• Informácie výchovnej poradkyne pre Gymnázium p. Rácovej pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy

    

   Postup pri podávaní prihlášky na osemročné gymnázium

    

   Žiak, ktorý má záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu v šk. r. 2020 / 2021 dostane po vianočných prázdninách dotazník: Údaje k prihláške, ktorý odovzdá VP Rácovej najneskôr do 27. januára 2020. Ak sa neskôr rozhodne pri výbere školy urobiť zmenu musí to nahlásiť p. Rácovej do 9. marca 2020 (možnosť zmeny len u netalentových odborov)

   na mail: andrea.racova@tilgnerka.edu.sk

    

   Talentové skúšky pre žiakov 5.ročníka:

   • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok do 1. februára  2020
   • Žiak piateho ročníka si môže podať 2 prihlášky na školu, ktorá vyžaduje talentovú skúšku
   • Na základe dotazníka výchovná poradkyňa pripraví žiakom prihlášky, ktoré dostanú 3. februára a následne doplnené, skontrolované, potvrdené lekárom  a podpísané ich žiaci donesú späť do školy do 12. februára 2020 (streda)
   • ZŠ odošle prihlášky na stredné školy do 14. februára 2020 (jarné prázdniny 17.2. – 21.2.2020 !!!)

    Talentové skúšky sa konajú v termíne: určí Ministerstvo školstva
     

    Osemročné gymnáziá bez talentovej skúšky:
   • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritériá na netalentové odbory na svoje webové stránky do konca marca 2020
   • Vyplnené prihlášky na osemročné gymnáziá dostanú žiaci mailom (žiak si môže podať 2 prihlášky)
   • Doplnené, skontrolované a podpísané prihlášky žiaci donesú späť do školy do 4. mája 2020 (pondelok). Výchovná poradkyňa zasiela spracovanie informácií do Školského výpočtového strediska – stav prihlášok na SŠ do 21. mája 2020
   • ZŠ odošle prihlášky do 21. mája 2020 na stredné školy
     
                 Prijímacie pohovory: 1. kolo: 1. termín - určí Ministerstvo školstva

                                                                     
    2. termín - určí Ministerstvo školstva

                                                          2. kolo: určí Ministerstvo školstva

    Zápisný lístok
    Zápis prijatého uchádzača na SŠ je povinný vykonať jeho zákonný zástupca, ktorý si na ZŠ (proti podpisu) vyberie zápisný lístok. Zápisný lístok je len jeden originál, zákonný zástupca môže opätovne zápis zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x.