Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Modrá Tilgnerka

Výzva č. 1 pre VO

SPOJENÁ ŠKOLA, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

 

 

Program

„Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“

Názov projektu: Modrá Tilgnerka

 

Číslo programu: SK02    Číslo projektu: ACC03042    Číslo Zmluvy: 978/2014

 

 

           

 

 

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

Úradný názov: Spojená škola

IČO: 31750214

Poštová adresa: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

PSČ: 841 05

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: PhDr. Alena Turčanová

Telefón: +421 265422545

E-mail: riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Ingrid Matajsová

E- mail: ingrid.matajsova@tilgnerka.edu.sk

 

 1. Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:

              http//tilgnerka .edupage.org/

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená na:

http://tilgnerka.edupage.org/zmluvy/?akcia=zaznam&id=2255

 

 1. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo

 

 1. Miesto dodania zákazky: Víťazný uchádzač realizuje predmet zákazky v areáli pred budovou školy medzi vchodom č.1 a č. 2

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky.

 

 1. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

 

 1. Lehota dodania zákazky:  do 10.6.2015

 

 1. Forma predkladania ponúk: písomná, s podrobne rozpísanými položkami, uchádzač predloží ponuku dňa 28.11.2014 do 12 hod.

 

 1. Podmienky financovania zákazky: Predmet bude financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH

 

 1. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do 10.6.2015

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9737,63 €
 2. Identifikácia položky v rozpočte: 6.1.1.

 

Minimálna špecifikácia:

 

Rekonštrukcia a revitalizácia časti školského dvora medzi hlavným vchodom č1. č.2 (pred budovou školy) za účelom zadržiavania dažďovej vody formou dažďovej záhrady (dažďové jazierko) pre zlepšenie environmentálnych a mikroklimatických podmienok v okolí školy.

Súčasťou je aj doplnenie prestrešenia  pred hlavným vchodom č.1. a úprava už existujúceho prestrešenia nad vchodom č.2.

Podmienka: zachovanie dvoch  pôvodných stromov a ich odborné omladenie.

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky: VYZVA_C_01.doc

 

Ponuky posielajte na adresu školy:

 

Spojená škola

Tilgnerova 14

841 05 Bratislava

 

Dňa: 22.9.2014