Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Moderná fyzika štartuje!

 

 

 

 

 

Moderná fyzika štartuje!

             

                     V rámci projektu Objavujme svet sa pripravili aj rôzne zmeny v predmete fyzika. V začiatkoch projektu učitelia predmetu fyzika

 • vypracovali pedagogickú dokumentáciu pre jednotlivé ročníky,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na zakúpenie odbornej literatúry,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na zakúpenie didaktických učebných pomôcok na realizáciu aj náročnejších experimentov,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na vybavenie odbornej učebne fyziky výpočtovou technikou aj zodpovedajúcim softvérom,
 • vypracovali podklady pre verejné obstarávanie na vybavenie odbornej učebne fyziky prostriedkami počítačom podporovaného laboratória systémom COACH a MoLab (meracie jednotky aj zberače dát),
 • vytvorili nové učebné texty a pracovné listy, ktoré odskúšali priamo vo vyučovacom procese (ročník sexta).

Obsahové rozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov:

 1. ročník:
 • Kinematika
 • Dynamika
 • Gravitačné pole
 • Práca a energia
 • Mechanika kvapalín a plynov
 1. ročník:
 • Práca a energia
 • Termodynamika a molekulová fyzika
 • Skupenské zmeny
 • Elektrické pole
 1. ročník:
 • Magnetické pole
 • Kmitanie a vlnenie
 • Optika
 • Fyzika mikrosveta

 

      V novom školskom roku 2014/2015 učitelia predmetu fyzika dokončia tvorbu učebných textov, pracovných listov a testov. Tie následne grafické štúdio pripraví do tlače. Všetky materiály bude pripomienkovať a posudzovať Oddelenie didaktiky fyziky Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky v Bratislave pod vedením doc. Petra Demkanina, ktorá má odbornú záštitu nad priebehom projektu. Externým konzultantom pre fyziku je PaedDr. Klára Velmovská, PhD. Postupne sa jednotlivé odučené hodiny z predmetu fyzika zdokumentujú aj fotograficky a pribudnú aj tu na stránke školy v sekcii nášho projektu.  

                                                                                                                                                       PhDr. Adriana Hlavinková