Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Výzva pre VO č.4

 

Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4

Program

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Názov projektu: Modrá Tilgnerka

 

Číslo programu: SK02    Číslo projektu: ACC03042    Číslo Zmluvy: 978/2014

 

 

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky – podľa § 9 ods. 9, v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1.  

Identifikácia obstarávateľa:

Úradný názov: Spojená škola

IČO: 31750214

Poštová adresa: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

PSČ: 841 05

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: PhDr. Alena Turčanová

Telefón: +421265422545

e- mail: riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: RNDr. Iveta Piršelová

E- mail: iveta.pirselova@ tilgnerka.edu.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://tilgnerka.edupage.org/

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená od 27.02.2015 na:

http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=2253

 1.  

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo.

 1.  

Miesto zákazky: Víťazný uchádzač uskutoční predmet zákazky na školskom pozemku Spojenej školy Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4

 1.  

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.

 1.  

Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

 1.  

Lehota dodania zákazky: do 30.6. 2015.

 1.  

Forma predkladania ponúk: písomná, uchádzač predloží ponuku do dňa 10.4. 2015 do 12 hod.

 1.  

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 1.  

Kritériá na hodnotenie ponúk: Zvíťazí uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH.

 1.  

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 6. 2015

 1.  

Zadanie zákazky:

„Cenová ponuka na 16 stromov s obvodom väčším ako 18cm podľa rozpisu“:

 

Acer campestre queen Elizabeth 18/20                  počet kusov 3

Fraxinus jaspidea 18/20                                           počet kusov 3

Prunus avium Plena 20/25                                       počet kusov 5

Prunus subh. Autumnalis rosea 20/25                    počet kusov 5

Koly drevené                                                            počet kusov 48

Ukotvenie kolov                                                          

Profesionálna pomoc pri výsadbe

 

 1.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2680 EUR bez DPH

 

Ponuky posielajte osobne alebo poštou na uvedenú adresu:

Spojená škola

Tilgnerova 14

841 05 Bratislava

Bratislava 4

Ponuky posielajte na hore uvedenú adresu školu, s nápisom „neotvárať výberové konanie“ kontaktná osoba RNDr. Iveta Piršelová.