Hlavná stránka O škole Školský e-mail Preukaz ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Prihláška na šk. rok 2018-2019 do 1. roč. ZŠ Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
 • Zápis detí do prvého ročníka základnej školy 2018-2019

  Vážení rodičia,

  zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční:

  v piatok 2O. apríla 2018 v čase od 15,00 do 18.00 h

  a

  v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8,00 do 12,00 h

  v hlavnej budove školy na Tilgnerovej ulici č. 14, Bratislava.

  Dňa 27.2. 2018 bolo schválené VZN č. 1 / 2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. (Viac na stránke www.karlovaves.sk v časti miestne zastupiteľstvo – všeobecne záväzné nariadenia.)

  ***

  Podľa § 19 odd. (2) zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa povinná školská dochádza začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  · občiansky preukaz zákonných zástupcov, resp. splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu

  · k zápisu je potrebné priniesť vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami

  · v prihláške žiadame vyplniť korešpondenčnú adresu oboch zákonných zástupcov, aj keď nežijú v spoločnej   domácnosti

  · rodný list dieťaťa

  · v prípade dieťaťa so zdravotným znevýhodnením doklad o jeho zdravotnom stave.

  *

  · Pri zápise je potrebné oznámiť predbežný záujem o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova.

  *

  · Ak o zápis dieťaťa požiada zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je žiadateľ povinný k žiadosti (sš) priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

  *

  · Informácie o možnom odklade začiatku povinnej školskej dochádzky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase jeho zápisu na škole. Žiadosť o odklad nájdete na stránke školy.

  *

  · Na zápise bude prítomná školská psychologička.

  *

  Školský obvod tvoria ulice:

  Adámiho, Baníkova, Botanická, Devínska cesta, Donnerova, Fadruszova, Gabčíkova, Hájnická, Hodálova, Hudecova, Janotova, Jurigovo nám., Karloveské rameno, Karloveská ul. párne čísla, Kempelenova, Ladislava Sáru, Líščie údolie / párne čísla 2 - 160/a / nepárme 1 - 115/, Lykovcova, Molecova, Mlynská dolina , Na Riviére, Nábrežie Ľudovíta Kadnára, Nad Dunajom, Nábělkova, Novackého, Pod Rovnicami / párne čísla 2 - 30 /a / nepárne čísla 1 – 59 /, Segnerova, Sumbalova, Svrčia, Tilgnerova

  V zmysle zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do inej ako spádovej školy.

  PhDr. Alena Turčanová

  Riaditeľka Spojenej školy, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

 • Deň otvorených dverí - I. roč.
 • Zmena termínu prijímacieho konania do prvého ročníka bilingválneho gymnázia

  Vážení rodičia, záujemcovia o štúdium na bilingválnom Gymnáziu

  • Oznamujeme Vám, že termín prijímacieho konania do prvého ročníka bilingválneho gymnázia pre školský rok 2018/2019 presúvame na štvrtok 5. apríla 2018.
  • K rozhodnutiu sme pristúpili v zmysle § 66 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. pretože v rovnakom termíne, t.j. 26. marca 2018 boli vypísané prijímacie skúšky na dvoch gymnáziách štvrtého bratislavského obvodu.
  • Všetkých uchádzačom o štúdium na Tilgnerke prajeme veľa šťastia.
 • 2%
 • Aneta Abrahámová

  Dobrá správa o našej bývalej študentke - Anete Abrahámovej:

   

  Vážená paní ředitelko, dovoluji si Vám poslat zprávu o vaši bývalé studentce Anete Abrahamove, kterou jste i Vy učila. Aneta studuje v posledním ročníku na univerzitě v Indianapolis v USA, kterou úspěšně reprezentuje i v golfu. Její zařazeni mezi top 100 studentů univerzity je i zásluhou získaných znalostí na Vašem gymnáziu.
  S pozdravem V. Abrahamová

  http://www.iupuijags.com/news/2018/2/27/GEN_02272018_top-100-2018aspx.aspx

 • Dobré správy z Hviezdoslavovho Kubína.:-)

  1. miesto a postup do krajského kola...

  27.2. sa konalo vo V-klube okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy IV. kategórie, Hviezdolsavov Kubín.

  Nina Olešová zo Sexty A, ktorá nás reprezentovala, získala 1. miesto v prednese prózy. Zároveň postúpila do krajského kola súťaže.

  Taktiež Michal Hrušovský, žiak Sexty B, ktorý súťažil za dramatický krúžok, ktorý navštevuje, sa umiestnil na 2. mieste v prednese poézie.

  Aj takýchto šikovných študentov a recitátorov má naša Tilgnerka!

  Blahoželáme a ďakujeme.

  Ninke držíme palce!

 • Bedminton

  Dňa 27.2. naši žiaci David Butaš (Kv.A) a Evan Jankovych (9.B) po vynikajúcich výkonoch zvíťazili na krajskom kole v bedmintone a postúpili tak na školské majstrovstvá Slovenska. Gratulujeme a držíme palce!

 • Grand Prix

  Štvorica našich žiakov – Zuzana Mačicová, Martin Miadok, Adam Grečner zo septimy A a Lucia Oravcová, IV. A biligválna sa zúčastnila na strojárskej olympiáde Grand Prix, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty STU v Bratislave. Ich vedomosti z fyziky, angličtiny, ale aj tímový duch boli tak skvelé, že sa prepracovali na 1. miesto v celoslovenskej súťaži v okruhu Silverstone! Gratulujeme!

 • Podmienky a kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka päťročného denného štúdia v bilingválnej slovensko-anglickej sekcii pre školský rok 2018/2019
 • Výsledky testovania piatakov

  Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2017/2018

 • Exkurzia v SMÚ

  Dňa 15.2.2018 sme sa so žiakmi kvarty A zúčastnili na exkurzii v Slovenskom metrologickom ústave na Karloveskej 63 v Bratislave. Dozvedeli sme sa, čo je metrológia, oboznámili sa s národnými etalónmi - napríklad dĺžky, pH, látkového množstva. Už vieme, na akom princípe funguje meranie alkoholu v krvi a mnohé iné zaujímavosti z chémie. Vedeli ste, že v našej Karlovke máme takúto významnú inštitúciu? Ďakujeme za sprevádzanie a pútavý výklad pracovníkom SMÚ.

  Mgr. Ľ. Palušková, RNDr. H. Vicenová

 • Vtáčie búdky

  Na prezeranie live streamu, kliknite na nižšie uvedený odkaz:

  Projekt NATUR-Edu

   

  Realizátor projektu: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (projekt KEGA č. 070UK-4/2015)

  Obdobie realizácie: 2015 – 2017

   

  Naša škola sa aktívne zapojila do aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu NATUR-Edu. Tento projekt bol zameraný na využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní a zároveň vytvoril podmienky pre zvýšenie biodiverzity a podporu prežitia chránených a ohrozených druhov bioty v urbánnom prostredí. V súvislosti s úbytkom starých stromov hľadajú mnohé chránené druhy netopierov a vtákov alternatívne úkryty. V mestách najčastejšie vyhľadávajú štrbiny v panelových domoch alebo podkrovných priestoroch budov, kde nachádzajú priaznivé podmienky pre život. Keďže väčšia časť populácie druhov je závislá na takýchto úkrytoch, ich zánik môže vážne ohroziť ich populácie.

  Aktivity projektu NATUR-Edu boli zamerané na poznávanie, pozorovanie a monitoring výskytu vybraných druhov fauny a flóry, ako aj na vytvorenie alternatívnych úkrytov pre netopiere a vtáky, náhradných biotopov pre rastliny a zavedenie nových informačno-komunikačných technológií a postupov do výučby a výchovy mimo vyučovania. Jednotlivé aktivity boli realizované žiakmi rôznych vekových kategórií - od tým najmladších, ktorí sa prostredníctvom tvorivých aktivít mali možnosť bližšie zoznámiť so životom netopierov, cez starších žiakov prvého stupňa, ktorí absolvovali sériu interaktívnych prednášok zameraných na ochranu fauny a flóry v mestskom prostredí až po žiakov 2. a 3. stupňa, ktorí sa podieľali na výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel, príprave a výsadbe ohrozeného druhu kukučky vencovej, a zapojili sa aj do mapovania drevín v areáli školy. Do dvoch búdok a jedného kŕmidla boli nainštalované kamery, prostredníctvom ktorých je možné sledovať aktivitu vtákov bez toho, aby ich správanie bolo ovplyvnené prítomnosťou človeka. Výsledky mapovania drevín v areáli školy boli využité pri tvorbe informačného panela, inštalovaného na školskom dvore, kde údaje, na ňom uvedené, sú prostredníctvom QR kódov prepojené s doplnkovými informáciami a úlohami pre žiakov. Na posilnenie potravnej ponuky pre vtákov boli v areáli školy vysadené viaceré domáce druhy drevín (drieň, oskoruša a lieska). Učitelia našej školy mali možnosť v rámci vzdelávacej exkurzie a záverečného workshopu, ktoré boli organizované v priebehu realizácie projektu, navštíviť viaceré centrá environmentálnej výchovy v Českej republike aj u nás a načerpať tak nové podnety a inšpiráciu na aktivity využiteľné v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Celkove možno konštatovať, že projekt NATUR-Edu prehĺbil spoluprácu našich učiteľov s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa bude rozvíjať a pokračovať aj naďalej.

  Žiaci našej školy pri zhotovovaní vtáčích búdok

 • Výsledky skúšobného testu
 • Výsledky skúšobného testu
 • Lyžiarsky – Jasná 2018
 • Projekt "Pohybom ku zdraviu"

  Spojená škola Tilgnerova 14 zrealizovala projekt  „Pohybom ku zdraviu“ (POKUZ) vďaka individuálnej dotácie, ktorú nám poskytol Bratislavský samosprávny kraj vo výške 3000,- EUR. Cieľom projektu bolo zakúpiť náčinie a náradie pre vybudovanie posilňovne v pripravenom priestore pri telocvični Spojenej školy Tilgnerova 14.  Náradie a náčinie bolo zakúpené v súlade s individuálnymi položkami rozpočtu schváleného Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 2999,69 EUR. Zakúpením náradia a náčinia pre posilňovňu boli vytvorené podmienky na realizáciu  špeciálnych cvičení pre žiakov, študentov aj zamestnancov Spojenej školy Tilgnerova 14. Vybudovaním posilňovne boli vytvorené lepšie podmienky na podporu ďalšieho rozvoja športu a aktívneho trávenia voľného času a tým aj podmienky pre zlepšenie celkovej fyzickej kondície, svalovej sily a flexibility žiakov a študentov Spojenej školy.

 • Festival vody

  Dňa 12. 12. 2017 sa v Bratislavskom vodárenskom múzeu uskutočnil siedmy ročník Festivalu vody, ktorý zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť, v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je VODA. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí žiakov o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

  Do finále prehliadky projektov žiakov z celého Slovenska sa prebojoval aj náš tím VODUŠKY s projektom „Voda naša každodenná je i voda odpadová“. Dievčatá z tercie A – Nina Boldocká, Veronika Dulayová, Simona Gazdová, Nikola Šašinková, Karin Vašicová v projekte riešili nasledovné úlohy: 1. Ako odpadovú vodu vnímajú žiaci našej školy – čo o nej vedia. 2. Ako sa odvádza odpadová voda z domácností. 3. Ktorými látkami je odpadová voda znečistená. Pri prezentácii odbornej porote naše VODUŠKY preukázali, že sa tejto problematiky veľmi dobre zhostili. Gratulujeme!

 • Slávnostná akadémia

  Dňa 4.12.2017, v predvečer mikulášskych prekvapení, si Tilgnerka pripomenula 25. výročie vzniku osemročného gymnázia.

  Slávnostná akadémia s názvom...A zrodila sa hviezda, bola venovaná študentom, učiteľom, rodičom a pozvaným hosťom. Slávnostný program bol plný spevu, tanca, fotografií, krásnych spomienok a nostalgie.

  Ďakujeme všetkým účinkujúcim žiakom!

 • Dejepisná olympiáda

  V pondelok 11. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo 10. ročníka  Dejepisnej olympiády, v ktorej  si zmerali sily žiaci 2. stupňa v kategóriách F, E, D, C podľa ročníkov. Test pozostával z 3 častí: monotematická časť predpísaná organizátorom, prebraté učivo príslušného ročníka a otázky z regionálnych dejín Karlovej Vsi. Spolu mal test 100 bodov, časovo trval 90 minút. Úspešným riešiteľom bol každý žiak, ktorý získal minimálne 60 bodov.

  Vyhodnotenie sa sa konalo v stredu 13.12.2017 v jedálni. Ocenené boli prvé  a druhé miesta v každej kategórii. Žiaci získali diplomy a vecné ceny, ako aj postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Gratulujeme!

  VYHODNOTENIE:

  kategória F: 1. miesto Lucia Veselá, prima A   2.miesto Kristína Stohl, prima A

  kategória E: 1. miesto Sebastián Nezník, sekunda A     2.miesto David Horváth, sekunda A

  kategória D: 1. miesto Kristián Spevák, tercia A    2.miesto Peter Velický, tercia B

  kategória C: nemá žiadneho úspešného riešiteľa za 9.ročník a kvartu

   

  PhDr. A. Hlavinková

 • Vianočná zbierka UNICEF 2017

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky UNICEF 2017. Témy ako charita, dobrovoľníctvo, empatia a pomoc druhým naši žiaci poznajú z hodín dejepisu, občianskej náuky či etickej výchovy.

  Naši dobrovoľníci počas štyroch dní a to od pondelka 11. decembra do 14. decembra navštívia každú triedu s prosbou o pomoc. Žiaci budú mať možnosť len tak symbolicky prispieť alebo si zakúpiť za 1 euro krásnu vianočnú pohľadnicu. Poďme spolu pomáhať deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách ako Ukrajina, Jemen či Južný Sudán, kde trpia potravinovou a humanitárnou krízou.

              Potešte svojich blízkych peknou vianočnou pohľadnicou a pomôžte tak deťom v núdzi! Lebo všetky deti na svete majú právo prežívať šťastné detstvo!

   

  Ďakujeme!!!