Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční:

v piatok 2O. apríla 2018 v čase od 15,00 do 18.00 h

a

v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 do 12,00 h

v hlavnej budove školy na Tilgnerovej ulici č. 14, Bratislava.

Dňa 27.2. 2018 bolo schválené VZN č. 1 / 2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. (Viac na stránke www.karlovaves.sk v časti miestne zastupiteľstvo – všeobecne záväzné nariadenia.)

***

Podľa § 19 odd. (2) zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa povinná školská dochádza začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

· občiansky preukaz zákonných zástupcov, resp. splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu

· v prihláške žiadame vyplniť korešpondenčnú adresu oboch zákonných zástupcov, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti 

· rodný list dieťaťa

· v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením doklad o jeho zdravotnom stave.

*

· Pri zápise je potrebné oznámiť predbežný záujem o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova.

*

· Ak o zápis dieťaťa požiada zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je žiadateľ povinný k žiadosti (sš) priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

*

· Informácie o možnom odklade začiatku povinnej školskej dochádzky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase jeho zápisu na škole. Žiadosť o odklad nájdete na stránke školy.

*

· Na zápise bude prítomná školská psychologička.

*

Školský obvod tvoria ulice:

Adámiho, Baníkova, Botanická, Devínska cesta, Donnerova, Fadruszova, Gabčíkova, Hájnická, Hodálova, Hudecova, Janotova, Jurigovo nám., Karloveské rameno, Karloveská ul. párne čísla, Kempelenova, Ladislava Sáru, Líščie údolie / párne čísla 2 - 160/a / nepárme 1 - 115/, Lykovcova, Molecova, Mlynská dolina , Na Riviére, Nábrežie Ľudovíta Kadnára, Nad Dunajom, Nábělkova, Novackého, Pod Rovnicami / párne čísla 2 - 30 /a / nepárne čísla 1 – 59 /, Segnerova, Sumbalova, Svrčia, Tilgnerova

V zmysle zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do inej ako spádovej školy.

PhDr. Alena Turčanová

Riaditeľka Spojenej školy, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: