Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

 

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

 

Podmienky a kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii pre školský rok 2018/2019

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určujem podmienky na štúdium na gymnáziu na Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava.

 

Kód gymnázia: 710147663

Kód študijného odboru: 7902 J 74

 

V školskom roku 2018/2019 otvárame 1 triedu prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii s počtom žiakov 30.

 

Prijímacie skúšky je povinný/á vykonať každý/á žiak/žiačka, ktorý/á zaregistruje prihlášku na Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava do 28. februára 2018.

Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná najneskôr 5 dní pred konaním skúšok t.j. 19. marca 2018 na adresu zákonného zástupcu uvedenú v prihláške.

 

Termín prijímacej skúšky: 5. apríl 2018

                                                          

Forma, organizácia a dĺžka prijímacích skúšok:

 

 • Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry – 50 minút
 • Písomná skúška z matematiky – 50 minút
 • Test na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov – 30 minút

 

Rozsah prijímacej skúšky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. (viď okruh tém)

 

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky:

 

Uchádzač/uchádzačka úspešne vykonal/a prijímaciu skúšku, ak dosiahol/a minimálne 50 % bodov z matematiky a súčasne aj minimálne 50 % bodov zo slovenského jazyka a literatúry. Ak uchádzač/uchádzačka získal/a menej ako 50 % bodov z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry, prípadne z oboch predmetov znamená to, že nevyhovel/a požiadavkám prijímacej skúšky.

 

Kritéria na prijatie:

 

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa do celkového hodnotenia započítava:

 

 • Počet bodov, ktoré získal/a na teste na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov
 • Za prospech zo ZŠ – priemer 1,00 = 10 bodov, priemer do 1,5 = 5 bodov

(priemer do 1,5 sa počíta z povinných vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním a žiak nesmie mať známku 3 zo žiadneho predmetu, ani nesmie mať zníženú známku zo správania)

Deviataci: 8. ročník – druhý polrok, 9. ročník – prvý polrok

ôsmaci: 7. ročník – druhý polrok, 8. ročník – prvý polrok

 • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného kola z predmetových olympiád za školský rok 2016/2017, resp. 2017/2018 = 5 bodov
 • Za umiestnenie na 1. – 3. mieste na úrovni kraja a vyšších kôl za školský rok 2016/2017, resp. 2017/2018 = 10 bodov.

             Umiestnenie musí byť doložené originálom diplomu resp. osvedčenia o umiestnení najneskôr do 4. apríla 2018 do 14.00 h.

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač/uchádzačka získať:

 • Slovenský jazyk a literatúra = 50 bodov
 • Matematika = 50 bodov
 • Test všeobecných jazykových a študijných predpokladov = 30 bodov
 • Za prospech = 20 bodov
 • Za umiestnenie na olympiáde = 20 bodov
 • Spolu = 170 bodov

 

V prípade, že viacerí žiaci budú rovnako vyhovovať podmienkam prijímacieho konania, budú postupne uplatnené tieto kritériá:

 1. V zmysle § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude prednostne prijatý/á uchádzač/uchádzačka, ktorý/á má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

 

Ďalej bude prednostne prijatý/á uchádzač/ka, ktorý/á:

 1. Dosiahol/a vyšší počet bodov v teste na overenie všeobecných jazykových a študijných predpokladov.
 2. Dosiahol/a vyšší počet bodov v matematike.
 3. Dosiahol/a vyšší počet bodov v slovenskom jazyku a literatúre.

 

Neúčasť na prijímacích skúškach (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba oznámiť telefonicky a písomné potvrdenie od lekára  treba doručiť najneskôr do 6. apríla 2018 do 8.30 h. na riaditeľstvo školy.

Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne bude uchádzač zaradený do poradia podľa získaných bodov.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do 3 pracovných dní, t.j. do 10. apríla 2018 do 15.00 h na hlavnom vchode školy a na stránke školy.

 

Zápis prijatých uchádzačov:

         Zápis prijatého uchádzača je povinný vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte školy v úradných hodinách najneskôr do 18. apríla 2018.

Pri zápise je potrebné predložiť:

 • rozhodnutie o prijatí na štúdium
 • preukaz totožnosti zákonného zástupcu
 • zápisný lístok.

 

Ak sa uchádzač o štúdium nezapíše do určeného termínu je rozhodnutie, podľa ktorého bol prijatý na štúdium neplatné.

 

Bratislava, 22.2.2018                                         PhDr. Alena Turčanová

                                                                                  riaditeľka