• Grant - rekonštrukcia športoviska na Tilgnerke

     • Vážení rodičia,

      dovoľte, aby sme Vás s potešením informovali, že Spojená škola Tilgnerova získala grant hlavného mesta Bratislavy vo výške 80 000€ na revitalizáciu športovísk na školskom dvore školy.

      V tomto grante sme sa uchádzali o 150 000€, ktorými by sme mohli zafinancovať prvú fázu obnovy školského dvora - inštaláciu multifunkčného ihriska a workout zóny. Aj keď sa nám zo schválenej sumy nepodarí pokryť náklady ani na ihrisko, sme aj za túto sumu vďační.

      Získané prostriedky z grantu je vhodné preinvestovať ešte v tomto roku, preto nás všetkých čaká veľa práce.

      V prípade úspešnej realizácie prvej etapy sa budeme následne venovať naplánovanej druhej fáze, a to inštalácii atletickej dráhy, ktorú si rodičia, učitelia a žiaci školy veľmi želajú.

      Pevne veríme, že tento malý úspech bude impulzom pre rodičov zo SŠ Tilgnerova, ako i obyvateľov tejto časti Karlovej Vsi, aby sme v tomto projekte pokračovali a čo najskôr sa tešili z plnohodnotného športoviska.

      V mene rodičov z Rady školy, ZRPŠ, ako aj žiakov a učiteľov z Tilgnerky, by sme Vás radi poprosili o podporu a darovanie Vašich 2 % z daní, ktoré je ešte stále možné poukázať na Združenie rodičov Základnej školy Tilgnerova.

      Ďakujeme!