Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

A K T U A L I T Y

Navštívil nás minister životného prostredia z Nórska

 

Dňa 6.9.2016 sme privítali tradične chlebom a soľou vzácnu návštevu z Nórska. Minister životného prostredia Vidar Helgesen spolu s veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingou Magistad a ďalšími hosťami navštívili našu školu, aby sme im predstavili projekt Modrej Tilgnerky. Po prednáškach a prezentáciách našich študentov si pozreli výsledky projektu v teréne. Ich návšteva nás nesmierne potešila.

 

 

  

 

Dažďové jazierko pred školou na jar....

 

Modrá Tilgnerka pokračuje

Mgr. Silvia Bodláková, 26. decembra 2015 9:31

Bratislava 26. novembra (SkolskyServis.sk) - Projekt, ktorý podporuje ochranu životného prostredia a na ktorom sme pracovali posledné obdobie u nás stále nekončí... Naopak, rozšírili sme ho do ďalších predmetov, ako je napríklad slovenský jazyk.

 Žiaci na hodine literatúry prečítali knihu slovenského autora sci-fi – Jozefa Žarnaya- Prekliata planéta, v ktorej už v roku 1977 akoby naznačil smer pretechnizovania a prechemizovania spoločnosti, ktorého následkom budú zmeny v životnom prostredí a tiež priamo na človeku.

Nosnou témou knihy Prekliata planéta je ekológia, náš vzťah k prírode, ale preukázateľné sú aj dejepisné znalosti autora o prvotnopospolnej a otrokárskej spoločnosti.

Ako poznamenala jedna žiačka vo svojej prezentácii, Jozef Žarnay v knihe predbehol dobu, podobne ako Jules Verne vo svojich fantazijných sci-fi príbehoch.


Po prečítaní knihy naši žiaci pripravili prezentácie o živote autora knihy, vypracovali sujet Prekliatej planéty, charakterizovali vybranú postavu diela a pokúsili sa o interpetáciu posolstva knihy pre našu súčasnú spoločnosť.
Táto aktivita nadviazala na východiská projektu Modrá Tilgnerka , ale taktiež si žiaci na hodinách informatiky a slovenského jazyka osvojovali poznatky o fantazijnej literatúre, spoznali novú spisovateľskú osobnosť a trénovali si svoje prezentačné schopnosti pred publikom.

 

Návšteva z Nórska

Dňa 22. októbra nás navštívili najvyšší predstavitelia, vďaka ktorým sa naša Tilgnerka stala modrou školou.:-)
Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstava na Slovensku Inga Magistad
pani Gašperanová z ambasády NK
donor pán Karl Kerner - z nórskeho riaditeľstva pre civilnú obranu a krízový menežment
donor pán Bjorn Aulie a Morten Johnsrud - zástupcovia nórskeho riaditeľstva pre vodné a energetické zdroje
správca programu Ján Kraka - generálny riaditeľ Sekcie bilatrárnych finančných zdrojov
Jaroslav Mojžiš - riaditeľ odboru grantov
Šimon Boríšek a Natália Ďurková z úradu vlády SR
 
 
Hostí sme privítali- tradične - ľudovým tancom, chlebom a soľou...
 
 
Cestou do učebne, kde mali študenti pripravené prezentácie, obdivovali naši hostia práce žiakov, zaujali ich hlavne projeky o pozorovaní stromov v okolí našej školy...
 
 
Pani riaditeľka poďakovala hosťom za pomoc, bez ktorej by náš projekt nemohol byť realizovaný. Fotografie dokumentovali stav pred a po skončení projektu. Potom nasledovala diskusia študentov s hosťami o ekológii...
 
 
Nemohol chýbať ani zápis do našej kroniky...
 
 
Malé darčeky majú našim hosťom pripomínať našu školu a vyjadrujú našu vďačnosť za to, že vďaka ich pomoci sa naša škola mohla zapojiť do úspešného projektu, ktorý podporuje nielen ochranu životného prostredia, ale aj filozofiu našej školy...
 
 
ĎAKUJEME!:-)
 
 

Vrámci informatiky sme v učebných plánoch pri výuke kreslenia v objektovom editore vo ôsmom ročníku zaradili v minulosti kreslenie omaľovánok a jednoduchých pracovných listov pre predškolákov. V školskom roku 2014/2015 sme si zobrali tému VODA.

                  

...A takto to žije na našej vegetačnej streche...

 
 

Deti z 2.D dostali omaľovánky...

 

 Finále projektu Modrých škôl...a my sme boli pri tom:-)

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/modra-tilgnerka-festival-modrych-skol/20009-clanok.html

   

Vedúci skautkého oddielu nám rozprával o ochrane prírody a životného prostredia

 

 

Aha, ako krásne kvitnú kvety pri našom ďažďovom jazierku!!!

 

 

Zelená strecha sa nám zazelenala:-)

Tilgnerka sa môže pochváliť vegetačnou strechou!

FOTO V SEKCII REALIZÁCIA

 

winkKvinta pripravila pre bilingválnu sekciu prezentáciu projektu Modrá Tilgnerka v angličtine....

 

  Project-Blue-Tilgnerka.pptx

 

enlightenedObnovili sme naše informačné stanovište

V centrálnej časti našej školskej budovy pribudla veľká nástenná infotabuľa, ktorá študentov a návštevnkov školy informuje o našom projekte. Neskôr budeme na tomto mieste zverejňovať informácie a fotodokumentáciu o priebehu realizácie cieľov projektu.


 

blushV kvinte sa rodil náš plagát....

Kvintáni si v rámci vzdelávania v oblasti administratívnych písomností na hodine slovenského jazyka vyskúšali svoje prezentačné schopnosti a pokúsili sa vytvoriť originálny návrh na plagát k projektu Modrá Tilgnerka.

Spolužiakov zároveň informovali o projekte, jeho zámere a cieli.

Unikátne návrhy plagátov si môžete pozrieť v galérii. (viď foto nižšie... )

  

 

 

yes PREZENTÁCIE PRE NAJMENŠÍCH

Naša členka realizačného tímu projektu Modrá Tilgnerka, PaedDr.Danka Lapšanská, pripravila pre žiakov 1. stupňa prezentácie, v ktorých postupne /aj formou 3D projektov/ informovala o tom, čo prinesie projekt pre našu Tilgnerku...

 

Žiaci najprv viedli rozhovor o význame vody a o využití dažďovej vody v praktickom živote človeka.

....boli odprezentované vizualizácie vegetačnej strechy, dažďového jazierka a vegetačných tvárnic.

        

....mali možnosť vidieť 3D modely pripravovaného projektu...

    

...žiaci 4.D triedy pomáhali svojej triednej pani učiteľke s prípravou projektov...

      

....Danka v akcii :-)...

       

 

yesNaše projekty dažďového jazierka

yes   Eko krúžkari pod vedením pani učiteľky Matajsovej pripravili prezentácie na tému Klimatické zmeny, v ktorých informujú žiakov iných tried o klimatických zmenách a ich dopade na naše životné prostredie.

 

Študenti podávajú presné informácie o dažďovom jazierku, vegetačnej streche a vegetačných tvárniciach. Poučení žiaci potom môžu zodpovednejšie hlasovať o vhodnej firme, ktorá bude zámer projektu realizovať. 

Študenti si pripravili plagáty, projekty a modely, pomocou ktorých vysvetľujú problematiku danej témy.

Postupne navštevujú jednotlivé triedy, kde sa venujú tejto téme. Žiaci neskôr tieto poznatky zužitkujú v jednotlivých predmetoch..Napríklad na hodine výtvarnej výchovy zhotovujú práce na danú tému..Aj na hodinách techniky preberajú žiaci danú problematiky. Výstupom bude projekt.

 

yesNaša škola informuje rodičov, verejnosť i žiakov....

  

Študenti tretieho stupňa vyrobia na hodinách slovenského jazyka a literatúry reklamné plagáty, ktoré budú slúžiť ako pozvánka na informačné dni pre rodičov a verejnosť.

 

 

yes   Dňa 25.11 našu školu navštívila významná osobnosť, doc., RNDr. dekan Prírodovedeckej fakulty UK Milan Trizna, PhD. Prednášal nám o klimatických zmenách Zeme a dopade ľudských aktivít na životné prostredie. Rozprával nám zaujímavosti z celého sveta a to ako je veľmi dôležite, aby sa už s tým začalo niečo robiť. Po skončení prezentácie sa konala diskusia, na ktorej nám objasnil všetky naše doteraz nezodpovedané otázky.