Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
Informácie školského klubu detí I. polrok 2013/2014 I. polrok 2012/2013

Školský klub detí / Aktivity

Informácie školského klubu detí

Školský klub detí

 

 

,,Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať - musíme ich nechať niekedy aj bežať.“

                                      Jean Paul

                                                                           

Školský klub deti pri Spojenej škole na Tilgnerovej ulici 14 v Bratislave. V minulom školskom roku v ňom deti trávili svoj voľný čas pod vedením 14 vychovávateliek. Deti sa tu venujú rôznym aktivitám, po namáhavom „pracovnom“ dni.  Nezabúdame na to, že dieťa, ktoré práve skončilo školské vyučovanie, netúži potichu sedieť a „byť dobré!” Relaxujú, zabávajú sa,  športujú, súťažia a samozrejme sa pripravujú na vyučovanie. Každá vychovávateľka vedie krúžkovú činnosť vo svojom oddelení, podľa vlastného výberu a po dohode s deťmi. Na relax a súťaže využívajú velikánsky školský dvor, blízky lesopark na opekačku a pobyt v prírode. Okrem toho ich detské  šikovné rúčky vytvárajú rôzne práce a organizujú veľké výstavky, ktoré krášlia chodbu školy.


ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6.30 do 18.00 hod.

 

Ranná činnosť: prebieha v čase od 6.30 do 7.40 hod., kedy žiaci odchádzajú na vyučovanie.

Činnosť v jednotlivých oddeleniach: začína po vyučovaní a končí o 16.00 hod.

 

Dlhá služba: prebieha v spoločnej herni v čase do 18.00 hod.


Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú na základe písomnej žiadosti - vždy na jeden školský rok. V písomnej žiadosti rodič vyznačí aj želaný rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas jeho odvádzania domov a tiež prípadné odchýlky v dochádzke. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu  a ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca  pedagogickému zamestnancovi vždy písomne.

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v klube detí, vyplývajúci z § 10 Vyhlášky č. 28/1995 Z. z. je na Spojenej škole Tilgnerovej 14 stanovený na 15,40 eur na mesiac. Číslo účtu: 8617877001, kód banky: 5600. Tento príspevok musí byť uhradený  do 10. dňa v mesiaci.


Výchovno - vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového,  rekreačného,  záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
Záujmová činnosť ŠKD sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného charakteru, krátkodobého alebo  dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

 

 AKTIVITY

                                                                                   

 

Stále akcie pre celý školský klub detí:

Slovenský slávik

Módna prehliadka – papierová, krabicová.....

Karneval

Diskotéky

Vianočné posedenia

Futbalový turnaj

Turnaj vo vybíjanej

Burza hračiek

Návštevy  knižnice

Návštevy tvorivých dielni v Iuvente

Detská olympiáda

Kurzy plávania, lyžovania, korčuľovania

A mnoho ďalších aktivít v jednotlivých oddeleniach.