• Dôležité termíny a pokyny pre ôsmakov – šk. rok 2020/21

     Každý žiak si môže podať  2 prihlášky, na štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (bilingválne gymnáziá, OA, technické lýceá).

      

     Termíny:

     • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
     • Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie na stredných školách sa uskutoční (talentové skúšky)

     • v prvom termíne 5.5. 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7.5. 2021
     • druhom termíne 12.5. 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14.5. 2021

      

     Za úplné a správne vyplnenie prihlášky zodpovedá zákonný zástupca žiaka.