• Usmernenie pre deviatakov k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

      

     • Prijímacie konanie sa bude konať všade PREZENČNE.
     • Termínyzjednotené pre talentové aj netalentové odbory.

                                                               

     TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:

     1. KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2021/22 sú nasledovné:

      

      

     NETALENTOVÉ odbory

     TALENTOVÉ odbory

     1. TERMÍN

     2. alebo 3. mája 2022

     4., 5. alebo 6. mája 2022

     2. TERMÍN

     9. alebo 10. mája 2022

     11., 12. alebo 13. mája 2022

      

      

     Športové školy:

     • 1.Fáza - Overovanie športového výkonu – talentové skúšky na športové školy                      od 21.marca -14.apríla 2022
     • 2.Fáza – Psychodiagnostické vyšetrenie                                                                                      4.,5.alebo 6. mája 2022 -1.termín

                                                           11., 12. alebo 13. mája 2022 -2.termín

      

      

     2. KOLO – pre školský rok 2021/22 sú nasledovné:

     TERMÍN                                                          21. júna 2022 (výnimočne dokončenie 22. júna 2022)

      • 2. kolo je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka na nenaplnený počet miest – POZOR, 2. kolo neplatí pre 8-ročné odbory,
      • o 2. kole rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, oznam o konaní 2. kola zverejní na webovom sídle školy do 6. júna 2022

      

      

     Riaditeľ SŠ zverejňuje na webovom sídle školy:

     1. Kritériá, forma, obsah, rozsah prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia                                                                       Termín: 28.02.2022

                                                                                                                 

     1.  môžu obsahovať aj podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky:
     • pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné všeobecné vzdelanie -ak uchádzač v testovaní 9 dosiahol 90% a viac v každom predmete samostatne
     • pre odbory, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie - ak uchádzač v testovaní 9 dosiahol 80% a viac v každom predmete samostatne
     1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a termíny konania prijímacích skúšok                                                Termín: 31.03.2022

      

     ZÁKONNÝ ZÁSTUPCAPODANIE PRIHLÁŠKY

     v jedinom termíne do 20.03.2022 – všetky odbory:  učebné, študijné, talentové, netalentové,

     • na 1 novom tlačive s najviac 4 odbormi, s uvedením termínu,
     • Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

     - najviac dva netalentové odbory

     - najviac dva talentové odbory

     • Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
     • Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.
     • Prihlášku možno podať - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu,
     • alebo - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie
     • Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

     - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti -predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 3 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách, link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnychodborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotnasposobilost/ .

     - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky,  predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     - Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou

     - Kópie vysvedčení - predkladá len uchádzač, ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

     - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži

      

     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky:

     a)Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

     b)Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

     c)Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      

     Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe:

     a)Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR ( vzor prihlášky -  https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645)

     b)Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

     c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh

     d)Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

     e)Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia.

      

      

      

      

      

      

     Ďalšie procesy prijímacieho konania:

     • pozvanie uchádzača na prijímacie skúšky – najneskôr 5 dní pred termínom ich konania,
     • náhradný termín prijímacej skúšky – najneskôr v poslednom týždni augusta 2022,
     • zoznam uchádzačov zverejňuje a určuje MŠVVaŠ SR podľa výsledkov prijímacieho konania pre všetky školy dňa 18. mája 2022,
     • odosielanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí uchádzača – do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky,
     • uchádzačom prijatým bez prijímacej skúšky – riaditeľ odošle rozhodnutie o prijatí najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky.

      

     Prijatí uchádzači:

     • potvrdia nástup na 1 školu, najneskôr 23.mája 2022
     • rozhodnutia o prijatí na ostatné školy automaticky strácajú platnosť.

     Neprijatí uchádzači:

     • majú možnosť podať odvolanie  voči rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí - jednotne na všetky školy (všetkých zriaďovateľov) do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

      

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ                                                                                         TERMÍN: 6.a 7.4.2022                                                 

      

      

      

      

      

      

     Všetky dôležité informácie ohľadom usmernení k prijímaciemu konaniu nájdete na stránke ministerstva školstva 

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

      

      

     Užitočné webové adresy: www.svs.sk, www.kamnastrednu.sk, www.stredneskoly.sk, www.zoznamskol.eu, www.exam.sk, www.nucem.sk, www.povolania.eu