Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
História školy Vnútorný poriadok školy Pravidlá vstupu do budovy školy Správa 2016/2017 ZRPŠ Poďakovanie Slovenskej sporiteľni Školský psychológ

ZRPŠ

ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE TILGNEROVA 14,

841 05 BRATISLAVA

ičo 0030842590

 

            Združenie rodičov bolo zaregistrované v zmysle platného zákona dňa 29.1.1992 na dobu neurčitú. Je to nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie. Jeho činnosť sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci.


Poslaním Združenia rodičov je spolupracovať s učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Zhromažďuje a rieši názory, námety, pripomienky a požiadavky rodičov, ktoré sa týkajú vzdelávania a výchovy žiakov v škole. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, zástupcami, učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi školy, Radou školy, Žiackou radou i s orgánmi miestneho zastupiteľstva, štátnej správy a ústrednými orgánmi štátnej správy.


Zameriava sa predovšetkým na tieto otázky:


*Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

*Podporuje záujmovú, kultúrnu  a športovú činnosť žiakov.

*Spolupracuje s vedením školy pri zabezpečení materiálno-technického zázemia školy.

*Spolupracuje pri propagácii školy doma i v zahraničí.

*Podporuje tie aktuálne oblasti činnosti školy, ktoré pomáhajú rozvoju školy v prospech jej žiakov.


Triedne združenie rodičov predstavuje hlavný článok organizačnej štruktúry Združenia rodičov.  Triedny výbor (spravidla trojčlenný) si volia rodičia najneskôr do 30.septembra. Predseda výboru riadi schôdze triedneho združenia rodičov a zastupuje rodičov na stretnutiach Rodičovskej rady.


Najvyšším orgánom Združenia rodičov je Rodičovská rada. Tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli demokratickým spôsobom zvolení na triednych schôdzkach rodičov. Na zasadnutiach Rodičovskej rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem. Funkčné obdobie Rodičovskej rady je na jeden školský rok a začína sa najneskôr 30. septembra. Rodičovská rada volí výkonný výbor (má maximálne 5 členov): predsedu, podpredsedu, hospodára a členov. Predseda Rodičovskej rady riadi celkovú činnosť Združenia rodičov školy.


Právo revízie a kontroly činnosti Rodičovskej rady (vrátane hospodárenia) má kedykoľvek každý člen Rodičovskej rady i každý rodič, pokiaľ je členom Združenia rodičov. Revízna komisia predkladá Rodičovskej rade každoročne (najneskôr do konca novembra) odpočet hospodárenia. Príjmy Združenia rodičov tvoria členské príspevky, dary, výnosy z akcií, ktoré združenie organizuje. Výkonný výbor hospodári z finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.


Pravidelne sú to tieto položky:


·         Privítanie žiakov prvých ročníkov

·        Školy v prírode – zúčastňujú sa ich druháci, štvrtáci, šiestaci a sekundáni

·        Lyžiarsky výcvik – siedmaci, terciáni, kvintáni

·        Rozlúčka s absolventami – deviataci, maturanti

·        Mikuláš

·        Olympiády – OAj, ONj, Geogr.O, FO, BiO, ChO, MO, O ľudských práv....

·        Súťaže – ZUČ, Slávik, športové súťaže mieste, okresné, krajské ...

·        Imatrikulácie – prenájom miestnosti

·        Školský klub detí – dopĺňanie hračiek, pomôcok na rôzne aktivity

·        Slovenské i medzinárodné  projekty žiakov a učiteľov

·        Školská knižnica – sústavné dopĺňanie zbierok

·        Informatika - modernizácia

·        Dopĺňanie kabinetných zbierok jednotlivých odborných predmetov

 (odborné materiály pre učiteľov, pomôcky pre žiakov na vyučovanie)

·        Obnova a modernizácia odborných učební

·        Rôzne  - podľa aktuálnej potreby školy


Výkonný výbor Rodičovského združenia každoročne organizuje Reprezentačný ples školy. Tento rok to bol už trinásty ročník. Cieľom tohto spoločenského stretnutia rodičov a učiteľov, najstarších žiakov a bývalých žiakov školy je v príjemnom, kultúrnom a priateľskom prostredí a veselej zábave prehĺbiť vzájomné spoznanie sa, porozumenie si a spoluprácu.


Výťažok z plesu je vždy použitý pre žiakov školy.  Nakúpili sme napríklad  počítače do odborných učební informatiky.


Vzhľadom k tomu, že škola má už štyridsaťročnú históriu je potrebná nielen obnova  budovy, ale aj zariadenia na chodbách a v triedach.  Tohtoročný výťažok zo školského plesu chceme použiť na vybudovanie šatní pre žiakov.  Začali sme s postupným vymieňaním  školského mobiliáru.


Finančný príspevok, ktorý sme získali z 2 % daní bude použitý na nákup školských lavíc a stoličiek.
Bratislava, 9.2.2010

PhDr. Alena Turčanová                                                                Ing. Marika Mackaničová

     riaditeľka školy                                                                          predsedníčka ZR