Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2014

 

 

 

Ukážka č. 1

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí,

nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.

Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom:

belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.

Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;

okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;

a pred cárom družina neveliká stojí:

sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.

...

No zahyň, studom večným zahyň, podlá duša,

čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša.

Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,

kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.

A ty mor ho! – hoj mor ho! detvo môjho rodu,

kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;

a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:

Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

(Samo Chalupka – Mor ho!)

 

1. Určte literárny žáner danej básne. (1b) _______________________________

 

2. Pomenujte typ hrdinu vystupujúceho v básni. (1b) ____________________________

 

3. Napíšte synonymá k slovám beliastudom. (2b) _______________ , ________________

 

4. Pomenujte zvýraznený básnický prostriedok. (1b) _______________________________

 

5. Aký druh rýmu autor využil v básni? (1b) _______________________________

 

6. Rozhodnite o správnosti, resp. nesprávnosti nasledovných výrokov: (4b)

a) Báseň Mor ho! možno označiť za hrdinskú báseň.    áno – nie

b) Báseň Mor ho! zaraďujeme do literárneho druhu dráma.    áno – nie

c) Autor v básni Mor ho! využil voľný verš.   áno – nie

d) Báseň Mor ho! má burcujúci charakter.   áno – nie.

 

7. V prvej strofe graficky vyznačte 2 epitetá. (2b)

 

8. V druhej strofe básne nájdite slovné spojenie, ktorým autor pomenúva rímskeho cára. (1b) _______________________________

 

9. Koľko slabík má posledný verš prvej strofy? (1b) _______________________________

 

10. V druhom verši druhej strofy zvislou čiarou vyznačte pauzu. (1b)

 

 

Ukážka č. 2

NASA: ŠTÚDIA O KOLAPSE CIVILIZÁCIE NIE JE NAŠA

     Americký úrad tvrdí, že si výskum neobjednal ani ho nepodporil. Jedná sa o nezávislú štúdiu, ktorá iba využila nástroje vyvinuté pre jednu z aktivít NASA.

     BRATISLAVA. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa dištancuje od výskumu, ktorý tvrdí, že naša civilizácia môže smerovať ku kolapsu.

     Hovorí, že štúdiu, ktorú prijal na uverejnenie odborný magazín Ecological Economics a z ktorej citoval britský denník Guardian, NASA neriadila, nekontrolovala ani si ju neobjednala.

    „Je to nezávislý výskum vykonaný vedcami z univerzít, ktorí využili výskumné nástroje vyvinuté pre inú aktivitu NASA," tvrdí úrad vo svojom stanovisku.

     Zdôrazňuje, že závery tohto výskumu patria ich autorom autorov a NASA nijako nepodporila samotnú štúdiu ani jej závery.

     Tím matematika a fyzika Safu Motesharreiho pracoval s modelom HANDY, do ktorého vedci vložili údaje o správaní minulých a pokročilých civilizácií.

     Tie ukázali, čo predchádzalo ich kolapsu: bolo to nerovnomerné rozloženie bohatstva medzi elity a ostatný ľud a nadmerné využívanie zdrojov. Výskum zároveň ukázal, že tieto predpoklady spĺňa aj naša civilizácia, ktorá by mohla smerovať ku svojmu kolapsu.

zdroj: SME Veda (dostupné na: http://tech.sme.sk/c/7143923/nasa-studia-o-kolapse-civilizacie-nie-je-nasa.html)

 

11. Určte jazykový štýl a slohový postup z ukážky č. 2. (2b) ___________________________ , ___________________________

 

12. K akému slohovému postupu by ste priradili ukážku č. 2? (1b) ___________________________

 

13. Hrubo vyznačené slovo zaraďte do slovného druhu. (1b) _____________________________

 

14. Z trpného príčastie „písaný“ vytvorte neurčitok, činné príčastie a prechodník. (3b)  ___________________ , ____________________ , ____________________

 

15. Napíšte, akými slovotvornými postupmi vznikli podčiarknuté slová z ukážky č. 2. (2b) ________________________ , _________________________

 

16. Slovo z ukážky č. 2 vyznačené kurzívou dajte do lokálu singuláru. (1b) _____________________________

 

17. V prvých dvoch slovách prvého odseku ukážky č. 2 graficky vyznačte vetný prízvuk. (2b)

 

18. Určte, či je zámeno „ich“ z ukážky č. 2 osobné základné alebo osobné privlastňovacie. (1b) _________________________

 

19. V ukážke č. 2 nájdite sloveso v neurčitku a určte jeho vid. (1b) ________________________

 

20. Určte vzor slova „civilizácia". (1b) _____________________________

 

21. V ktorej z možností sa nachádzajú iba jednočlenné vety? (1b)

a) Pozrel jej milo do očí. Hrklo vo mne.

b) Hurá! Bubnovanie mu hučalo v ušiach.

c) Straší mu vo veži. Čosi vo mne hrklo.

d) Bolo jej do plaču. Zablyslo sa.

 

22. V ktorej z možností sú všetky slová/slovné spojenia napísané správne? (1b)

a) gymnázium v Košiciach, mys dobrej Nádeje, Švehlovka, lekáreň Zdravie

b) Trenčianska župa, Konštantín Filozof, matematika, Veľkonočné sviatky

c) Segnerova ulica, uršulínka, Tolerančný patent, hostinec U tlsťocha

d) Gymnázium Ladislava Novomeského, škodovica, Podplukovník, záhorie

 

23. Označte možnosť, v ktorej je nesprávne napísaný tvar zámena. (1b)

a) Hodiť loptu do basketbalového koša – Hodiť loptu doň

b) Ísť cez most – Ísť cez neho.

c) Nakričať na brata – Nakričať naňho.

d) Ísť do pekárne po chlieb – Ísť do pekárne poň.

 

24. Označte, v ktorej z možností sa nachádza súvetie. (1b)

a) Cestujúci boli nútení v núdzovej situácii opustiť lietadlo.

b) Celý víkend bolo chladné a sychravé počasie

c) Nikto z prítomných žiakov neodpovedal na jej otázku.

d) Nevedel dobre variť ani do pečenia sa nehrnul.

 

25. Označte vetu so stúpajúcou melódiou. (1b)

a) Kam sa chystáte na dovolenku?

b) Pôjde starý otec do mesta?

c) Neviem, či by som postupoval takto.

d) Okamžite si uprac izbu!

 

26. Označte správnu odpoveď, ktorá sa vzťahuje k podčiarknutému prídavnému menu. (1b)

Jej ľahká chôdza sa dotýkala každého stebla rozkvitnutej záhrady.

a) vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, genitív, pekný

b) akostné prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, genitív, pekný

c) akostné prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, pekný

d) vzťahové prídavné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, pekný

 

27. V ktorej z možností sú správne napísané všetky spojenia prídavného mena s podstatným menom? (1b)

a) pohľadný chlapec, čiernovlasí kaderníci, celý svet, otcovy súrodenci

b) matkini synovia, diví psi, strážni anjeli, otcovým kamarátom

c) včelý med, sestriným šatníkom, starí rodičia, skúpy boháč

d) unáhlený krok, zbabelý politici, učiteľkyn zápisník, zdravým rozumom

 

28. Označte možnosť, v ktorej sa nachádzajú len viacslovné ustálené pomenovania. (1b)

a) Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. Vykopal jamu a sám do nej padol.

b) Dostať košom. Sýty varí hladnému.

c) Jablko spadlo zo stromu. Vzal rozum do hrsti.

d) Hádzať hrach o stenu. Dáva sa na zlé chodníčky.

 

29. V ktorej z možností je správne napísaná číslovka? (1b)

a) Tritisícštyristo osemdesiat deväť holubov

b) so stodvadsiatimipiatimi vojakmi

c) rozprávka o desaťtisíc sedemsto osemdesiatich piatich ježibabách

d) na účte má jeden milión tristotisíc päťstopäťdesiat dva eur

 

30. Slová bim-bam, ťuk-ťuk sú: (1b)

a) zvukomalebné citoslovcia

b) uvádzacie častice

c) príslovky spôsobu

d) vlastné citoslovcia vôľové

 

31. Názov básne Jána Smreka Dievča v rozkvete je: (1b)

a) epiteton

b) metonymia

c) metafora

d) prirovnanie

 

32. Označte možnosť, v ktorej je k autorovi správne priradené dielo a hlavná postava. (1b)

a) Lucy Maud Montgomeryová – Anna z domu na pobreží – Anna Shirleyová

b) Margita Figuli – Tri gaštanové kone – Pavol a Magdaléna

c) Wiliam Kotzwinkle – E. T. mimozemšťaň - Eliot

d) Joe Alex – Červené koráby – Vidvojos

 

33. Dielo Margity Figuli Tri gaštanové kone možno žánrovo zaradiť medzi: (1b)

a) Povesť

b) Novelu

c) Román

d) Poviedku

 

34. Správne pomenujte zvýraznený básnický prostriedok. (1b)

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,

možno mi ruku nedostať,

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...

a) anafora

b) epifora

c) epizeuxa

d) epanastrofa

 

35. Označte, ktorý z nasledovných prvkov nie je súčasťou sci-fi (science-fiction). (1b)

a) veda a technika

b) historickosť

c) autorova predstavivosť

d) budúcnosť

 

36. V ktorej z možností sa nachádza autor netvoriaci vedecko-populárnu literatúru? (1b)

a) Vojtech Zamarovský

b) Matúš Kučera

c) Matej Bel

d) Laco Zrubec

 

37. Báseň Pozdrav od Pavla Országha Hviezdoslava možno zaradiť do: (1b)

a) prírodnej lyriky

b) ľúbostnej lyriky

c) duchovnej lyriky

d) vojenskej lyriky

 

38. Medzi základné črty epického rozprávania nepatrí: (1b)

a) dej

b) hlavná postavy a vedľajšie postavy

c) úvahy a myšlienky hrdinov

d) príbeh

 

39. Epické dielo, ktorého hlavnou témou je boj jednotlivca za záchranu života na opustenom mieste nazývame: (1b)

a) western

b) robinsonáda

c) dobrodružný román

d) sci-fi

 

40. Autorom básne Modlitba za starkú je: (1b)

a) Vojtech Mihálik

b) Maša Haľamová

c) Milan Rúfus

d) Ján Smrek

 

 

 

Kľuč správnych odpovedí:

 

1. epická báseň

21. D

2. kolektívny hrdina

22. C

3. beliastávajú sa belším, bielym, belejú
stud – hanba, potupa

23. B

4. metafora

24. D

5. združený (aabb)

25. B

6. a) áno ; b) nie ; c) nie ; d) áno

26. A

7. pevný, vysokom, ďalekým, zlatom, tuhí, neveliká, cudzí, jasnej

27. B

8. podlá duša

28. D

9. 13 slabík

29. C

10. čo o slo bo du do // brý ľud môj mi po kú ša

30. A

11. publicistický štýl, informačný slohový postup

31. C

12. správa

32. C

13. príslovka

33. B

14. písať, píšuci, písajúc

34. A

15. odvodzovaním , skracovaním

35. B

16. (o) štúdii

36. D

17. Americký , úrad

37. A

18. osobné privlastňovacie zámeno

38. C

19. smerovať – nedokonavý vid

39. B

20. ulica

40. C