Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Výzva č. 2 pre VO

Spojená škola Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4

 

Program

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Názov projektu: Modrá Tilgnerka

 

Číslo programu: SK02    Číslo projektu: ACC03042    Číslo Zmluvy: 978/2014

 

 

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky – zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1.  

Identifikácia obstarávateľa:

 

Úradný názov: Spojená škola

IČO: 31750214

Poštová adresa: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

PSČ: 841 05

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: PhDr. Alena Turčanová

Telefón: +421265422545

e- mail: riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: RNDr. Iveta Piršelová

E- mail: iveta.pirselova@tilgnerka.edu.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://tilgnerka.edupage.org/

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená od 06.02.2015 na:

http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=2252

 1.  

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo.

 1.  

Miesto dodania zákazky: Víťazný uchádzač uskutoční predmet zákazky na streche budovy školskej jedálne pri Spojenej škole Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 4.

 1.  

Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.

 1.  

Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

 1.  

Lehota dodania zákazky: do 28.5.2015

 1.  

Forma predkladania ponúk: písomná, uchádzač predloží ponuku do dňa 28. 2. 2015 do 12 hod.

 1.  

Podmienky financovania zákazky: Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 1.  

Kritériá na hodnotenie ponúk: Zvíťazí uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH

 1.  

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do 28.5.2015

 1.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9851,61 EUR

 1.  

Názov zákazky: Zelená strecha s hydroizoláciou o rozlohe 126 m2

 1.  

Minimálna špecifikácia zákazky:

Zrealizovať hydroizoláciu a EXTENZÍVNU zelenú strechu na ploche 126m2.

Požiadavky, ktoré majú byť splnené pri realizácii projektu:

 1. Hydroizolácia:

Hydroizolácia strechy o rozlohe 126m2.

 

 1. Zelená strecha:

geotextília

Strešný substrát na plochu 126m2, jeho dovoz, vykládka.

Vegetačná vrstva na danú plochu (Sedum Mix Matt - skalničkový predpestovaný koberec alebo jeho alternatíva)

Cena musí obsahovať komplet dodávku, montáž, materiál, dopravu na miesto dodania zákazky.

 

 

 

Upozornenie: Podľa statického posudku zaťaženie strechy nesmie byť väčšie ako 94 kg./m2 .

 

Ponuky posielajte osobne alebo poštou na adresu školy s nápisom „neotvárať výberové konanie“ kontaktná osoba RNDr. Iveta Piršelová.

 

Spojená škola Tilgnerova

Tilgnerova 14

Bratislava 4

841 05