisiacich – seminár z biológie, geografia, prebieha už niekoľko rokov neformálna spolupráca s pracovníkmi Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied.

   Svojimi prednáškami a demonštračnými cvičeniami spestrujú vyučovacie hodiny a ponúkajú žiakom a študentom autentický pohľad do preberanej problematiky. Mať príležitosť stretnúť, vidieť a počuť „skutočného vedca“, odborníka na danú tému je pre nich príťažlivé a zaujímavé.

   V rámci projektu sa každoročne uskutočňuje niekoľko spoločných aktivít s Botanickým ústavom SAV – vzájomné stretnutia, prednášky, diskusie, odborné exkurzie do prírody, praktické laboratórne cvičenia na pôde Spojenej školy Tilgnerova, ako i návštevy priestorov Botanického ústavu SAV.

   Spojená škola Tilgnerova sa chce v budúcnosti vyprofilovať ako škola zameraná na prírodné vedy. Táto spolupráca nielen zvyšuje kvalitu vzdelávania žiakov a študentov, ale vytvára aj predpoklad pre odkrývanie ďalších horizontov a smerov, ktorými sa môžu žiaci v živote uberať.


   Exkurzia s doktorom Marekom Slovákom PhD.Exkurzia s doktorom Marekom Slovákom PhD.exkurzia v SAV - pozorujeme elektrónový mikroskopExkurzia s doktorom Marekom Slovákom PhD.