Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Prijímacie skúšky

Kritériá

Spojená škola,  Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Základná škola a Gymnázium, www.tilgnerka.edupage.org

 

K r i t é r i á

prijímacieho konania pre žiakov 5. ročníka ZŠ do

1. ročníka osemročného gymnázia – šk. r. 2019/2020

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu (26 žiakov) 1. ročníka osemročného štúdia.

Zameranie: Rozšírené vyučovanie anglického jazyka. Druhý cudzí jazyk je jazyk nemecký.

Prijímacie skúšky z dvoch profilových predmetov (slovenský jazyk, matematika) je povinný/á vykonať každý žiak/čka, ktorý/á má riadne zaregistrovanú prihlášku.

Pre žiakov SŠ Tilgnerova pripraví prihlášky výchovná poradkyňa p. Rácová.

Zákonný zástupca maloletého podáva prihlášku riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje do  5. apríla 2019.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. apríla 2019.

Tlačivo prihlášky na strednú školu vydá zákonným zástupcom uchádzača výchovná poradkyňa školy, ktorú uchádzač/ka navštevuje. Na prihláške treba uviesť termín prijímacej skúšky.

 

Termíny prijímacej skúšky:    13. máj 2019

                                                            16. máj 2019

 

Obsah prijímacej skúšky rešpektuje vzdelávací štandard štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 2 odboru vzdelávania pre 5. ročník  základnej školy.

 

 

 SLOVENSKÝ JAZYK – 60 MINÚT

 

Písomná skúška: 60 MINÚT

1/ diktát

    uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 10 (za každú chybu sa strháva 1 bod)

2/ vedomostný test

     uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 40

   a) gramatická časť:

- spodobovanie, spoluhláskové skupiny, rozdeľovanie slov na slabiky, rozdeľovanie predponových slov

- vlastné mená

- priama reč

- prozodické vlastnosti

- jednovýznamové a viacvýznamové slová

- slová s podobným významom, slová s opačným významom

- tvorenie slov odvodzovaním (pomocou predpony)

- vety podľa obsahu

- slovné druhy:

    - podstatné mená (skloňovanie, gramatické kategórie, vzory)

    - prídavné mená (skloňovanie, stupňovanie, akostné, vzťahové, vzory pekný, cudzí)

    - slovesá (časovanie, gramatické kategórie- osoba, číslo, čas)

    - zámená, číslovky, príslovky, predložky  

b) sloh:

- rozprávanie, súkromný list, oznámenie, správa

c) literatúra:

- báseň, pieseň, rozprávky, poézia nonsensu, povesti, legendy,  bábkové divadlo

- umelecké jazykové prostriedky z 5. ročníka

- príslovia, porekadlá, pranostiky

 

Vypracované v súlade so vzdelávacím štandardom ISCED 2 (Inovovaný ŠVP)

 

MATEMATIKA – 60 MINÚT

 

Písomná skúška:

 

   Uchádzač/ka môže dosiahnuť maximálny počet bodov: 50

 

   Čísla, číslice, číselné sústavy

   Prirodzené čísla (porovnávanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie)

   Počtové výkony s prirodzenými číslami

   Násobenie a delenie viacciferným číslom

   Rímske číslice

   Rovnice a nerovnice

   Zlomky

   Slovné úlohy

   Priama úmernosť, nepriama úmernosť

   Bod, úsečka, priamka, polpriamka

   Rovnobežky, kolmice

   Rovinné geometrické útvary (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh, kružnica)  

   Obvod (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, obrazce zložené zo štvorcov, obdĺžnikov a trojuholníkov)

   Obsah (štvorec, obdĺžnik, obrazce zložené zo štvorcov a obdĺžnikov)

   Jednotky dĺžky, hmotnosti a obsahu v obore prirodzených čísel

   Stavba telies zo stavebnicových kociek

   Základy kombinatoriky

   Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie

 

 

Prijímaciu skúšku vykonajú všetci uchádzači písomnou formou z dvoch profilových predmetov – zo slovenského jazyka a literatúry (60 minút) a z matematiky (60 minút) v rozsahu učebných osnov pre 1. až 5. ročník základnej školy.

 

Hodnotenie úspešnosti:

     A.  Písomná skúška zo SJL – max. 50 bodov

     B.  Písomná skúška z MAT – max. 50 bodov

 

Podmienkou na úspešné zloženie prijímacej skúšky je získanie minimálne 25 bodov zo slovenského jazyka a literatúry  a minimálne 25 bodov z matematiky.

 

    C.  Za umiestnenie v olympiádach:

         olympiáda v ANJ, olympiáda zo SJL, olympiáda z MAT

         a súťažiach z vybraných povinných predmetov:

         Pytagoriáda a Hviezdoslavov Kubín

         budú pridelené body:

 

Okresné kolo:                                   Krajské kolo:

      1. miesto       6 bodov                       1. miesto        8 bodov

      2. miesto       5 bodov                       2. miesto        7 bodov

      3. miesto       4 body                         3. miesto        6 bodov

 Ak bol uchádzač/ka úspešný/á vo viacerých súťažiach, započíta sa jedna súťaž, ktorá je najvyššie bodovo ohodnotená.

Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia najneskôr v deň  prijímacieho konania.

Uchádzači budú prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky podľa poradia určeného súčtom získaných bodov (A+B+C). Zo vzniknutého poradia bude prijatých prvých 26 uchádzačov.

V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, prednostne bude prijatý/á  žiak/žiačka v tomto poradí:

     1. so ZPS (predloží rozhodnutie príslušnej LPK o schopnosti študovať zvolený odbor)

     2. s lepším výsledkom z písomnej skúšky z matematiky

     3. s lepším výsledkom z písomnej skúšky zo slovenského jazyka

   4. s lepším študijným priemerom na základnej škole na polročnom vysvedčení piateho ročníka. Zohľadňujú sa známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (v ktorom má žiak celkovo lepší prospech), matematika, dejepis, geografia, biológia.

 

Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa číselných kódov. Číselný kód bude uvedený na pozvánke na prijímacie pohovory.

Prípadnú neúčasť žiaka/žiačky, na prijímacích skúškach z vážnych rodinných dôvodov alebo ochorenia (doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), ospravedlní jeho zákonný zástupca najneskôr do 8,15 h. ráno v deň prijímacích pohovorov.

Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne budú žiaci zaradení do výsledného poradia podľa počtu získaných bodov.

        Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Ak sa uchádzač/ka nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol/a prijatý/á na štúdium na gymnáziu je neplatné.