Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Test na prijímacie skúšky z matematiky 2014

 

 

 

    I. časť: Zakrúžkuj správnu odpoveď. Za každú správnu odpoveď získaš 2 body.

 

 1. Koľko vrcholov má pravidelný štvorboký hranol?

 

A. 4          B. 8          C. 10          D. 12

 

 1. V každom trojuholníku je súčet veľkostí všetkých vnútorných uhlov:

 

A. 180º          B. 270º          C. 360º          D. 450º          

  

 1. Najmenší spoločný násobok čísel 6, 9, 15 je číslo:

 

A. 3          B. 30          C. 60          D. 90

 

 1. Súčet prvých piatich prirodzených čísel je:

 

A. 28          B. 18          C. 15          D. 10              

  

 1. Koľko párnych trojciferných čísel, v ktorých sa žiadna číslica neopakuje, je zapísaných pomocou čísel 4, 6, 7?

 

A. 4          B. 5          C. 3          D. 6

 

 1. Veľkosť uhla α na obrázku je:            

 

A. 36°          B. 45°          C. 56°          D. 72°                    

 

 1. V trojuholníku KLM sme pospájali stredy strán a dostali sme menší trojuholník s obvodom 18 cm. Aký obvod má trojuholník KLM?

 

A. 54 cm          B. 9 cm          C. 27 cm          D. 36 cm        

 

 1. Dievčatá tvoria 1/2 žiakov 8.A triedy. Koľko percent žiakov tejto triedy tvoria dievčatá?

 

A. 20%          B. 50%          D. 40%          E. 10%

 

 1. Koľko osí súmernosti má obdĺžnik?

 

A. 4          B. 2          C. 1          D. 0    

           

 1. Ktorý z uvedených útvarov má vždy na seba kolmé uhlopriečky?

 

A. lichobežník          B. štvorec          C. kosodĺžnik          D. obdĺžnik          

 

                 

    II. časť: Napíš správnu odpoveď. Hodnotíme aj postup. Všetky úlohy sú za 3 body.

 

 1. Lukáš dostal na narodeniny 24 cukríkov. Prvý deň zjedol 1/3 cukríkov, druhý deň rozdal kamarátom 1/2 zo zvyšných cukríkov. Koľko cukríkov mu ešte ostalo?

 

 

 

 

 

Lukášovi ostalo  ___________ cukríkov.

 

 1. Útvar na obrázku je zložený zo zhodných štvorcov a má obsah 45 cm². Aký je jeho obvod?

 

   

                

 

  

Obvod útvaru je ______________.

 

 1. Premeň jednotky:

 

a) 7 t + 3 kg = ___________ kg

b) 3 km - 600 m = ___________ m

c) 190 min + 120 s = ___________ min

 

 1. Strany obdĺžnika sú v pomere 3 : 5. Ich súčet je 16 cm. Aký je obsah obdĺžnika?

 

 

 

 

 

Obsah obdĺžnika je  ______________.

 

 1. Zamestnanec dostal odmenu 80 €, čo je 8 % jeho mesačného platu. Aký je jeho mesačný plat?

 

 

 

 

 

Mesačný plat zamestnanca je  ______________ €.

 

 1. Na autobusovej linke premáva mimo dopravnej špičky 6 vozidiel v 12 minútových intervaloch. Koľko vozidiel treba pridať na túto linku v dopravnej špičke, aby autobusový spoj chodil každých 8 minút?

 

 

 

 

 

Treba pridať_______________ vozidlá .

 

 1. Do súťaže sa prihlásilo 56 chlapcov a dievčat. Dievčat je o 8 viac. Koľko chlapcov a koľko dievčat súťaží?

 

 

 

 

 

Súťaží _____________ chlapcov a __________ dievčat.

 

 1. Balík má tvar kvádra. Dva jeho rozmery sú 3 dm a 50 cm. Objem balíka je 60 dm3. Aký je jeho povrch?

 

 

 

 

 

Povrch balíka je __________________ .

 

 

    III. časť: Písomná časť

 

 1. Vyrieš rovnicu a urob skúšku správnosti:

 

x/2+(2-3x)/8=1/2

 

 

 

 1. Na vymodelovanie kocky s hranou dlhou 2 cm bolo treba 12 gramov plastelíny. Koľko gramov plastelíny bude treba na vymodelovanie kvádra s rozmermi 4 cm, 3 cm a 5 cm?