Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Exkurzia v SMÚ

  Dňa 15.2.2018 sme sa so žiakmi kvarty A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave. Dozvedeli sme sa, čo je metrológia, oboznámili sa s národnými etalónmi - napríklad dĺžky, pH, látkového množstva. Už vieme, na akom princípe funguje meranie alkoholu v krvi a mnohé iné zaujímavosti z chémie. Vedeli ste, že v našej Karlovke máme takúto významnú inštitúciu? Ďakujeme za sprevádzanie a pútavý výklad pracovníkom SMÚ.

  Mgr. Ľ. Palušková, RNDr. H. Vicenová

 • Vtáčie búdky

  Na prezeranie live streamu, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

  Projekt NATUR-Edu

   

  Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

  Obdobie realizácie: 2015 – 2017

   

  Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.

  Aktivity projektu NATUR-Edu boli zamerané na poznávanie, pozorovanie a monitoring výskytu vybraných druhov fauny a flóry, ako aj na vytvorenie alternatívnych úkrytov pre netopiere a vtáky, náhradných biotopov pre rastliny a zavedenie nových informačno-komunikačných technológií a postupov do výučby a výchovy mimo vyučovania. Jednotlivé aktivity boli realizované žiakmi rôznych vekových kategórií - od tým najmladších, ktorí sa prostredníctvom tvorivých aktivít mali možnosť bližšie zoznámiť so životom netopierov, cez starších žiakov prvého stupňa, ktorí absolvovali sériu interaktívnych prednášok zameraných na ochranu fauny a flóry v mestskom prostredí až po žiakov 2. a 3. stupňa, ktorí sa podieľali na výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel, príprave a výsadbe ohrozeného druhu kukučky vencovej, a zapojili sa aj do mapovania drevín v areáli školy. Do dvoch búdok a jedného kŕmidla boli nainštalované kamery, prostredníctvom ktorých je možné sledovať aktivitu vtákov bez toho, aby ich správanie bolo ovplyvnené prítomnosťou človeka. Výsledky mapovania drevín v areáli školy boli využité pri tvorbe informačného panela, inštalovaného na školskom dvore, kde údaje, na ňom uvedené, sú prostredníctvom QR kódov prepojené s doplnkovými informáciami a úlohami pre žiakov. Na posilnenie potravnej ponuky pre vtákov boli v areáli školy vysadené viaceré domáce druhy drevín (drieň, oskoruša a lieska). Učitelia našej školy mali možnosť v rámci vzdelávacej exkurzie a záverečného workshopu, ktoré boli organizované v priebehu realizácie projektu, navštíviť viaceré centrá environmentálnej výchovy v Českej republike aj u nás a načerpať tak nové podnety a inšpiráciu na aktivity využiteľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Celkove možno konštatovať, že projekt NATUR-Edu prehĺbil spoluprácu našich učiteľov s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa bude rozvíjať a pokračovať aj naďalej.

  Žiaci našej školy pri zhotovovaní vtáčích búdok

 • Výsledky skúšobného testu
 • Výsledky skúšobného testu
 • Lyžiarsky – Jasná 2018
 • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii pre školský rok 2018/2019
 • Deň otvorených dverí - I. roč.
 • Projekt "Pohybom ku zdraviu"

  Spojená škola Tilgnerova 14 zrealizovala projekt  „Pohybom ku zdraviu“ (POKUZ) vďaka individuálnej dotácie, ktorú nám poskytol Bratislavský samosprávny kraj vo výške 3000,- EUR. Cieľom projektu bolo zakúpiť náčinie a náradie pre vybudovanie posilňovne v pripravenom priestore pri telocvični Spojenej školy Tilgnerova 14.  Náradie a náčinie bolo zakúpené v súlade s individuálnymi položkami rozpočtu schváleného Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 2999,69 EUR. Zakúpením náradia a náčinia pre posilňovňu boli vytvorené podmienky na realizáciu  špeciálnych cvičení pre žiakov, študentov aj zamestnancov Spojenej školy Tilgnerova 14. Vybudovaním posilňovne boli vytvorené lepšie podmienky na podporu ďalšieho rozvoja športu a aktívneho trávenia voľného času a tým aj podmienky pre zlepšenie celkovej fyzickej kondície, svalovej sily a flexibility žiakov a študentov Spojenej školy.

 • Festival vody

  Dňa 12. 12. 2017 sa v Bratislavskom vodárenskom múzeu uskutočnil siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť, v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí žiakov o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

  Do finále prehliadky projektov žiakov z celého Slovenska sa prebojoval aj náš tím VODUŠKY s projektom „Voda naša každodenná je i voda odpadová“. Dievčatá z tercie A – Nina Boldocká, Veronika Dulayová, Simona Gazdová, Nikola Šašinková, Karin Vašicová v projekte riešili nasledovné úlohy: 1. Ako odpadovú vodu vnímajú žiaci našej školy – čo o nej vedia. 2. Ako sa odvádza odpadová voda z domácností. 3. Ktorými látkami je odpadová voda znečistená. Pri prezentácii odbornej porote naše VODUŠKY preukázali, že sa tejto problematiky veľmi dobre zhostili. Gratulujeme!

 • Slávnostná akadémia

  Dňa 4.12.2017, v predvečer mikulášskych prekvapení, si Tilgnerka pripomenula 25. výročie vzniku osemročného gymnázia.

  Slávnostná akadémia s názvom...A zrodila sa hviezda, bola venovaná študentom, učiteľom, rodičom a pozvaným hosťom. Slávnostný program bol plný spevu, tanca, fotografií, krásnych spomienok a nostalgie.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom!

 • Dejepisná olympiáda

  V pondelok 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo 10. ročníka  Dejepisnej olympiády, v ktorej  si zmerali sily žiaci 2. stupňa v kategóriách F, E, D, C podľa ročníkov. Test pozostával z 3 častí: monotematická časť predpísaná organizátorom, prebraté učivo príslušného ročníka a otázky z regionálnych dejín Karlovej Vsi. Spolu mal test 100 bodov, časovo trval 90 minút. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal minimálne 60 bodov.

  Vyhodnotenie sa sa konalo v stredu 13.12.2017 v jedálni. Ocenené boli prvé  a druhé miesta v každej kategórii. Žiaci získali diplomy a vecné ceny, ako aj postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Gratulujeme!

  VYHODNOTENIE:

  kategória F: 1. miesto Lucia Veselá, prima A   2.miesto Kristína Stohl, prima A

  kategória E: 1. miesto Sebastián Nezník, sekunda A     2.miesto David Horváth, sekunda A

  kategória D: 1. miesto Kristián Spevák, tercia A    2.miesto Peter Velický, tercia B

  kategória C: nemá žiadneho úspešného riešiteľa za 9.ročník a kvartu

   

  PhDr. A. Hlavinková

 • Vianočná zbierka UNICEF 2017

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Témy ako charita, dobrovoľníctvo, empatia a pomoc druhým naši žiaci poznajú z hodín dejepisu, občianskej náuky či etickej výchovy.

  Naši dobrovoľníci počas štyroch dní a to od pondelka 11. decembra do 14. decembra navštívia každú triedu s prosbou o pomoc. Žiaci budú mať možnosť len tak symbolicky prispieť alebo si zakúpiť za 1 euro krásnu vianočnú pohľadnicu. Poďme spolu pomáhať deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách ako Ukrajina, Jemen či Južný Sudán, kde trpia potravinovou a humanitárnou krízou.

              Potešte svojich blízkych peknou vianočnou pohľadnicou a pomôžte tak deťom v núdzi! Lebo všetky deti na svete majú právo prežívať šťastné detstvo!

   

  Ďakujeme!!!

 • Burza pre Slobodu zvierat

  V utorok 5.12. 2017 sme odštartovali burzu handmade vecí pre Slobodu zvierat v rámci projektu Škola priateľská k deťom, ktorá sa rozbehla vskutku skvele! Tilgneráci si mohli kúpiť ručne vyrábané svietniky, ozdoby na stromčeky a rôzne dekorácie. Výťažok z predaja venujú autorky burzy Adelka z primy A a Martina, Alica, Kristína a Viktória z 5.B s pomocou tercie A na potrebné lieky a operácie v útulku. Burza pokračuje do piatku 8.12. a následne budú peniaze odovzdané priamo v Slobode zvierat,

  PhDr. A. Hlavinková

 • BESEDA S D. HEVIEROM!

  Do galérie BESEDA S D. HEVIEROM! boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí na SŠ
 • DOD - 8-roč. gym + 5-roč. biling. gym

  Dňa 7.2.2018 sa na našej škole bude konať DOD pre 8-roč. gym a 5-roč. biling. gym. v čase od 8.00 - 12.00 hod.

 • BESEDA S D. HEVIEROM!

  V stredu 29.11. k nám zavíta na besedu spisovateľ Daniel Hevier, takže všetci priaznivci jeho skvelých  kníh a projektu Chymeros máte jedinečnú možnosť zakúpiť si jeho knihu osobne - cez veľkú prestávku v jedálni školy!

  Viac na https://chymeros.sk/selfie-pre-chymerosa/

 • Informácie výchovnej poradkyne pre rodičov žiakov 5. roč. našej školy
 • Parazity a parazitózy človeka

  Každý jeden ich pozná. Niektorí s nimi žijeme a niektorí sme čo i len na krátku chvíľu boli ich hostiteľmi. O čom je reč?

  O parazitoch. Presne o nich nám vo štvrtok 2. novembra 2017 prišiel porozprávať Doc. RNDr. František Ondriska, PhD, ktorý je medzinárodne uznávanou kapacitou v oblasti parazitológie a mikrobiológie. Je autorom mnohých vedeckých článkov, ale aj učebníc pre študentov, lekárov, laboratórnych diagnostikov...

  Vyučuje na vysokých školách v Bratislave ale aj v Trnave predmety ako mikrobiológa, parazitológia, vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a parazitológii. Zameriava sa na diagnostiku parazitárnych nákaz a vyšetrovacie metódy v parazitológii.

  V prednáške, ktorá trvala dve vyučovacie hodiny sme sa (my žiaci z tried 3.Ab a Ki.B) dozvedeli  priamo z prvej ruky, od odborníka z praxe zaujímavé a miestami až znepokojivé  informácie o známych či menej známych parazitoch a parazitózach. Vypočuli sme si nielen odborné informácie, ale aj rôzne vtipné historky z prostredia parazitológie, sledovali videjká, či zaujímavé autentické fotografie.

  Pán Docent priniesol aj ozajstné 3D ukážky samotných parazitov, tie však boli určené pre žiakov so silnejšou povahou.

  Na konci tejto úžasnej prednášky pán docent Ondriska od nás zožal úprimný potlesk.

  Napísala Lucia Andrisová, 3Ab

 • Lietať je ľahké

  Takýto zaujímavý názov odštartoval v októbri 2017 prednášku charizmatického fyzika, doc. RNDr. P. Valka, PhD. Hoci väčšinou prednáša pre študentov vysokej školy, jeho zaujímavé prednášky si mali možnosť už niekoľkokrát vypočuť aj žiaci našej školy. Zaujímavým spôsobom rozprával o vesmíre, o fyzike, o matematike... Posledná prednáška bola o lietaní a bola celá v angličtine. V jedálni boli žiaci troch tried, sexta A, B, 3Ab, ba dokonca aj kvinty.

  Vychádzala z ríše živočíchov, ktorým sa ešte pre ľuďmi podarilo prekonať zemskú príťažlivosť a letieť. Na základných princípoch fyzikálnych zákonov vysvetlil, ako je možné lietať tak ťažkými strojmi ako sú napríklad lietadlá, pričom úžasným spôsobom prepájal poznatky z biológie, chémie, fyziky aj matematiky.

  Prednáška sa nám veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.