Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava (Základná škola, Gymnázium)

 

Vážení rodičia,

zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční:

  • v piatok 21. apríla 2017 v čase od 15,00 do 18.00 h   a
  • v sobotu 22. apríla 2017 v čase od 8,00 do 12,00 h

 

     v hlavnej budove školy na Tilgnerovej ulici č. 14, Bratislava.

 

Dňa 16.02.2016 bolo schválené VZN č. 3 / 2016 o určení školských obvodov pre základné školy  a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. (Viac na stránke www.karlovaves.sk v časti miestne zastupiteľstvo – všeobecne záväzné nariadenia.)

 

Podľa § 19 odd. (2) zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) sa povinná školská dochádza začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

         

Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • občiansky preukaz zákonných zástupcov, resp. splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením doklad o jeho zdravotnom stave.

 

  • Pri zápise je potrebné oznámiť predbežný záujem o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova.

 

 

 

  • Ak o zápis dieťaťa požiada zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je žiadateľ povinný k žiadosti (sš) priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

 

  • Na zápise bude prítomná školská psychologička.

 

  • Anglický jazyk vyučujeme  od prvého ročníka. Deti budú rozdelené na tempové skupiny   (začiatočníci  -  pokročilí)

 

 

Školský obvod tvoria ulice:

Adámiho, Baníkova, Bedľová, Belániková, Botanická, Devínska cesta, Donnerova, Fadruszova, Gabčíkova, Hlivová, Hodálova, Hudecova, Ilkovičová, Janotova, Jurigovo nám., Karloveské rameno, Konvalinková, Karloveská ul. párne čísla, Kempelenova, Ladislava Sáru, Litovská, Líščie údolie, Lykovcova, Molecova, Mlyny, Na Riviére, Na Sitine, Nad Dunajom, Nábělkova, Novackého, Pod lesom, Pod Rovnicami, Rýdzikova, Segnerova, Staré Grunty, Stuhová, Sumbalova, Svrčia, Tilgnerova, Vretenova

 

 

V zmysle zákona číslo 245/2008  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do inej ako spádovej školy.

 

 

Bratislava, 1. 2. 2017

PhDr. Alena Turčanová

riaditeľka