Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

 

VZDELÁVANIE

      V modernej škole sa nevzdeláva len žiak, ale aj samotný učiteľ. Vzdelávanie zohľadňuje záujem učiteľa o rozšírenie si vedomostí v danej oblasti, no zároveň nevyhnutne prihliada na potreby žiaka. Výsledkom je uplatnenie moderných vyučovacích metód, ktoré zefektívňujú vyučovací proces.

 

2017/2018

- vykonanie 2.atestácie PhDr. A.Hlavinková

- aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie finančnej gramotnosti na Zš a SŠ,  PhDr. A.Hlavinková

- aktualizačné vzdelávanie Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty, PhDr. A.Hlavinková

 

 

 

2016/2017

pokračuje vzdelávanie našich učiteľov podľa platných smerníc a pokynov MŠ SR a odporúčaní MC...

- vykonanie 1.atestácie PhDr. Adriana Hlavinková

- vykonanie 2.atestácie Mgr. Anetta Gnidová

 

2015

- naďalej pokračuje vzdelávanie našich učiteľov podľa platných smerníc a pokynov MŠ SR a odporúčaní MC...

 

2014

- pokračuje vzdelávanie našich učiteľov podľa platných smerníc a pokynov MŠ SR a odporúčaní MC...

 

2013

 • obhajoba záverečnej práce v rámci projektu Modernizácia vzdelávania. Vyučujúca obhájila prezentáciu zameranú na obdobie československých dejín v rokoch 1945 – 1989. Prezentácia obsahuje množstvo písomných i obrazových prameňov, ale aj prepojenia na filmové a historické dokumenty. Prezentácia bude slúžiť pri výučbe národných dejín v kvarte, ale aj v septime. 
 • absolvovanie vzdelávania zameraného na čítanie s porozumením. Výsledky vzdelávania učitelia aplikujú na hodinách, kde žiaci pracujú s textom. Pre žiakov prímy bol pripravený test s dôrazom na čítanie s porozumením v digitálnej podobe. Žiaci dosiahli 84 % úspešnosť. Test zaznamenal pozitívny ohlas. Žiaci ocenili najmä množstvo nadobudnutých informácií.
 •  vyučujúca absolvovala seminár zameraný na absolvovanie 2. atestačnej skúšky.
 • absolvovanie aktualizačného vzdelávania Testovanie vo vzdelávaní. Vyučujúci sa dozvedeli ako správne zostavovať a následne vyhodnocovať testy.

2012

 •  Sústredenie + e-learning Multikultúrna výchova. Postupne dochádza k vypracovaniu zadaní a projektov k téme multikulturalizmus. Cieľom školenia je naučiť učiteľov ako pracovať so stereotypmi, predsudkami, uvedomiť si, ako vzniká nevraživosť voči iným ľuďom, pričom nemusí ísť nevyhnutne o príslušníka inej kultúry či národa, ale vôbec o niekoho, kto je „iný“ ako vyžaduje majoritná spoločnosť.
 •  Absolvovanie školenia Finančná gramotnosť.

2011

 •  Ukončenie vzdelávania zameraného na prácu s interaktívnou tabuľou.
 • Školenie v SNG – téma Ernest Zmeták. Oboznámenie sa so životom a  dielom umelca. Prehliadka výstavy sprevádzaná odborným výkladom.

2010

 •  Absolvovanie školenia Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách.
 •  Školenie trénerov detských a mládežníckych tímov zameranej na rozvoj tvorivosti, kreativity a spolupráce.
 •  Absolvovanie semináru pre učiteľov dejepisu s témou SNP a národnooslobodzovací boj proti fašizmu s účasťou svedkov doby.

2009

 • Pozvanie pre učiteľov na výstavu Tá pravá šálka kávy, kde boli okrem výstavy prezentované aktivity, ktoré pripravuje SNM. 
 • SNM Prezentácia výstavy Povstalecké nebo pre učiteľov.
 •  Absolvovanie semináru Tvorba a vydávanie učebníc z občianskej náuky.  
 •  Absolvovanie vzdelávacieho programu pre učiteľov dejepisu Od Prešporka po Bratislavu.

2008

 • Školenie FIT UČITEĽA.
 • Absolvovaný seminár k vyhláške MŠ SR 318/ 2008 metodika tvorby školského vzdelávacieho programu.
 • Absolvovaný seminár Umenie a kultúra.
 • Absolvovanie školenia Nemaj trému z extrému.
 • Absolvovaný seminár Návšteva u Apponyiho.