Hlavná stránka O škole GDPR Školský e-mail ISIC/Euro<26 ELearning Zmluvy, faktúry Verejné obstarávanie 2% dane Kontakt Pracovné ponuky Verzia pre mobily
Navigácia
História školy Vnútorný poriadok školy Pravidlá vstupu do budovy školy Správa 2016/2017 ZRPŠ Poďakovanie Slovenskej sporiteľni Školský psychológ

spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

 

vnútorný poriadok školy

 

Úvod

 

            Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava je z rozhodnutia MŠ SR zaradená do siete od 1. septembra 2007 a  má tieto organizačné zložky:

základná škola, gymnázium, školský klub detí, školská jedáleň, školská kuchyňa.

Každý/-á žiak/-čka Spojenej školy, Tilgnerova 14, Bratislava je žiakom/žiačkou tejto školy dobrovoľne, a preto je povinný-/á dodržiavať vnútorný školský poriadok (a ďalšie vnútorné predpisy v škole), podporovať úsilie pedagógov a ostatných pracovníkov rozvíjať dobré meno a tradíciu školy.

         Škola sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa, Chartu ľudských práv vo vzťahu k žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom školy.

Výchovno-vyučovací proces rešpektuje štátny vzdelávací program, školský vzdelávací  program, časovo-tematické plány, platné zákony, vyhlášky, nariadenia a metodické pokyny stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

I.

 

všeobecné ustanovenia

 

1. Organizácia vyučovacieho dňa

 

a) Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci školy, všetci pedagogickí pracovníci, správni zamestnanci, rodičia žiakov školy a všetci návštevníci školy.

b) Vyučovanie sa začína spravidla o 7.55 (najskôr o 7.05 h)  a končí sa najneskôr o 16.05h.

            0.         hodina:             7.05 –   7.50

            1.         hodina:             7.55 –   8.40

            2.         hodina:             8.50 –   9.35

            3.         hodina:             9.50 – 10.35

            4.         hodina:           10.55 – 11.40

            5.         hodina:           11.50 – 12.35

            6.         hodina:           12.45 – 13.30

            7.         hodina:           13.40 – 14.25

            8.         hodina:           14.30 - 15.15

            9.         hodina:          15.20 – 16.05

 

c) Budova školy je otvorená v pracovných dňoch  od 6.30 h do 18.00 h. Po 16.05 h je vstup do budovy školy dovolený len v sprievode zamestnanca školy.

Prevádzka školského klubu detí (ŠKD) je dopoludnia od 6.30 do 7.30 h. a popoludní od 11.40 h do 18.00 h.

Zákonní zástupcovia (resp. poverené osoby), ktorí prichádzajú vyzdvihnúť deti zo ŠKD sa preukážu na vrátnici kartičkou (meno a priezvisko dieťaťa, trieda a pečiatky školy) prípadne OP. Pracovník/-čka na vrátnici domácim telefónom oznámi príslušnej vychovávateľke, vychovávateľovi, že môže poslať dieťa domov.

Podrobnejšie pravidlá nájdete v Školskom poriadku ŠKD.

d) Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok je pri vchode a na chodbách pedagogický dozor podľa harmonogramu.

e) Vyučovací proces je organizovaný v kmeňových a odborných učebniach, v telovýchovných a iných priestoroch školy i v okolí školy.

f) Každá trieda má pridelené šatňové skrine, za ktoré sú žiaci/žiačky počas celého školského roka zodpovední/-é .

Žiačky a žiaci 2. stupňa ZŠ, 8Gy a 5Gy sú osobne zodpovední za osobnú skrinku, ktorú majú v triede. Skrinka slúži na odkladanie osobných vecí, učebníc a pomôcok. Kľúč od skrinky odovzdajú na konci školského roka triednej učiteľke/triednemu učiteľovi.

g) Ak majú žiaci/žiačky počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa vo vestibuloch školy. So súhlasom triednej/ho učiteľky/-ľa a rodičov  sa môžu zdržiavať mimo priestorov školy.

h) Počas prestávok si žiaci/žiačky môžu v školskom bufete kúpiť občerstvenie. Ku koncu prestávky (5 minút pred zvonením) sa všetci disciplinovane presunú k učebni určenej v rozvrhu hodín.

Ak zostávajú v kmeňovej triede pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

Ak je žiak/žiačka  v školskom bufete počas vyučovacej hodiny (bez súhlasu vyučujúceho) čas jeho neprítomnosti na vyučovacej hodine sa zaráta do neospravedlnenej absencie.

i) Cez veľkú prestávku sa žiaci/žiačky, podľa pokynov dozor konajúceho vyučujúceho, zdržiavajú na chodbách školy, na školskom dvore, resp. zostávajú v triedach.

j) Úradné záležitosti (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu žiaci/žiačky i rodičia vybavovať denne na  sekretariáte riaditeľstva školy v úradných hodinách od 8.00 h do 15.30 h.

Obedná prestávka je od 12.00 do 12.35 h.  

k) Informácie o prospechu a správaní  žiaka/žiačky podáva rodičom/zákonným zástupcom triedny/a učiteľ-/ka alebo vyučujúci daného predmetu na schôdzkach rodičovského združenia, na konzultačných stretnutiach alebo v čase konzultačných hodín učiteľov.

Mimo tohto času sú  rodičia/zákonní zástupcovia povinní sa s vyučujúcim dopredu dohodnúť na stretnutí tak, aby nebolo narušené vyučovanie. Pri vstupe do budovy sa ohlásia na vrátnici a zapíšu do zošita návštev.

l) Žiaci/žiačky školy sa počas celého pobytu na vyučovaní i mimo vyučovania v škole i mimo nej, na školských a mimoškolských akciách správajú  k učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám a k všetkým pracovníkom školy  ú c t i v o  v duchu zásad humanizmu a tolerancie.

m) Žiačky a žiaci, ktorí využívajú služby Školskej knižnice sú povinní rešpektovať Knižničný a výpožičný poriadok.   

Finančné úhrady v školskej knižnici:

*Preukaz používateľa školskej knižnice: 0,50 €              

*Pokuta pri strate preukazu: 1,00 €

*Pokuta pri nedodržaní výpožičnej lehoty: 0,20 € za každý týždeň od uplynutia výpožičnej lehoty.       

*Riaditeľská upomienka – úhrada poštovného.

 

 

2. práva a povinnosti žiakov

 

Každý žiak/žiačka  má právo:

 

1) Na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, pri školských akciách aj mimo vyučovania.

2) Na dodržanie základných psycho - hygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania ako celku).

3) Na kvalitnú výučbu a jemu/jej zrozumiteľný výklad učiva  každom povinnom a voliteľnom predmete.

4) Na objektívne hodnotenie  a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej alebo písomnej skúške.

5) Dozvedieť sa stupeň klasifikácie z každého predmetu a konci každého klasifikačného obdobia.

6) Vidieť opravenú prácu s analýzou chýb  písomných a grafických prácach.

7) Na dodržiavanie klasifikačného poriadku zo strany pedagógov.

8) Požiadať, v zmysle predpisov,  o komisionálne preskúšanie alebo o opravnú skúšku. (V prípade neplnoletosti žiaka/žiačky toto právo napĺňajú jeho zákonní zástupcovia).

9) Vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúknutých možností, prípadne iniciovať zriadenie ďalších predmetov. Musí však rešpektovať ekonomické možnosti školy  počet prihlásených žiakov/žiačok.

10) Na reprezentáciu školy v SOČ, v predmetových olympiádach, v športových a iných súťažiach.

11) Na 1 deň študijného voľna pri účasti v krajskom kole SOČ, predmetových olympiádach a celoslovenských súťažiach.

12) Byť ospravedlnený/-á na ďalší deň po účasti na mimoškolskej olympiáde/súťaži od ústnej, písomnej skúšky a od domácej úlohy.

13) Na komunikáciu s vyučujúcimi a všetkými pracovníkmi školy v duchu zásad humanity a tolerancie.

14) Na ohľaduplné, taktné, tolerantné a priateľské správanie zo strany spolužiakov a spolužiačok.

15) S l u š n e (bez ironického, výsmešného podtónu) vyjadriť svoj názor, pripomienku na čokoľvek a k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.

16) Byť zvolený/-á do triednej samosprávy, Žiackej školskej rady a pôsobiť v nich v zmysle platných ustanovení daného orgánu.

17) Prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov/žiačok sa spolupodieľať na činnosti, Žiackej školskej rady a predkladať pripomienky, návrhy, podnety, opatrenia, ktoré skvalitnia školský život všetkým.

18) Sedieť v lavici so spolužiakom/spolužiačkou podľa vzájomnej dohody, pokiaľ svojím správaní neruší vyučovanie.

 

Povinnosťou žiakov a žiačok je:

 

1) Neobmedzovať svojím konaním a správaním práva všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v škole a mimo nej.

2) Prichádzať na vyučovanie včas a riadne pripravení.

Podľa určeného rozvrhu sa zúčastňovať vyučovania všetkých povinných a voliteľných predmetov, ktoré nie je možné počas školského roka meniť.

3) V triedach a vo všetkých priestoroch školy zachovávať čistotu a poriadok.

Topánky a zvršky si odložiť do triede pridelených šatňových skriniek.

4) Pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripraviť pomôcky potrebné na príslušný predmet, prípadne sa prezliecť do pracovného alebo športového úboru. Do telocvične je žiakom a žiačkam povolený vstup len v čistej, zdravotne nezávadnej športovej obuvi, ktorú používajú iba na cvičenie.

5) Napísať všetky predpísané písomné práce z jednotlivých predmetov.

6) Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení.

7) Chrániť pred poškodením majetok školy a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.

8) Konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb, ktoré sa participujú na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v škole i mimo nej.

9) Dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom školskom poriadku.

 

 

Žiakom/žiačkam nie je dovolené (viď výchovné opatrenia):

 

1) Vstupovať do budovy školy v korčuliach, v teniskách s kolieskami, s kolobežkou, bicyklom a skejbordom.

2) Fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať drogy a iné omamné látky počas vyučovania, voľných hodín a na  akciách organizovaných školou.

Ak je  odôvodnené podozrenie z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka/žiačky, riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec oznámi túto skutočnosť zákonným zástupcom žiaka. V prípade ohrozenia zdravia a života žiaka/žiačky, bude privolaná rýchla zdravotnícka pomoc. Ak žiak/žiačka svojím správaním a agresivitou ohrozuje svoju bezpečnosť a zdravie i bezpečnosť ostatných žiakov a účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, riaditeľka školy alebo ňou poverená zástupkyňa/pedagóg privolá políciu.

Ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, je vedenie školy povinné postupovať v zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ohlásiť danú skutočnosť obci .

3) Prinášať / prechovávať / predávať / ponúkať na požitie, distribúciu: alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.

4) Prinášať / prechovávať / ponúkať / predávať v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou veci ohrozujúce život: akékoľvek zbrane, najmä nože a strelné zbrane vrátane atráp (plastová pištoľ), pyrotechnické výrobky, akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví.

5) Prinášať / prechovávať / ponúkať / predávať  veci, ktoré ohrozujú duševné zdravie žiakov a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov na vyučovaní.

6) Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budov školy.

7) Používať počas vyučovania mobilný telefón a iné technické zariadenia, ktoré narušujú vyučovanie a ohrozujú súkromie spolužiačok, spolužiakov, učiteliek, učiteľov, vychovávateliek a vychovávateľov.

8) Žiakom/žiačkam sa prísne zakazuje slovné (vulgárne vyjadrovanie sa), psychické, fyzické a elektronické šikanovanie a  akékoľvek narušovanie súkromia spolužiakov a spolužiakov.

Elektornické / kybernetické šikanovanie je úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom IKT či už zo strany jednotlivca alebo skupiny. Napríklad:

 • Posielanie hanlivých a urážlivých správ (SMS, MMS, internet)
 • Ponižovanie, zastrašovanie, ohrozovanie, vysmievanie, vydieranie, obťažovanie, vulgárne nadávanie prostredníctvom IKT
 • Zneužívanie identity inej osoby / osôb
 • Uverejňovanie kompromitujúcich informácií a fotografií
 • Hlasovanie na internete v neprospech iného/iných
 • Kradnutie hesla / hesiel
 • Rozposielanie urážlivých a obťažujúcich správ pod menom inej osoby/osôb
 • Rozposielanie zosmiešňujúcich fotografií, obrázkov a nahrávok
 • Vytváranie webových stránok a blogov s cieľom niekoho ohovoriť.

 

Podľa závažnosti priestupku môže byť hneď znížená známka zo správania na druhý, tretí alebo štvrtý stupeň, čo zároveň znamená návrh na vylúčenie zo školy. Trestné oznámenie podávajú zákonní zástupcovia.

9) Znečisťovať steny, poškodzovať a ničiť zariadenie učební a ostatných priestorov školy.

Všetky úmyselne spôsobené škody je žiak/-čka (zákonní zástupcovia) povinný/-á nahradiť. Napríklad: Ak žiak/-čka úmyselne znečistí steny (v triede, na chodbách a iných priestoroch školy) je povinný-/á uhradiť náklady na vymaľovanie. Ak je poškodená (popísaná) lavica/stolička/osobná skrinka, ktorú žiak/-čka používa musí zákonný zástupca zabezpečiť opravu, prípadne uhradiť finančné náklady spojené s opravou či zakúpením nového školského nábytku.

 

II.

 

Zásady správania

 

1. Oslovenia a pozdravy

chápeme ako  prejav vzájomnej úcty medzi ľuďmi, ako príjemný spôsob začatia či ukončenia komunikácie.

 

a) Žiaci/žiačky oslovujú pedagogických i nepedagogických pracovníkov na škole pani učiteľka/profesorka, pán učiteľ/profesor, pani riaditeľka, zástupkyňa, pán školník, pani upratovačka a podobne.

b) Žiaci/žiačky zdravia pozdravom: “Dobré ráno“, „Dobrý deň“, „Do videnia“, „Dobrý večer“.

c) Žiaci/žiačky zdravia všetkých zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

d) Žiaci/žiačky zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že vstanú.  Sadnú si na pokyn vyučujúceho.

e) Žiaci/žiačky sa vzájomne zdravia a oslovujú tak, aby prejavili spolužiakovi/spolužiačke úctu a priateľskosť.

 

2. Príchod do školy

a) Žiaci/žiačky prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Škola sa zatvára o 7.50 h.  Žiačky a žiaci, ktorí prišli neskoro sa preukážu vrátnikovi žiackym preukazom, ISIC kartou alebo OP a zapíšu sa do zošita neskorých príchodov. Neospravedlnený neskorý príchod bude zapísaný do triednej knihy.

b) Ak sa žiakom začína vyučovanie (podľa rozvrhu) druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu,  zdržiavajú sa vo vestibuloch školy. Správajú sa tak, aby nerušili priebeh vyučovania.

c) Žiaci a žiačky si pred vstupom do školy očistia obuv. Všetci sa prezúvajú do pevnej, bezpečnej a čistej obuvi s bledou podrážkou. Na prezutie nemôže slúžiť  športová obuv používaná na hodinách telesnej výchovy.

d) Žiaci a žiačky majú kľúče od šatňových skriniek vo vlastnej úschove. Za uzamknutie šatňovej skrinky zodpovedajú žiaci a žiačky , ktorým je skrinka pridelená. V skrinke si  žiaci nechávajú  iba vrchné oblečenie a obuv.

e) Každý-/á žiak/žiačka zodpovedajú za svoju osobnú skrinku, od ktorej im triedna učiteľka/triedny učiteľ pridelia kľúčik. Poškodenie skrinky (dverí, zámku) hradí rodič/zákonní zástupcovia žiaka/žiačky.

 

3. Správanie na vyučovaní

a) Žiačky/žiaci prichádzajú na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravení, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich potrebujú  na vyučovanie. Veci potrebné na hodine majú pripravené na lavici. Žiačky/ žiaci  sú povinní zaobstarať si  všetky pomôcky potrebné k vyučovaniu.

Jedlo a pitie si počas vyučovacej hodiny môžu vyložiť na lavicu iba so súhlasom vyučujúceho/vyučujúcej.

Pred vyučovaním TV sa žiaci/žiačky  preoblečú  do telocvičného úboru.

b) Žiaci/žiačky nosia do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebujú na vyučovanie. Nenosia do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a predmety, ktoré by narúšali pozornosť  spolužiakov, ohrozovali ich duševné i fyzické zdravie. Za ich odcudzenie a stratu škola nezodpovedá.

c) Mobilný telefón žiak/žiačka nosí pri sebe. Pri jeho odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. Počas vyučovania, vrátane prestávok sú telefóny vypnuté.

 

Ak žiak/žiačka v rozpore s týmto pravidlom používa mobilný telefón, učiteľ/ka mu ho zoberie a uloží na sekretariáte školy. Žiak/žiačka dostane záznam do klasifikačného hárku o porušení disciplíny. Žiak/žiačka si vyzdvihne a podpisom potvrdí prebratie telefónu po skončení vyučovania na sekretariáte školy. V prípade, že žiak/žiačka poruší zákaz opätovne, bude telefón vydaný iba zákonnému zástupcovi žiak/žiačky. Rovnaké pravidlo platí aj o používaní ďalších prístrojov pre zvukový a obrazový záznam. Napríklad: MP3, prehrávače, fotoaparáty a podobne.

Mobil (a ostatné elektronické zariadenia) môže žiak/žiačka použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúcich, triedneho/-nej učiteľa/-ky alebo riaditeľky školy, alebo ňou povereného zástupcu/zástupkyne.

 • Hrať hry (telefón, IPad, tablet, PC) počas vyučovania, cez prestávky i v ŠKD je    z a k á z a n é.

 

d) Na vyučovaní, cez prestávky aj v odborných učebniach žiak/žiačka dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. Akýkoľvek úraz hlási  žiak/žiačka  okamžite vyučujúcemu na danej hodine, triednej učiteľke/triednemu učiteľovi, vychovávateľke, dozor konajúcemu učiteľovi/učiteľke, prípadne na vedení školy. O úraze sa spíše zápis do knihy úrazov.

e) Žiaci/žiačky sa počas vyučovania správajú disciplinovane, sústredene sledujú prácu na hodine, aktívne sa do nej zapájajú. Plnia si svoje povinnosti tak, aby nevyrušovali svojich spolužiakov a nepomáhali im nedovoleným spôsobom.

f) Ak sa žiak/žiačka na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod prečo sa tak stalo. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať. Ospravedlnenie sa prijíma, ak je žiak/žiačka prvý krát v škole po ospravedlnenej neprítomnosti. Viacnásobné, opakované ospravedlnenie žiaka/žiačky nemusí vyučujúca/-i akceptovať.

g) Žiak/žiačka môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto iba so súhlasom vyučujúceho.

h) Pred opustením triedy, v ktorej prebiehala vyučovacia hodiny, každý žiak/žiačka poupratuje okolie lavice, pri ktorej sedel/a. Odpadky z lavice i svojho okolia odhodia do odpadkového koša. Ak sa v triede už nevyučuje vyložia stoličky na lavice.

ch) V školskej jedálni (ŠJ) sa žiaci zdržiavajú spravidla v čase podávania stravy. Správajú sa kultúrne, dodržiavajú stravovací poriadok  a vždy sa riadia pokynmi pedagogických pracovníkov a iných dospelých osôb, ktoré sú poverené dozorom. Počas vyučovania sú žiaci v ŠJ iba v sprievode vychovávateľa/vychovávateľky, učiteľky, učiteľa alebo iného dospelého povereného dozorom.

 

4. Správanie cez prestávky

a) V čase malých prestávok zostávajú  žiaci/žiačky spravidla v triede alebo vo vestibuloch. Pripravia si pomôcky na vyučovaciu hodinu, prípadne sa nadesiatujú. Správajú sa tak, aby umožnili svojim spolužiakom si oddýchnuť a nerušene sa pripraviť na ďalšiu hodinu.

V prípade priaznivého počasia, cez veľkú prestávku, sa  žiaci/žiačky  prezujú, oblečú a vychádzajú na školský dvor.

b) Cez prestávky môžu žiaci/žiačky opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s povolením triednej alebo zastupujúcej triednej učiteľky/ učiteľa a s vedomím rodiča.

c) Žiačky a žiaci sú k sebe tolerantní, nevyvolávajú hádky a bitky, neposmievajú sa, nevyjadrujú sa hrubo a vulgárne. Je zakázané behať po škole z dôvodu ohrozenia bezpečnosti žiakov.

d) Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci/žiačky v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci/-a v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovanie, týždenníci oznámia túto skutočnosť na vedení školy.

 

5. Odchod zo školy

a) Žiakom a žiačkam sa zakazuje svojvoľne opustiť budovu školy od 7.50 h do skončenia vyučovania. Budovu môžu opustiť iba v odôvodnených prípadoch, s podpísanou priepustkou od triednej učiteľky/triedneho učiteľa, náhradnej triednej učiteľky/triedneho učiteľa alebo člena vedenia školy, ktorú predložia na vrátnici. Po 5. vyučovacej hodine môže žiak/žiačka, ak majú ešte vyučovanie, opustiť budovu školy iba so súhlasom vyučujúcej/vyučujúceho, triednej učiteľky/triedneho učiteľa.

b) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý/-á  žiak/žiačka uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

c) Na pokyn vyučujúcej/ho žiaci/žiačky opustia triedu. Žiaci/žiačky ročníkov 1.- 8. ZŠ a prímy a kvarty odchádzajú na obed v sprievode vyučujúcej/-ho. Ostatní žiaci/žiačky odchádzajú na obed samostatne. Dodržujú všetky zásady slušného správania. Po ukončení vyučovania/obeda, sa žiaci/žiačky  v šatni preoblečú a opustia školskú budovu.

d) Žiaci/žiačky sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v budove školy.

e) Ak žiak/žiačka zistí stratu osobných vecí nahlási to okamžite triednej učiteľke/triednemu učiteľovi, na sekretariáte školy, vychovávateľke, prípadne kolegom/kolegyniam, ktoré vykonávajú dozor. Ak sa stratené veci nenájdu a ak je žiak/žiačka poistený/-á, zákonný/á zástupca/zástupkyňa vyplní aktuálne tlačivo poisťovne. Tlačivo si treba vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

 

6. Dochádza do školy

a) Žiaci/žiačky prichádzajú do školy na vyučovanie a podujatia organizované školou načas.

b) Vyučovanie a  podujatia školy môže žiak/žiačka vymeškať len pre chorobu, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, alebo reprezentáciu školy.

V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte, doma alebo v zahraničí, mimo prázdnin môže žiak/žiačka iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy.

Žiaci/žiačky vyšších ročníkov gymnázia sa nemôžu počas vyučovania zúčastňovať rôznych kurzov a školení, ktoré nesúvisia so školským vzdelávacím programom. (Napríklad kurz autoškoly)

c) Ak žiak/žiačka vymešká vyučovanie pre vopred známy dôvod vyžiadajú si zákonní zástupcovia písomné povolenie:

  1) Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje vyučujúci/-a daného predmetu.

  2) Uvoľnenie z jedného až troch vyučovacích dní povoľuje triedny/a učiteľ/-ka.

  3) Uvoľnenie z  viacerých dní povoľuje riaditeľka školy na odporúčanie triednej učiteľky/ triedneho učiteľa.

d) Ak sa žiak/žiačka nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu je povinný/á oznámiť do 48 hodín triednemu/-nej učiteľovi/-ke dôvod neúčasti v škole. Neprítomnosť neplnoletého žiaka v škole sú povinní nahlásiť rodičia/zákonní zástupcovia.

 Ak sa tak nestane môže vyučujúci/-a neprítomnosť žiaka/žiačky v škole považovať za neospravedlnenú.

e) Po návrate na vyučovanie predloží žiak/žiačka, v deň nástupu, triednej/mu učiteľke/ovi ospravedlnenie podpísané zákonnými zástupcami. Ak tak neurobí, je to neospravedlnená absencia. V ospravedlnení uvedú rodičia príčiny neprítomnosti aj s príslušným dokladom. (Triedny/a učiteľ/- ka si môže vyžiadať ďalší hodnoverný doklad).

Keď neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak/ žiačka potvrdenie od lekára. Ak sa u žiaka/žiačky  alebo v rodine vyskytne infekčná choroba sú zákonní zástupcovia  p o v i n n í   túto skutočnosť nahlásiť triednej učiteľke/triednemu učiteľovi alebo na riaditeľstve školy.

f) Za neospravedlnené hodiny je žiak/žiačka postihnutý/á výchovnými opatreniami.

Postup pri nahlasovaní neospravedlnených hodín (NH) žiakov:

 • Viac ako 15 NH mesačne nahlási vedenie školy obci, v ktorej má zákonný zástupca trvané bydlisko a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Viac ako 60 NH mesačne nahlási vedenie školy obci, začne sa priestupkové konanie.
 • Viac ako 100 NH mesačne po nahlásení vedením školy obec podá trestné oznámenie na zákonných zástupcov – trestný čin ohrozovanie mravnej výchovy.

 

g) Riaditeľka školy rozhoduje:

* o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

* o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

* o čiastočnom alebo úplnom oslobodení (na návrh lekára) žiaka/žiačky od určitých výkonov na telesnej výchove i od účasti na akciách organizovaných školou,

* o plnení (povinnej) školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky v škole obdobného typu,

* o uložení výchovných opatrení,

* o individuálnom vzdelávaní a vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu,

* o preradení žiaka na základnú školu

* o povolení opakovať ročník (po splnení povinnej školskej dochádzky),

*o povolení vykonať komisionálnu skúšku,

* o prerušení štúdia.

h) Ak žiak/ žiačka, ktorý/á splní povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne na riaditeľstve školy. Ak žiak/žiačka nie je plnoletý/á, urobí tak prostredníctvom zákonných zástupcov.

Ak sa žiak/žiačka, ktorý/á splnil/a povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho/jej účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľka školy písomne vyzve žiaka/žiačku alebo zákonných zástupcov, aby v určenom čase doložili dôvod žiakovej/žiačkinej neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak/žiačka do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho/jej neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal/-a.

 

7. Správanie mimo školy

a) Žiačky/žiaci reprezentujú školu aj mimo vyučovania a v čase prázdnin, a preto zodpovedajú za svoje správanie aj mimo školy. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy sú úctiví a priateľskí.

b) Správanie sa žiakov mimo vyučovania a v čase prázdnin na školskom dvore, pred školskou budovou, v obchodoch, na spoločenských podujatiach, v hromadných dopravných prostriedkoch na uliciach i cestách, vychádza z uvedomelého dodržiavania zásad občianskeho spolunažívania v duchu úcty, tolerancie a spolupatričnosti. Chránia svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov a spoluobčanov.

c) Ak je úradne zistené a škole oznámené požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky žiakmi/žiačkami školy aj mimo vyučovania, škola postupuje podľa školského poriadku. Výchovné opatrenia sú zahrnuté v bodoch 5, 6 a 7 - Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov Spojenej školy Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava, ktoré je súčasťou vnútorného poriadku školy.

 

8. Povinnosti týždenníkov

Týždenníci/týždenníčky sú dvaja/dve a určuje ich triedny/a učiteľ/ka vždy vopred. Ich mená  sú zapísané v triednej knihe vždy v týždni kedy vykonávajú svoje povinnosti.

a) Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny, i po skončení poslednej vyučovacej hodiny, týždenníci/týždenníčky  zabezpečia, aby bola umytá tabuľa, pripravená čistá  špongia a krieda.

b) V prípade neprítomnosti učiteľa na vyučovacej hodine, dlhšie ako 5 minút od začiatku vyučovacej hodiny, hlásia túto skutočnosť na riaditeľstve školy.

c) Pri zapisovaní do triednej knihy zreteľne a bez vyzvania diktujú chýbajúcich žiakov.

d) Pri delení tried, vyučovaní v inej ako kmeňovej triede, prenášajú triednu knihu.

e) Hlásia triednej/mu učiteľke/ovi poškodenie inventára v triede.

f) V rámci ekologického projektu – Zber a recyklácia PET fliaš, žiaci a žiačky vkladajú do oranžových zberných nádob v triede prázdne a pokrčené fľaše. Udržujú túto nádobu v čistote, nehádžu do nej žiaden odpad.  Týždenníci kontrolujú dodržiavanie pokynov. Žiak/žiačka, ktorý/á nádobu znečistia sú povinní ju vyčistiť. Plné zberné nádoby týždenníci pravidelne vyprázdňujú do zberných vriec, ktoré sú umiestnené na chodbách školy.

g) Po skončení vyučovania týždenníci uzatvoria kľučkou všetky okná v učebni, skontrolujú či netečie voda, či sú vyložené všetky stoličky, či vyučujúci/-a vzal/-a triednu knihu do zborovne, zhasnú svetlo. Tieto povinnosti sa týkajú týždenníkov i vtedy, ak má trieda poslednú vyučovaciu hodinu v inej ako v kmeňovej učebni. Týždenníci/týždenníčky odchádzajú z triedy poslední.

h) Plnia i ďalšie úlohy, pokiaľ nie sú v rozpore so školským poriadkom, podľa pokynov triedneho/triednej učiteľa/ky.

 

III.

 

Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov

 

1. Zákonní zástupcovia žiaka/žiačky majú právo:

 

a) Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom.

b) Byť informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

c) Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní dieťaťa.

d) Zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

e) Vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (združenie rodičov, rada školy).

f) Byť prítomní na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

 

2. Zákonní zástupcovia žiaka/žiačky majú povinnosť:

 

a) Vytvoriť žiačke/žiakovi podmienky na prípravu na výchovno-vzdelávací proces a plnenie školských povinností.

b) Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle školského poriadku.

c) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

d) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

e) Nahradiť škodu, ktorú žiak/žiačka úmyselne alebo nedbalým zaobchádzaním spôsobil/-a.

f) Poskytnúť škole tieto údaje:

 

*meno a priezvisko dieťaťa, *dátum, miesto, okres a štát narodenia, *rodné číslo, *pohlavie, *národnosť, *štátne občianstvo, *adresa bydliska a druh pobytu, *adresa bydliska, z ktorého dieťa dochádza do školy, *meno priezvisko rodičov/zákonných zástupcov, *národnosť, *štátne občianstvo, *adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účel komunikácie, *plnú adresu s menom/menami zákonných zástupcov, na ktorú bude zasielaná pošta, *adresa sídla alebo miesta podnikania zákonných zástupcov alebo ich zamestnávateľov.

 

 

Prerokované a schválené na rade školy dňa 15.6.2016

Prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 22.6.2016

Vnútorný školský poriadok s prílohou nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webstránke školy 30. augusta 2016.

 

 

 

spojená škola, tilgnerova 14, 841 05 bratislava

 

Príloha k vnútornému školskému poriadku

 

hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

Spojenej školy tilgnerova 14, 841 05 bratislava

 

            Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov je dodržiavanie pravidiel správania podľa vnútorného školského poriadku počas klasifikačného obdobia.

        Hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov navrhuje triedny učiteľ/ triedna učiteľka po prerokovaní so všetkými pedagogickými pracovníkmi.

           Návrhy na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov môžu okrem vyučujúcich triednej učiteľke/učiteľovi alebo vedeniu školy predložiť i správni zamestnanci školy.

         K návrhom sa vyjadrujú všetci vyučujúci prítomní na pedagogickej rade. Návrhy hodnotenia a klasifikácie správania žiakov  schvaľuje riaditeľka školy.

Výchovné opatrenia

 

P o ch v a l a  (ústna, písomná)

za vzorné plnenie povinností, za vzorné správanie sa na vyučovaní i počas prestávok, za dlhodobú úspešnú prácu, za pomoc spolužiakom, za mimoriadny prejav aktivity, iniciatívy, za úspešnú reprezentáciu školy.

 

Je udelená triednou učiteľkou/triednym učiteľom:

 • za výborný prospech
 • za pomoc spolužiakom v triede, v škole
 • za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach (školské, okresné, krajské)
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 • za zlepšenie študijných výsledkov
 • za vzorné vykonávanie zverených povinností

 

Je udelená riaditeľkou školy:

 • za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
 • za dlhodobú a výraznú pomoc spolužiakom v triede, v škole
 • za výrazné (individuálne) zlepšenie študijných výsledkov
 • za výborný prospech- 1,0
 • za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín, podľa individuálneho posúdenia triednej učiteľky, triedneho učiteľa
 • za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom, krajskom, celoslovenskom kole

 

Na základe odporúčania triednej učiteľky/triedneho učiteľa a posúdenia pedagogickej rady môže byť pochvala ústna, písomná, knižná odmena, zápis do kroniky školy.

 

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov

 

sa ukladajú za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku.

Tieto opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu známky zo správania.

 

1) N a p o m e n u t i e  triednou učiteľkou/triednym učiteľom:

 

Za jednorázové porušenie vnútorného poriadku školy:

a) Za zápis v triednej knihe alebo za ústnu sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesenú na pedagogickej rade.

b) Za nevhodnú úpravu zovňajšku.

c) Za neprezúvanie sa v priestoroch školy.

d) Za neplnenie si povinností, ktoré určil/-a  žiakovi/žiačke  triedny/-a učiteľ/-ka.

e) Za narušovanie vyučovania, nevhodné správanie sa k spolužiakom a k dospelým.

f) Za 1 – 3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie.

Jeden neospravedlnený neskorý príchod na vyučovanie sa ráta ako 15 minút z vyučovacej hodiny. Tri neospravedlnené neskoré príchody sú zarátané do jednej celej vyučovacej hodiny.

 

2) P o k a r h a n i e  triednou učiteľkou/triednym učiteľom:

(Alternatívne môže triedna učiteľka/triedny učiteľ určiť vykonanie verejno-prospešných prác v priestoroch budovy školy, pred budovou školy, na školskom dvore.)

 

a) Za viac ako 3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie.

b) Za 1 neospravedlnenú hodinu.

c) Za zapnutý mobilný telefón a  jeho použitie počas vyučovania.

d) Za opakovanie priestupkov v bode 1) písmená a, b, c, d, e, f

 

3) P o k a r h a n i e  riaditeľkou školy:

(Alternatívne môže riaditeľka školy určiť vykonanie verejno – prospešných prác v priestoroch budovy školy, pred budovou školy, na školskom dvore.)

 

a) Za 2 až 4 neospravedlnené hodiny absencie.

b) Za klamanie, podvádzanie, krádež , ak sa to stalo prvý raz.

c) Za fajčenie v školských priestoroch a na školských podujatiach – ak sa to stalo prvý raz.

d) Za nevhodné a vulgárne správanie sa voči spolužiakom, ak sa to stalo prvý raz.

e) Za nevyrovnané záväzky (nevrátené požičané knihy, nezaplatené poplatky pri nedodržaní výpožičnej lehoty, úhrada poštovného za riaditeľskú upomienku) voči Školskej knižnici.

f) Za úmyselné poškodzovanie školského majetku. Zákonní zástupcovia žiaka/žiačky sú povinní škodu napraviť alebo uhradiť.

g) Za opakované priestupky uvedené v bodoch 1) písmená a – f a 2) písm. c.

 

4) Zníženie známky zo správania – druhý stupeň (2) – uspokojivé

 

Žiak/žiačka sa závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní voči školskému poriadku, svojim správaním neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je prístupný/-a výchovnému pôsobeniu a snaží sa svoje chyby napraviť.

 

a) Za 5 – 10 hodín neospravedlnenej absencie na vyučovaní alebo akciách poriadaných školou.

b) Za užitie,  prinesenie a distribúciu alkoholických nápojov, drogy a iných škodlivých látok v škole či na akciách usporiadaných školou, ak sa to stalo prvý krát.

c) Za prinesenie, ponúkanie, predávanie v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou vecí ohrozujúcich život, fyzické a duševné zdravie žiakov.

d) Za slovné, psychické, fyzické a kybernetické šikanovanie spolužiakov, ak sa tak stane po prvý krát.  Ohrozovanie ich  slobody a súkromia prostredníctvom zvukových či obrazových záznamov.

e) Za manipuláciu s vecami zabezpečujúcimi ochranu a majetok budovy školy.

f) Za používanie mobilného telefónu a iných technických zariadení počas vyučovania.

g) Za vulgárne vyjadrovanie sa a drzé správanie sa voči vyučujúcim a iným dospelým. Za ohrozovanie ich súkromia.

h) Za opakované priestupky v bodoch 1) a - f, 2)c, 3)b, c, d, e

 

5) Zníženie známky zo správania – tretí stupeň (3) – menej uspokojivé

 

Správanie žiaka/žiačky v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania v občianskej spoločnosti a s ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Prihliada sa na závažnosť porušenia, nemusí byť dodržaná postupnosť.

(Napríklad po pokarhaní riaditeľkou školy, ale aj bez neho, môže byť známka zo správania znížená na tretí stupeň).

 

a) Za 11 až 20 neospravedlnených hodín absencie.

b) Za prinášanie, ponúkanie, predávanie, navádzanie na požitie, distribúciu a požitie alkoholických nápojov, drogy a iných zdraviu škodlivých látok

 v škole a na akciách, ktoré organizuje škola.

c) Za ohrozenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy.

d) Za krádež.

e) Za úmyselné ublíženie na zdraví.

f) Za šikanovanie a vydieranie priame (slovné, psychické, fyzické) alebo prostredníctvom elektronických médií.

g) Za vandalizmus.

h) Za prejavy rasovej neznášanlivosti

i) Za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim a iným dospelým osobám.

j) Za opakujúce sa priestupky v bodoch 3) b, c, d, e 4) b, c, d, e, f, g

 

6) Zníženie známky zo správanie – štvrtý stupeň (4) - neuspokojivé

 

a) Za viac ako 20 hodín neospravedlnenej absencie.

b) Za predávanie, distribúciu omamných látok v budove školy a na školských podujatiach.

c) Za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5) b, c, d, e, f, g, h, i, j.

 

7) Podmienečné vylúčenie zo štúdia

 

a) Za viac ako 50 hodín neospravedlnenej absencie.

b) Za znemožnenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy.

c) Za závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 6/b,c.

 

Na návrh triedneho učiteľa, triednej učiteľky, po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodne riaditeľka školy o znížení známky zo správania a  o podmienečnom vylúčení zo štúdia.

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľka skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia (v zmysle vnútorného poriadku školy), riaditeľka žiaka/žiačku v y l ú č i zo štúdia.

Pokiaľ žiak/žiačka uskutočnil/-a čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho/ju zo štúdia a neukončil/-a ešte povinnú školskú dochádzku, bude jeho preradenie na inú školu riešené spolu so zákonnými zástupcami a pedagogicko-psychologickou poradňou. Po skončení povinnej školskej dochádzky bude žiak/žiačka zo školy vylúčený/-á.

 

Bratislava, 30.8.2016                                     PhDr. Alena Turčanová

                                                                               riaditeľka školy