• Postup pri podávaní prihlášky na osemročné gymnázium

    

   Vzhľadom na nové rozhodnutie Ministerstva školstva z 26.1.2021, ktoré reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v školskom roku 2020/2021 sa zmenili termíny ohľadom podávania prihlášok na osemročné gymnáziá nasledovne:

    

   Talentové skúšky pre žiakov 5. ročníka:

   • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok do 26. februára  2021
   • Žiak piateho ročníka si môže podať 2 prihlášky na školu, ktorá vyžaduje talentovú skúšku
   • Vyplnené prihlášky dostanú žiaci 15.-16. marca 2021
   • Doplnené, skontrolované a podpísané prihlášky žiaci donesú späť do školy do 8. apríla 2021 (štvrtok)
   • ZŠ odošle prihlášky do 16. apríla 2021 na stredné školy (veľkonočné prázdniny 1. 4. 6. 4. 2021 !!!)

    Talentové skúšky sa konajú: pre zimné športy od 1. marca 2021

    

                                                                        1. termín: 5. mája – 7. mája 2021

    

                                                                        2. termín: 12. mája – 14. mája 2021
    

   Osemročné gymnáziá bez talentovej skúšky:

   • Riaditelia stredných škôl zverejnia kritériá na netalentové odbory na svoje webové stránky do konca marca 2021
   • Vyplnené prihlášky na osemročné gymnáziá dostanú žiaci 15. - 16. 3. 2021  (žiak si môže podať 2 prihlášky)
   • Doplnené, skontrolované a podpísané prihlášky žiaci donesú späť do školy do 8. apríla 2021 (štvrtok). VP zasiela spracovanie informácií do Školského výpočtového strediska – stav prihlášok na SŠ do 9. apríla 2021
   • ZŠ odošle prihlášky do 16. apríla 2021 na stredné školy (veľkonočné prázdniny 1. 4. – 6. 4. 2021 !!!)
     
                 Prijímacie pohovory: 1. kolo:  3. mája 2021 (pondelok)  

                                                                            10. mája 2021 (pondelok)
                                                                    

                                                               2. kolo: 22. júna 2021 (utorok)
    

   Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

   Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu alebo poštou na adresu strednej školy.

   Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

    

   Andrea Rácová výchovná poradkyňa pre gymnázium