Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

SPOJENÁ ŠKOLA, TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA

Základná škola, Gymnázium

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame na Gymnáziu:

  • Jednu triedu bilingválneho štúdia (30 žiakov)
  • Jednu triedu osemročného štúdia (26 žiakov)

 

Bilingválne (päťročné) denné štúdium

O štúdium sa môžu uchádzať žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy, ktorí majú záujem učiť sa niektoré predmety v anglickom jazyku. Predpokladaná úroveň anglického jazyka A2 Spoločného európskeho referenčného rámca je výhodou pre uchádzača, ale nie je podmienkou prijatia na štúdium. Na konci prvého ročníka žiaci dosiahnu úroveň B1-B1+. Ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje jazyk nemecký. Vo vyšších ročníkoch si žiaci môžu zvoliť ďalší (nepovinný) jazyk – taliansky, španielsky alebo ruský.

Počas štúdia budú žiaci intenzívne pripravovaní na zvládnutie maturitnej skúšky v slovenskom a v anglickom jazyku. Spolu s maturitnou skúškou môžu žiaci na požiadanie vykonať aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1.

Uchádzači o štúdium vykonajú písomné prijímacie skúšky:

·         zo slovenského jazyka a literatúry

·         z matematiky

·         test na overenie predpokladov pre štúdium v cudzom jazyku

Obsah prijímacej skúšky profilových predmetov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2. (viď kritériá)

 

Interdsciplinárne predmety vyučované v AJ :

Prírodné vedy – prierezový prírodovedný predmet (biológia, chémia, fyzika)

Globálne problémy – prierezový humanitný predmet (geografia, história, ekológia, náuka o spoločnosti)

V prierezových predmetoch sa budú riešiť problémy a úlohy, vypracovávať a prezentovať projekty, práca v laboratóriách na prírodovedeckej fakulte, pobyty v prírode. Pôjde o nové bádateľsky orientované vzdelávacie aktivity, prostredníctvom ktorých chceme vybudovať základnú vedeckú gramotnosť žiakov a zlepšiť ich jazykové zručnosti..

 

Osemročné denné štúdium

O štúdium sa môžu uchádzať žiaci piateho ročníka základnej školy, ktorí majú záujem venovať sa štúdiu cudzích jazykov. Od prímy sa vyučuje anglický jazyk a od sekundy nemecký jazyk. Biológia sa vyučuje od prvého ročníka slovensko-anglicky. Od kvinty si žiaci môžu zvoliť ďalší, nepovinný cudzí jazyk (taliansky, ruský). Absolventi získajú všeobecné vzdelanie a takú úroveň cudzích jazykov, ktorá im umožní ďalej sa v jazyku vzdelávať, využívať ho na svoj všeobecný, kultúrny a odborný rasť, používať ho pri vykonávaní svojej profesie.

Uchádzači o štúdium vykonajú písomné prijímacie skúšky:

·         zo slovenského jazyka a literatúry

·         z matematiky

Obsah prijímacej skúšky profilových predmetov vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2. (viď kritériá)