Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

         HODNOTENIE

   Herodotos - ,,otec dejepisu"Každý vyučovací predmet, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu (ŠkVP),  spĺňa kritériá v súlade so štátnym vzdelávacím programom (ŠVP)  a inovovaným ŠVP – má svoje učebné štandardy, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu, sú v súlade s rámcovým učebným plánom (záväzným pre vypracovanie učebných plánov školských vzdelávacích programov) a samozrejme učebným plánom príslušnej školy a tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi.

     Pri  kontrole a hodnotení žiakov sa  učiteľ orientuje na:

- verbálnej formu kontroly úrovne osvojenia poznatkov  (verbálnou kontrolou sa zisťuje a hodnotí najmä  osvojenie základných poznatkovstanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.

- hodnotenie aktívnej práce žiaka na hodine(zapojenie sa v rámci frontálneho opakovania, práca na hodine…)

- písomnou formou – hodnotenie nových poznatkov prostredníctvom testu na konci každého tematického celku alebo krátkej písomnej práce v časovom limite 20 minút v rozsa hu 5 – 10 otázok  zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu.

       Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností sa  kontroluje a hodnotí aj prostredníctvom prezentácie projektov

      Optimálne hodnotenie je na základe bodovej a percentuálnej úspešnosti  podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov dejepisu - občianskej náuky - psychológie - ekonomiky.

 

Bodová – percentuálna stupnica platná pre klasifikáciu žiaka:

100 – 90  %    známka výborný (1)

   89 – 75 %   známka  chválitebný (2)

   74 – 50 %   známka dobrý  (3)

   49 – 30 % známka dostatočný  (4)

   29 –  0  % známka nedostatočný (5)

 

   Známky sú zapisované do príslušnej dokumentácie - žiackej knižky klasifikačného hárku a do internetovej žiackej knižky.

    Žiaci sú na začiatku školkého roka oboznámený so systémom výučby, hodnotenia a klasifikácie u konkrétneho učiteľa, pričom výučba, hodnotenie a klasifikácia je odsúhlasená na porade PK v súlade s príslušnými smernicami MŠ SR a príslušnými metodickými pokynmi .

 

Schválené na zasadnutí  PK DEJ, NOS, DU, EST, PSYCH, EKO dňa 4.9. 2014.