Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Výzva č.3 pre VO

Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4

Program

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Názov projektu: Modrá Tilgnerka

 

Číslo programu: SK02    Číslo projektu: ACC03042    Číslo Zmluvy: 978/2014

           

 

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky – podľa § 9 ods. 9, v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1.  

Identifikácia obstarávateľa:

 

Úradný názov: Spojená škola

IČO: 31750214

Poštová adresa: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

PSČ: 841 05

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: PhDr. Alena Turčanová

Telefón: +421265422545

e- mail: riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: RNDr. Iveta Piršelová

Telefón: +421904507684

E- mail: iveta.pirselova@tilgnerka.edu.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://tilgnerka.edupage.org/

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená od 26.02.2015 na:

http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=2254

 

 1.  

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo.

 1.  

Miesto zákazky: Víťazný uchádzač uskutoční predmet zákazky na školskom pozemku medzi východmi 3 a 4 na adrese Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4.

 1.  

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.

 1.  

Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

 1.  

Lehota dodania zákazky: do 15.6.2015

 1.  

Forma predkladania ponúk: písomná, uchádzač predloží ponuku do dňa 25.3. 2015 do 12 hod.

 1.  

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 1.  

Kritériá na hodnotenie ponúk: Zvíťazí uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH.

 1.  

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15.6. 2015

 1.  

Zadanie zákazky: Úprava podkladu o položenie a zatrávňovacích tvárnic.

 1.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7500,00 € bez DPH

 1.  

Minimálna špecifikácia zákazky:

Číslo

Názov

Výmer   

Jednotková Cena s DPH

Jednotky

Celková cena s DPH

1

Odstránenie betónovej plochy hrúbky 0,20

22

 

M3

 

2

Naloženie, odvoz, skládka betónov

55

 

Ton

 

3

Rezanie betónov

22

 

M

 

4

Lôžko frakcia 32 – 64

33

 

Ton

 

5

Natiahnutie do nivelem zhutnenie

33

 

Ton

 

6

Obrubníky osadenie betón – B15

22

 

M

 

7

Trávové semeno

150

 

M2

 

8

Lôžko pod zámkovú dlažbu 4,8 materiál, doprava

13

 

M3

 

9

Natiahnutie do nivelety 4-8, pokládka zámkovej dlažby, obsyp zeminou, zámková dlažba

150

 

M2

 

 

Cena celkom SPOLU

     

 

           

Ponuky posielajte osobne alebo poštou na uvedenú adresu:

Spojená škola

Tilgnerova 14

841 05 Bratislava

Bratislava 4