• Údaje k prihláške pre žiakov 8. ročníka (odovzdať p. Valachovičovej najneskôr do  6.12.2019)

     Meno a priezvisko žiaka:..........................................................................................................................

     Adresa zákonného zástupcu  uchádzača na doručenie pozvánky na prijímacie konanie ( nemusí byť zhodná s adresou trvalého bydliska)

     Priezvisko:.................................................meno:....................................... titul...............................

     Ulica a číslo domu:....................................................................PSČ:.....................mesto:.......................

     Žiaci si môžu podať prihlášky max. na 2 bilingválne gymnáziá ( to sú školy s talentovou skúškou). Zoznam bilingválnych gymnázií – www.svs.edu.sk (prijímacie skúšky, naplnenosť........)

     Názov a adresa školy

     1.

     2.

     Termín talentovej skúšky je od  15.3 - 30.4.2020 (riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok  do 1.2.2020 na stránke svojej školy)

     Žiak, ktorý neabsolvoval niektorý z ročníkov 5.6. alebo 7. na našej škole, musí pripnúť k tomuto formuláru oxeroxované vysvedčenie z inej školy. Bez toho mu nemôže byť pripravená prihláška.

      

     Podpis zákonného zástupcu:

      

      

     Údaje k prihláške  pre žiakov 8. ročníka (odovzdať p. Valachovičovej najneskôr do  6.12.2019)

     Meno a priezvisko žiaka:..........................................................................................................................

     Adresa zákonného zástupcu  uchádzača na doručenie pozvánky na prijímacie konanie ( nemusí byť zhodná s adresou trvalého bydliska)

     Priezvisko:.................................................meno:....................................... titul...............................

     Ulica a číslo domu:....................................................................PSČ:.....................mesto:.......................

     Žiaci si môžu podať prihlášky max. na 2 bilingválne gymnáziá ( to sú školy s talentovou skúškou). Zoznam bilingválnych gymnázií – www.svs.edu.sk (prijímacie skúšky, naplnenosť........)

     Názov a adresa školy

     1.

     2.

     Termín talentovej skúšky je od  15.3 - 30.4.2020 (riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok  do 1.2.2020 na stránke svojej školy)

     Žiak, ktorý neabsolvoval niektorý z ročníkov 5.6. alebo 7. na našej škole, musí pripnúť k tomuto formuláru oxeroxované vysvedčenie z inej školy. Bez toho mu nemôže byť pripravená prihláška.

      

     Podpis zákonného zástupcu: