Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Telocvičný poriadok

 Bezpečnosť a ochrana zdravia na hodinách telesnej a

športovej výchovy

 

 1. Na hodinu telesnej výchovy prichádza žiak/žiačka s vlastným cvičebným úborom 5 minút pred zvonením.
 2. Do šatní a telocviční vstupuje žiak/žiačka iba so súhlasom učiteľa.
 3. Príprava žiaka/žiačky na telesnú výchovu:
 • V šatni sa prezlečie do čistého telocvičného úboru.
 • Úbor sa skladá: tričko, krátke nohavice (v zime tepláková súprava), ponožky, športová obuv s bledou podrážkou, ktorá je určená iba na cvičenie v telocvični.
 • Na jar a jeseň (v prípade priaznivého počasia) používa žiak inú športovú obuv.
 • V letných mesiacoch sú žiaci v rámci dodržiavania pitného režimu povinní si so sebou nosiť fľašu vody, príp. slnečné okuliare, šiltovku, krém na opaľovanie...
 • Pri prezliekaní sa do športového úboru si šaty uloží v šatni na jedno miesto.
 • Žiak/žiačka nesmie cvičiť bez cvičebného úboru.
 • Dlhé vlasy musia byť zopnuté alebo zviazané.
 • Žuť žuvačku na hodine telesnej výchovy je prísne zakázané!
 1. Po prezlečení sa do športového úboru čaká žiak/žiačka disciplinovane v šatni na vyučujúcho TV.
 2. Cenné veci (hodinky, mobilný telefón, MP3, peňaženku, zlaté retiazky, prstene a pod.) si žiaci nosia na vlastnú zodpovednosť. Učitelia za cenné veci žiakov nezodpovedajú.
 3. Počas celej vyučovacej hodiny žiak/žiačka cvičí podľa pokynov vyučujúceho učiteľa, dodržiava zásady slušného správania a Vnútorný poriadok školy.
 4. Žiak/žiačka počas vyučovacej hodiny neohrozuje svojim správaním svoje zdravie, ani zdravie svojich spolužiakov a učiteľov. V telocvičných priestoroch neberie do rúk žiadne náčinie a nevylieza na žiadne náradie bez príkazu učiteľa.
 5. Pri používaní šatní, sociálnych zariadení a všetkých priestorov v telocvičnom trakte žiak dodržiava hygienické návyky, zásady bezpečnosti a nepoškodzuje majetok školy.
 6. Ak žiak/žiačka poškodí majetok školy musí škodu nahradiť v plnej výške.
 7. V telocvični sa nesmie jesť, piť. Fajčiť, používať alkoholické nápoje či iné nebezpečné látky je zakázané v celom telocvičnom objekte.
 8. Počas vyučovacej hodiny žiak/žiačka nemôže odísť z telocvične (telocvičného traktu) bez dovolenia učiteľa.
 9. Úraz na hodine telesnej výchovy treba hneď nahlásiť vyučujúcemu.
 10. Každý žiak/žiačka je povinný/á oznámiť vyučujúcemu (triednej učiteľke, školníkovi alebo inému pracovníkovi školy) všetko čo by ohrozovalo bezpečnosť žiakov a učiteľov na vyučovacej hodine.
 11. Žiak/žiačka, ktorý/á má vedomosť o úraze alebo ubližovaní spolužiakovi/spolužiačke počas vyučovania je povinný/á oznámiť túto skutočnosť vyučujúcemu na hodine, triednej učiteľke, školskej psychologičke, výchovnej poradkyni alebo na vedení školy.
 12. Na hodine TV je zákaz používať mobilné telefóny, MP3 ... Platí to aj pre necvičiacich. Necvičiaci žiaci sú súčasťou telovýchovného procesu, sledujú vyučovanie, výklad pravidiel, rozhodujú zápasy, dávajú dopomoc a nezaoberajú sa inou činnosťou (ako napr. príprava na vyučovanie na iné hodiny!!!)
 13. Príchod a odchod z hodín TV je od 14.00 hod zadným vchodom.
 14. Žiakom je zakázané zapínať elektrické osvetlenie a ventiláciu v telocvični.
 15. V telocvični je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
 16. Po skončení vyučovacej hodiny je vyučujúci povinný zabezpečiť odpratanie a uloženie náčinia a náradia do náraďovne, kabinetu.
 17. Vyučujúci po skončení hodiny skontroluje priestory telocvične a šatní.