• Gymnázium

  • SPOJENÁ ŠKOLA, TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA

   Základná škola, Gymnázium

    

   V školskom roku 2021/2022 otvárame na Gymnáziu:

   • Jednu triedu bilingválneho štúdia (30 žiakov)
   • Jednu triedu osemročného štúdia (30 žiakov)

    

   Bilingválne (päťročné) denné štúdium

   O štúdium sa môžu uchádzať žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy, ktorí majú záujem učiť sa niektoré predmety v anglickom jazyku. Predpokladaná úroveň anglického jazyka A2 Spoločného európskeho referenčného rámca je výhodou pre uchádzača, ale nie je podmienkou prijatia na štúdium. Na konci prvého ročníka žiaci dosiahnu úroveň B1-B1+. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje jazyk nemecký.

   Počas štúdia budú žiaci intenzívne pripravovaní na zvládnutie maturitnej skúšky v slovenskom a v anglickom jazyku. Spolu s maturitnou skúškou môžu žiaci na požiadanie vykonať aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1.

   Uchádzači o štúdium vykonajú písomné prijímacie skúšky:

   ·         zo slovenského jazyka a literatúry

   ·         z matematiky

   ·         test na overenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku

   Obsah prijímacej skúšky profilových predmetov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. (viď kritériá)

    

   Predmety vyučované v AJ:

   Prírodné vedy – prierezový prírodovedný predmet (biológia, chémia, fyzika)

   Globálne problémy – prierezový humanitný predmet (geografia, história, ekológia, náuka o spoločnosti)

   Geografia

   Dejepis

   Etická výchova

   Umenia a kultúra

   Britské a Americké štúdiá

   V prierezových predmetoch sa budú riešiť problémy a úlohy, vypracovávať a prezentovať projekty, práca v laboratóriách na prírodovedeckej fakulte, pobyty v prírode. Pôjde o nové bádateľsky orientované vzdelávacie aktivity, prostredníctvom ktorých chceme vybudovať základnú vedeckú gramotnosť žiakov a zlepšiť ich jazykové zručnosti..

    

   Osemročné denné štúdium

   O štúdium sa môžu uchádzať žiaci piateho ročníka základnej školy, ktorí majú záujem venovať sa štúdiu cudzích jazykov. Od prímy sa vyučuje anglický jazyk a nemecký jazyk. Absolventi získajú všeobecné vzdelanie a takú úroveň cudzích jazykov, ktorá im umožní ďalej sa v jazyku vzdelávať, využívať ho na svoj všeobecný, kultúrny a odborný rasť, používať ho pri vykonávaní svojej profesie.

   Uchádzači o štúdium vykonajú písomné prijímacie skúšky:

   ·         zo slovenského jazyka a literatúry

   ·         z matematiky

   Obsah prijímacej skúšky profilových predmetov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2. (viď kritériá)