Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Ingrid Matajsová

Hodina Zeme 28.3.2015

EKO- krúžkari sa aj tento rok zapojili do medzinárodného projektu HODINA ZEME.

Prosíme všetkých zapojte sa. Ide o super vec.

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor.

Viac na:http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/o-akcii/

 

 

Modrá Tilgnerka - Všeobecné informácie o projekte

 

 GRANTOVÝ PROJEKT VYHLÁSENÝ ÚRADOM VLÁDY SR

Program: Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

 

"Zámerom projektu Modrá Tilgnerka je postupne vytvárať pozitívny vzťah mladých ľudí k vode ako produktu nevyhnutnému pre život. Program Modrej Tilgnerky, na ktorom spolupracujú aj samotní pedagógovia , je koncipovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode. Mladých ľudí edukuje o výrobe pitnej vody, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. "

Do jednotlivých vyučovacích predmetov budú zakomponované aj témy adaptácie na zmenu klímy a menežment dažďových vôd.

Viac informácii o projekte Modrá Tilgnerka

 

 

EKO KRÚŽOK

 

 

Príjemný kolektív, kopa zaujímavých projektov, veľká zábava a „príležitostné ulievanie zo školy“, samozrejme, za účelom EKO aktivít.

To je náš EKO krúžok, zameraný na problémy s životným prostredím a ich riešenia. Už dlhšiu dobu jeho členovia oboznamujú žiakov našej školy a širokú verejnosť o závažných situáciách ktoré ohrozujú našu modrú planétu.wink

Pre viac informácii sa hláste u pani učiteľky Matajsovej v kabinete fyziky. Nováčikovia, tešíme sa na vás smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Taktiež sa zapájame do pravidelného zberu papiera, ktorý býva pravidelne vyhodnocovaný a, podľa priečky, na ktorej sa umiestnite, aj sladko odmenený.

Zber sa uskutočňuje každý štvrtok od 7:15 do 7:40 (2014/2015)

 

ANI KVAPKA NA ZEM

Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Ani kvapka na zem spolu s STU. Cieľom je kontrolovaný zber oleja zo škôl, domácností a ostatných zariadení, pretože pokiaľ sa olej dostane do prírody, má nepriaznivé až nebezpečné ekologické dopady.

4 litre oleja dokáže znečistiť plochu 30 tenisových kurtov. Ak by sa dostal do vody, vytvorí na povrchu nepriepustný film a škodí faune a flóre a môže prejsť do podzemných vôd. Tým hrozí znečistenie pitných zdrojov a Vám to spôsobuje upchatie potrubia a stojí Vás námahu a peniaze (stočné, výmena potrubia a pri čistení sa používajú neekologické prostriedky).

 

MERANIE NA FEI STU - pozri fotogalériu

 

V šk. roku 2012/2013 naša škola pod vedením Mgr. Ingrid Matajsovej 

spolupracovala s FEI a FMFI UK. V rámci tejto spolupráce seminaristi 

z fyziky absolvovali v priebehu roka na FEI a FMFI niekoľkokrát 

laboratórne merania.

Seminaristi

 

Aktivity v šk. roku 2012/13

 

Aj v šk. roku 2012/2013 naša škola pod vedením Mgr. Ingrid Matajsovej spolupracovala s FEI. V rámci tejto spolupráce seminaristi z fyziky absolvovali v priebehu roka na FEI niekoľko laboratórnych meraní.

V priebehu šk. roka žiaci rôznych tried navštívili podujatia ako Noc výskumníka, Vedecká cukráreň, Interaktívna výstava fyziky a pod.

Seminaristi

 

Vedecká cukráreň - "Ichtyosaurus v ZOO alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých"

 

18.2.2014 sme sa my, žiaci septím a oktáv pod vedením pani učiteľky Matajsovej zúčastnili prednášky vo vedeckej cukrárni na tému "Ichtyosaurus v ZOO alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých".  
Ako obyčajne, tak aj tentoraz sme sa mali šancu zoznámiť s celosvetovo uznávaným odborníkom. Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV, sa nám snažil, čo najzrozumiteľnejšie priblížiť záhady kvantovej elektrodynamiky. Po sále lietali fotóny a atómy. My sme sa snažili zachytiť, čo sa len dalo. Ako to už býva tradíciou, opäť sa raz našim žiakom podarilo získať sladké ocenenie za najzaujímavejšiu otázku. A keďže žiačka, ktorá vyhrala tortičku sa s nami podelila, tak sme si zamaškrtili všetci.
Prednášky vedeckej cukrárne sú medzi nami obľúbené, vždy odchádzame plní skvelých dojmov, obohatení o nové poznatky a tak to bolo aj teraz. 
               
Už sa tešíme na ďalšie zaujímavé témy!
 
Martina Hrádeková a Lucia Miadoková

 

NOC VÝSKUMNÍKA

 

V septembri sa seminaristi zúčastnili NOCI VÝSKUMNÍKA.

V októbri sa žiaci rôznych tried a členovia EKO krúžku zúčastnili 

exkurzie do veternej elektrárne + výroby biomasy v Rakúsku.
V priebehu celého šk. roka žiaci v rámci vyučovania fyziky 

vypracovávali rôzne projekty k preberanému učivu.

 

Aktivity v šk. roku 2011/12

 

V šk. roku 2011/2012 naša škola pod vedením Mgr. Ingrid Matajsovej spolupracovala s FEI a FMFI UK. V rámci tejto spolupráce seminaristi z fyziky absolvovali v priebehu roka na FEI a FMFI niekoľkokrát laboratórne merania.

V septembri sa seminaristi zúčastnili NOCI VÝSKUMNÍKA.

V októbri sa žiaci rôznych tried a členovia EKO krúžku zúčastnili exkurzie do veternej elektrárne + výroby biomasy v Rakúsku.

V máji absolvovalo úspešne ústnu maturitnú skúšku z fyziky 20 žiakov, 1 žiak konal z fyziky dobrovoľnú maturitnú skúšku.

V júni navštívili žiaci výstavu spojenú s hrami pod názvom BIODIVERZITA SLOVENSKA + VEĽKÝ TRESK.

 

V priebehu celého šk. roka žiaci v rámci vyučovania fyziky vypracovávali

a prezentovali rôzne projekty k preberanému učivu.

 

 

 

 

Naša škola sa v školskom roku 2013/2014 zapojila do projektu Ani kvapka na zem spolu s STU. Cieľom je kontrolovaný zber oleja zo škôl, domácností a ostatných zariadení, pretože pokiaľ sa olej dostane do prírody, má nepriaznivé až nebezpečné ekologické dopady.

4 litre oleja dokáže znečistiť plochu 30 tenisových kurtov. Ak by sa dostal do vody, vytvorí na povrchu nepriepustný film a škodí faune a flóre a môže prejsť do podzemných vôd. Tým hrozí znečistenie pitných zdrojov.

Vám spôsobuje upchatie potrubia a stojí Vás námahu a peniaze (stočné, výmena potrubia a pri čistení sa používajú neekologické prostriedky).