Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Končíme...

   

     Prírodné vedy majú pre všeobecné vzdelanie veľký význam. Pomáhajú rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému, a tým aj k sebe samým.

V súčasnosti je však mimoriadne dôležité využívať progresívne prístupy, akými sú problémové alebo projektové vyučovanie. Žiaci nemusia len počúvať výklad učiteľa, sú priamo zapojení do hodiny, aby v priamom prenose objavovali, dívali sa, žasli nad tým, aký je svet okolo nás zaujímavý.

      Vďaka dopytovo-orientovanému projektu Objavujme svet okolo nás prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie (Premena tradičnej školy na modernú, realizovaný od 02/2014 do 11/2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) na Spojenej škole ZŠ a G, Tilgnerova 14 v Bratislave sa nám podarilo:

- preštudovať rôzne zahraničné stránky na internete a porovnať, akým spôsobom sa učia takéto predmety vo svete a u nás a inšpirovať sa (mnohé získané informácie sa úspešne podarilo implementovať do vyučovacieho procesu),

- zmeniť koncepciu vyučovania prírodovedných predmetov - vytvoriť priestor na riešenie projektov, na vlastné objavovanie žiakmi,

- vytvoriť veľké množstvo úžasných materiálov pre žiakov (prezentácie, pracovné listy, hry, testy, spracované poznámky),

- získať pre školu modernú techniku (počítače, dataprojektory, kvalitný mikroskop a lupu pripojiteľnú k počítaču a teda aj k dataprojektoru, roboty, elektronické stavebnice, tablety, kameru), pomocou ktorej môžeme zeefektívniť a zatraktívniť vyučovanie týchto predmetov,

- získať úžasné pomôcky a modely, mikroskopické preparáty, chemikálie a iné.

       Veríme, že aj vďaka projektu Objavujme svet okolo nás sú prírodné vedy na Tilgnerke zaujímavejšie!

ČLánok je aj tu http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/inovacia-prirodnych-vied-na-tilgnerke/22000-clanok.html

PhDr. Adriana Hlavinková, manažér publicity

Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava