Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

II. kolo prijímacích skúšok - 5-ročné štúdium

 

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Gymnázium

 

        Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov o konaní prijímacích skúšok do bilingválneho slovensko-anglického gymnázia, Tilgnerova 14, Bratislava v ďalšom termíne.

        Do prvého ročníka päťročného štúdia slovensko-anglického gymnázia sa môžu prihlásiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ.

        Prijímacie skúšky sa budú konať 17. 6. 2014

        V prípade záujmu o štúdium môže zákonný zástupca žiaka podať ďalšiu prihlášku priamo na školu do 12. 6. 2014

        Pri prijímaní platia rovnaké kritériá ako v I. kole prijímacích skúšok.

 

PhDr. Alena Turčanová

         riaditeľka

 

Priebeh pohovorov do bilingválneho gymnázia - 17. 6. 2014

 

        8.00 - 8.15     - prezentácia žiakov

        8.20 - 9.15     - test zo SJL

        9.15 - 9.30     - prestávka

        9.30 - 10.25   - test z MAT

        10.25 - 10.40 - prestávka

        10.40 - 11.20 - test všeobecných jazykových a štúdijných predpokladov