Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

 

Kód gymnázia: 710147663

Kód študijného odboru: 79 02 J 74

             

Rozsah prijímacej skúšky:  podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

Bilingválne (slovensko-anglické) gymnázium  -  Okruh tém na prijímaciu skúšku vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

 

MATEMATIKA

 

1)   CELÉ ČÍSLA, DESATINNÉ ČÍSLA

 • Sčitovanie, odčítavanie, násobenie a delenie celých a desatinných čísel
 • Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel
 • Absolútna hodnota celého a desatinného čísla
 • Slovné úlohy

 

2)   DELITEĽNOSŤ PRIRODZENÝCH ČÍSEL

 • Znaky deliteľnosti prirodzených čísel
 • Prvočíslo a zložené číslo
 • Rozklad na prvočinitele
 • Spoločný deliteľ, najväčší spoločný deliteľ
 • Spoločný násobok, najmenší spoločný násobok
 • Slovné úlohy

 

3)   ZLOMKY

 • Krátenie a rozširovanie zlomkov
 • Základný tvar zlomku
 • Prevod zlomku na desatinné číslo a naopak
 • Porovnávanie racionálnych čísel
 • Zmiešané číslo
 • Sčitovanie a odčítavanie zlomkov, násobenie a delenie zlomkov
 • Zložené zlomky
 • Slovné úlohy

 

4)   POMER. PRIAMA A NEPRIAMA ÚMERNOSŤ

 • Pomer
 • Rozdeľovanie celku v danom pomere
 • Menenie čísla v danom pomere
 • Mierka mapy
 • Priama a nepriama úmera
 • Slovné úlohy

 

5)   PERCENTÁ

 • Výpočet 1 % zo základu; výpočet základu, počtu percent, časti prislúchajúcej k počtu percent
 • Vzťah medzi zlomkami, desatinnými číslami a percentami
 • Slovné úlohy

 

6)   PREMENNÁ, VÝRAZ

 • Sčitovanie a odčítavanie výrazov s premennou
 • Násobenie a delenie výrazov s premennou nenulovým číslom
 • Vynímanie pred zátvorku
 • Určenie hodnoty výrazu pre danú hodnotu premennej

 

7)   LINEÁRNE ROVNICE, SLOVNÉ ÚLOHY

 • Lineárna rovnica
 • Riešenie lineárnej rovnice
 • Slovné úlohy

 

8)   UHOL

 • Veľkosť uhla
 • Konštrukcia osi uhla
 • Rozdelenie uhlov
 • Grafické sčítanie a odčítanie uhlov, násobenie a delenie uhlov dvoma
 • Veľkosť uhla v stupňoch a minútach
 • Vrcholové a susedné uhly
 • Súhlasné a striedavé uhly
 • Rozdelenie trojuholníkov podľa vnútorných uhlov
 • Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka
 • Uhly v mnohouholníkoch

 

9)   PREMENA JEDNOTIEK

 • Premena jednotiek dĺžky – km, m, dm, cm, mm
 • Premena jednotiek hmotnosti – t, q, kg, dag, g, mg
 • Premena jednotiek obsahu - km2, m2, dm2, cm2,mm2, ha, a
 • Premena jednotiek objemu – km3, m3, dm3, cm3, mm3, hl, l, dl, cl, ml
 • Slovné úlohy s využitím premeny jednotiek

 

10)   ŠTVOREC, OBDĹŽNIK

 • Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika
 • Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti
 • Slovné úlohy na výpočet obsahov obrazcov zložených zo štvorcov  a obdĺžnikov

 

11)   KVÁDER A KOCKA

 • Sieť kocky a kvádra
 • Objem a povrch kvádra, objem a povrch kocky
 • Znázornenie telies zložených z kociek – nárys, pôdorys, bokorys
 • Slovné úlohy

 

12)   TROJUHOLNÍK

 • Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník, vlastnosti
 • Šesťuholník a osemuholník
 • Konštrukcia trojuholníka – trojuholníková nerovnosť, konštrukcia trojuholníka s využitím vety sss, sus, usu
 • Výška  v trojuholníku – vlastnosti, konštrukcia, priesečník výšok
 • Zložitejšie konštrukcie s využitím výšok
 • Obsah a obvod trojuholníka
 • Slovné úlohy

 

13)   ŠTVORUHOLNÍK, ROVNOBEŽNÍK, LICHOBEŽNÍK

 • Vlastnosti rovnobežníka a lichobežníka
 • Konštrukcia rovnobežníka a lichobežníka pomocou konštrukcie trojuholníka
 • Obsah a obvod rovnobežníka a lichobežníka
 • Slovné úlohy

 

14)   KOMBINATORIKA

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

  1)   ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

Spodobovanie, prozodické vlastnosti jazyka, Pravidlo o rytmickom krátení

 

   2)   NÁUKA O SLOVE

Slovná zásoba. Slová podľa pôvodu (domáce, cudzie), Pravopis slov cudzieho pôvodu, Priame a nepriame pomenovania (metafora/metonymia), Jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené pomenovania, frazeologické jednotky), Tvorenie slov (odvodzovanie, skladanie, spájanie), Tvorenie pomenovaní skracovaním slov

 

  3)   TVAROSLOVIE

Skloňovanie podstatných mien cudzieho pôvodu (sklonné a nesklonné podstatné mená), Prídavné mená (pravopis, druhy a vzory prídavných mien, skloňovanie, stupňovanie), Zámená (pravopis, druhy zámen, skloňovanie), Číslovky (pravopis jednoduchých a zložených čísloviek, druhy), Slovesá (gramatické kategórie, jednoduché a zložené slovesné tvary), Príslovky (druhy), Predložky (vokalizácia, väzba s pádom), Spojky, Častice, Citoslovcia.

 

  4)   SKLADBA

Hlavné a vedľajšie vetné členy. Zhoda. Prisudzovací sklad. Jednoduchá veta (delenie podľa členitosti, vetný základ), Jednoduché súvetie.

 

  5)   LITERATÚRA

Literárne druhy (rozdelenie, charakteristika), Trópy (metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton, zdrobnenina), Čitateľská gramotnosť (čítanie s porozumením), Poézia (druhy rýmov, verš, strofa), Druhy lyriky (prírodná, ľúbostná, spoločenská, reflexívna), Román, Dobrodružná literatúra, Vedecko-fantastická literatúry, Vedecko-populárna literatúra, Literatúra faktu

 

  6)   SLOH

Jazykové štýly, Slohové postupy, Opis a charakteristika osôb, Slávnostný príhovor, Prihláška, Úradný/štruktúrovaný životopis, Umelecký opis

 

 

Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov  - nevyžaduje špeciálnu prípravu